W grudniu 2004r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło Międzynarodową Dekadę „Woda dla życia” , której  światowa inauguracja odbyła się 22 marca 2005 roku. 
Sformułowane główne wyzwania Dekady dotyczą przede wszystkim:
1. zmniejszenia o połowę liczby ludzi pozbawionych stałego dostępu do czystej pitnej wody do roku 2015,
2. równoprawnego uczestnictwa kobiet w realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz włączenie ich w proces podejmowania decyzji w sprawach dotyczących zarządzania wodą,
3. podejmowania inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego,
4. popierania rozwoju, stosowania i rozpowszechniania przyjaznych środowisku technologii oraz wzmacniania współpracy na rzecz redukcji zanieczyszczenia wody,
5. efektywnego wykorzystania wody w rolnictwie w celu ochrony środowiska oraz zmniejszenia zanieczyszczenia wody,
6. efektywnego wykorzystania wody w rolnictwie w celu ochrony środowiska oraz zmniejszenia zjawiska ubóstwa,
7. poprawy warunków sanitarnych oraz zwiększenia dostępu do podstawowych usług komunalnych,  
8. rozwoju usług i infrastruktury, transferu technologii i wiedzy oraz zwiększenie wydajności systemów sanitarnych,
9. wykorzystania wody jako odnawialnego oraz taniego źródła energii.


Więcej informacji uzyskać można m.in. na stronach: www.worldwaterday.org/ ,www.unesco.org/water/

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
ulotka informacyjna sporządzona z okazji Światowego Dnia Wody - 2005 pdf 56,77 KB Pobierz
Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl