W bieżącym roku Światowy Dzień Wody z racji ustanowionego Międzynarodowego Roku Warunków Sanitarnych  poświęcony został szeroko rozumianemu rozwojowi gospodarki ściekowej, której efektem będzie zarówno poprawa warunków sanitarnych bytowania ludzi jak również i zapobieżenie  degradacji środowiska naturalnego w tym przede wszystkim wód.
Międzynarodowy Rok Warunków Sanitarnych został ustanowiony rezolucją A/RES/61/192 Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ustanowienie w dekadzie lat „Woda dla Życia” Międzynarodowego Roku Warunków Sanitarnych podkreśla jak ważną rolę, w ochronie zasobów wód (powierzchniowych i podziemnych),  pełni prawidłowo prowadzona gospodarka ściekowa realizowana w naszym przypadku przede wszystkim przez zbiorcze systemy odprowadzania ścieków (sieć kanalizacyjną) oraz oczyszczalnie ścieków.
Głównym (globalnym) celem Międzynarodowego Roku Warunków Sanitarnych  jest zmobilizowanie rządów państw, administracji lokalnej, instytucji finansowych, wszystkich grup społecznych do wszelkich działań, których efektem byłoby umożliwienie dostępu do urządzeń sanitarnych  możliwie największej liczbie ludności globu. ONZ szacuje, iż 2,6 mld ludzi nie ma w chwili obecnej dostępu do podstawowych systemów sanitarnych. Zaznaczyć tutaj trzeba, iż  jednym z Milenijnych Celów Rozwoju  jest zmniejszenie do roku 2015 o połowę liczby ludzi, którzy nie mają dostępu do wody pitnej i do podstawowych systemów sanitarnych  (por. Światowy Dzień Wody – rok 2005).  Cel ten możnaby osiągnąć przeznaczając na ten cel rocznie 10 miliardów dolarów (taką sumę pieniędzy przeznaczają  mieszkańcy Europy w ciągu roku  na zakup lodów).


Więcej informacji o Miedzynarodowym Roku Warunków Sanitarnych znajdą Państwo:

www.unic.un.org.pl/warunki_sanitarne/index.php

http://esa.un.org/iys/index.shtml 

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl