Zintegrowany System  Zarządzania

Mając na uwadze zapewnienie stałego wzrostu jakości świadczonych usług i zadowolenie Klientów oraz minimalizowanie wszelkich strat wewnętrznych i zewnętrznych, jak również wpływ, jaki firma wywiera na środowisko Zarząd podjął decyzję o wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania według Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001. Realizując przyjęty cel Zarząd zdefiniował i ogłosił Politykę Jakości i Politykę Środowiskową. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie  jest jedną z niewielu firm tej branży w kraju, które wdrożyły Zintegrowany System Zarządzania z w/w normami i uzyskały certyfikat potwierdzający.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie jest zarządzane i zorganizowane zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami
i normami. Legitymując się certyfikatem Zintegrowanego Systemu Zarządzania dajemy Klientom nie tylko potwierdzenie i gwarancję właściwej pracy, ale również zapewnienie wysokiej jakości oferowanego produktu i świadczonych usług oraz spełnienia norm środowiskowych. Ustanowione przez Zarząd Spółki Polityka Jakości i Środowiskowa oraz wyznaczone w tym zakresie cele i programy, zobowiązują całą organizację do ciągłego doskonalenia we wszystkich obszarach funkcjonowania. Wdrożony System wymusza jednolitą i powtarzalną jakość wyrobów i usług oraz ciągłe doskonalenie. Jednocześnie przyczynia się do zwiększenia przejrzystości działania organizacji, zarówno dla kierownictwa i personelu, jak również Klientów i kooperantów. Ponadto pozwala uporządkować organizację i ułatwia nadzór nad dokumentami, a w dłuższym okresie czasu pozwala również zmniejszyć koszty złej jakości. Dodatkowo w ramach Systemu Zarządzania Środowiskowego, poprzez nadzorowanie znaczących aspektów środowiskowych, a więc elementów działań gospodarczych Przedsiębiorstwa, przyczyniamy się do ochrony środowiska.

Zarząd Przedsiębiorstwa podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001 ponieważ priorytetem jest spełnianie oczekiwań Klientów
oraz ciągłe podnoszenie jakości  oferowanych usług. Wdrożenie systemu powoduje szereg pozytywnych konsekwencji, takich jak: usprawnienie organizacji, wzrost wiarygodności Przedsiębiorstwa, obniżenie kosztów funkcjonowania, stworzenie przejrzystych zasad odpowiedzialności pomagających eliminować konflikty wewnętrzne, usprawnienie obiegu informacji, podniesienie image firmy, obniżenie kosztów złej jakości, aktywne, skuteczne i szybkie  identyfikowanie problemów.

Zarząd Przedsiębiorstwa zdecydował również o wdrożeniu systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z  normą ISO 14001. Realizacja następuje poprzez rozumne gospodarowanie zasobami naturalnymi, zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska, eliminację zanieczyszczeń u źródła, odpowiedzialność sprawcy za zanieczyszczenie oraz efektywność środowiskową rozumianą jako osiąganie ambitnych celów środowiskowych jak najmniejszym kosztem. 

 

Polityka Środowiskowa

Woda jest źródłem życia i jednocześnie czynnikiem warunkującym wzrost gospodarczy i dobrobyt społeczeństw. Nade wszystko to cenny zasób naturalny, niezbędny dziś i zawsze. Zanieczyszczenie wody lub jej niedobór stanowią ciągłe zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i komfortu życia. Bez wody nie ma życia, dlatego należy racjonalnie z niej korzystać, chronić ją oraz systemowo zarządzać jej zasobami.
W Przedsiębiorstwie podstawowym narzędziem skutecznie wspomagającym działania w tym zakresie jest system zarządzania środowiskowego funkcjonujący zgodnie z normą ISO 14001 oraz rozporządzeniem EMAS. 

Respektując wartości środowiska przyrodniczego oraz zdrowia i życia ludzkiego przy prowadzeniu, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, działalności ujmowania i dystrybucji wody oraz transportowania i oczyszczania ścieków, koncentrujemy się na następujących priorytetach środowiskowych:
• spełnianie wymagań prawnych i innych wynikających z zobowiązań Przedsiębiorstwa (wymóg minimalny),
• odpowiedzialne korzystanie z zasobów wody, 
• minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, 
• systematyczne doskonalenie funkcjonującego systemu zarządzania środowiskowego,
• ciągłe dążenie do zwiększania efektywności działalności środowiskowej Przedsiębiorstwa,
• kształtowanie odpowiedzialności środowiskowej wśród pracowników Przedsiębiorstwa, partnerów biznesowych oraz klientów, uczniów i studentów.
Realizacja niniejszej polityki środowiskowej ma na celu:
• zachowanie zasobów zdrowej i czystej wody w odpowiedniej ilości dla obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców regionu częstochowskiego,
• motywowanie i wspieranie pracowników w inicjatywach mających na celu systematyczną poprawę efektywności działalności środowiskowej Przedsiębiorstwa,  
• zapewnianie wszystkim zainteresowanym otwartego dostępu do informacji o oddziaływaniu Przedsiębiorstwa na środowisko przyrodnicze,
• rozwiązywanie zagadnień środowiskowych z wykorzystaniem partnerskiego dialogu,
• promowanie i popularyzację idei odpowiedzialnego korzystania z wody oraz podnoszenia świadomości i wiedzy na temat prośrodowiskowych zachowań oraz  postaw.
Zarząd deklaruje zapewnienie odpowiednich środków do realizacji postanowień polityki oraz zobowiązuje wszystkich pracowników do jej stosowania.

DEKLARACJA  POLITYKI  ŚRODOWISKOWEJ ZATWIERDZONEJ  PRZEZ  ZARZĄD  PROTOKOŁEM  NR  3/13  z  dnia 29.01.2013r.


Znaczące aspekty środowiskowe

W toku przeprowadzonej identyfikacji aspektów środowiskowych  w Przedsiębiorstwie wyznaczono następujące znaczące aspekty środowiskowe:

-pobór wód podziemnych,

-straty wody,

-substancje organiczne w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do wód powierzchniowych,

-ustabilizowane komunalne osady ściekowe,

-ścieki eksfiltrujace z sieci kanalizacyjnej do gruntu i wód podziemnych,

-jakość wód podziemnych Głównego Zbiornika Wód  Podziemnych GZWP 326,

-zużycie nośników energii,

-odpady niebezpieczne, w tym przede wszystkim: zużyte oleje silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne, transformatorowe, opakowania po substancjach niebezpiecznych, chemikalia laboratoryjne, czyściwa i sorbenty zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,

-substancje niebezpieczne, w tym przede wszystkim podchloryn sodu, soda kaustyczna, kwas fosforowy, chlorek żelazowy, paliwa pędne, lakiery,

-ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej (aspekt pośredni),

-ścieki oczyszczone odprowadzane z Oczyszczalni Ścieków "WARTA" SA (aspekt pośredni),

-edukacja prośrodowiskowa (aspekt pośredni),

-racjonalne korzystanie z wody przez Klientów Przedsiębiorstwa (aspekt pośredni),

-oddziaływanie środowiskowe Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. (aspekt pośredni),

-oddziaływanie środowiskowe SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (aspekt pośredni),

- przekładki  i remonty sieci wodociągowych (aspekt pośredni),

- nieruchomości nieprzyłączone do istniejacej sieci kanalizacyjnej (aspekt pośredni).

  

Znaczące aspekty środowiskowe są na bieżąco aktualizowane, a jeden raz w roku przeprowadza się ich weryfikację. Następna weryfikacja odbędzie się w marcu 2017r.


 

EMAS

Uznając, iż jedną z najważniejszych cech systemów zarządzania jest doskonalenie, Przedsiębiorstwo zadecydowało o wdrożeniu systemu zarządzania środowiskowego (EMAS), którego podstawę prawną stanowi Rozporządzenie (WE) nr 1221/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) ...,
To bowiem ten system kładzie nacisk na te obszary systemu, na których Przedsiębiorstwu szczególnie zależy tj:

 zaangażowanie pracowników  Przedsiębiorstwa w poprawę efektów działalności środowiskowej,

  • otwarty dialog Przedsiębiorstwa  z zainteresowanymi stronami,
  • transparentność funkcjonowania firmy przede wszystkim w obszarze oddziaływania na środowisko przyrodnicze itp.

 W związku z tym w 2005r. Zarząd Przedsiębiorstwa podjął decyzję o udziale w programie pilotażowym „Wdrażanie i promocja systemu EMAS w Polsce” finansowanym z projektu Phare. Po trzech pracowitych latach, w roku 80–lecia istnienia Wodociągów Częstochowskich, po pozytywnym wyniku audytu weryfikacyjnego przeprowadzonego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA z Warszawy  oraz pozytywnej ocenie zgodności z wymaganiami prawnymi dokonanej przez Wojewodę Śląskiego, Minister Środowiska zarejestrował Przedsiębiorstwo w Krajowym rejestrze systemu EMAS. 

 Nasze Przedsiębiorstwo było:

  • dwunastą w kraju,
  • czwartą w województwie śląskim,
  • pierwszą w regionie Częstochowskim oraz
  • pierwszą z branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce

organizacją zarejestrowaną w systemie ekozarządzania i audytu EMAS.

Jednym z elementów systemu EMAS jest Deklaracja środowiskowa, w której przedstawiono między innymi informacje dotyczące:

  • opisu Przedsiębiorstwa,
  • funkcjonującego systemu zarządzania środowiskowego (w tym przede wszystkim znaczących aspektów środowiskowych),
  • faktycznego oddziaływania Przedsiębiorstwa na środowisko przyrodnicze.

Chcąc zostawić możliwość komentowania, przekazywania informacji zwrotnej przez czytelników każda Deklaracja zawiera krótką i anonimową ankietę, dzięki której każdy zainteresowany może przedstawić swoją opinię, a także zadać pytanie lub poprosić o przekazanie szerszego zakresu informacji.
Deklaracja Środowiskowa jest zatwierdzana przez niezależnego weryfikatora posiadającego akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie oraz wpisanego do Krajowego Rejestru Weryfikatorów EMAS, który to rejestr jest prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Z uwagi na powyższe dane zawarte w Deklaracji należy uznać  za wiarygodne i prawdziwe. 
Deklaracja Środowiskowa będzie rokrocznie aktualizowana. Aktualizacja niniejszej Deklaracji nastąpi w sierpniu 2017r.
Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące systemu EMAS, który funkcjonuje w Przedsiębiorstwie, prosimy o kontakt z Dariuszem Roszakiem tel. +48 34 3773-145 e-mail:  dariusz.roszak@pwik.czest.pl  Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Deklaracja Środowiskowa, IV wydanie, rok 2017 pdf 6,57 MB Pobierz
ankieta EMAS.pdf pdf 35,11 KB Pobierz
decyzja GDOŚ o utrzymaniu w rejestrze EMAS 2016.pdf pdf 373,31 KB Pobierz
oświadczenie weryfikatora EMAS 2016.pdf pdf 439,02 KB Pobierz
Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl