ŚCIEKI - Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 01.04.2016r. do 31.03.2017r.

Na mocy art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015r., poz. 139) 

 

L.p.

Gmina

Taryfowa grupa odbiorców

I Grupa gospodarstwa domowe oraz
podmioty odprowadzające ścieki bytowe
II Grupa Pozostali odbiorcy usług

Cena za 1m3oczyszczonych ścieków [zł/m3]

Cena za 1m3oczyszczonych ścieków [zł/m3]

netto

brutto

netto

brutto

1

Częstochowa

5,97

6,45

 6,80

7,34

2

Konopiska

5,97

6,45

 6,80

7,34

3

Rędziny

5,52

5,96

 6,35

6,86

4

Blachownia

5,92

6,39

 6,75

7,29

5

Poczesna

5,97

6,45

 6,80

7,34

6

Mykanów

5,97

6,45

 6,80

7,34

7

Olsztyn

5,97

6,45

 6,80

7,34

8

Kłobuck

5,97

6,45

 6,80

7,34

9

Miedźno

5,97

6,45

 6,80

7,34

ŚCIEKI - Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 01.04.2017r. do 31.03.2018r. - POBIERZ
 ŚCIEKI - Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 01.08.2016r. do 31.03.2017r.

Na podstawie Uchwały Nr 4/16 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres 8 miesięcy tj. od dnia 01.08.2016 r. do dnia 31.03.2017 r. na terenie gminy Częstochowa dla odbiorców Zakładu Elektroenergetycznego H.Cz. "Elsen" S.A.

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka [zł/m3]

Jednostka miary

netto

brutto

 1

 Grupa 1 – gospodarstwa domowe oraz podmioty odprowadzające ścieki bytowe

 

cena za 1m³ odprowadzanych ścieków

 

3,22

 

3,48

 

zł/m3

 

 2

Grupa 2 - usługi, pozostali odbiorcy

cena za 1m³ odprowadzanych ścieków

 

2,29

 

2,47

 

zł/m3

 

3

Grupa 3 - przemysł

cena za 1m³ odprowadzanych ścieków

2,18

2,35

zł/m3


Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 99.295.400,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl