„Czysta Woda dla Zdrowego Świata”  tak brzmi motto Światowego Dnia Wody, który to dzień obchodzony będzie 22 marca 2010r. W bieżącym roku organizatorami obchodów tego Dnia są Agendy ONZ tj. ds. ochrony środowiska (UNEP), ds. wody UN-WATER  oraz ds. Rolnictwa (FAO). Motto tegorocznego Światowego Dnia Wody zwraca uwagę na problem jakości wody (zarówno tej przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jak również określanej mianem wód powierzchniowych – będących środowiskiem życia dla bardzo wielu organizmów jak i wód podziemnych stanowiących najlepsze źródło wody pitnej dla człowieka). Celem tegorocznej Kampanii jest zwrócenie uwagi na to, iż temat ilości wody należy zawsze rozważać wespół z tematem jakości wody. 

Światowy Dzień Wody  ustanowiony został Rezolucją 47/193 Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 1992r. Ideą obchodów tego dnia jest uświadomienie państwom członkowskim ogromnego wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą  i społeczną.

W poniedziałek 22 marca 2010r. w Ministerstwie Środowiska odbędzie  się konferencja prasowa zorganizowana przez Ministerstwo Środowiska wspólnie z Wydziałem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego pod hasłem „Wody Podziemne dla zdrowego świata”, natomiast na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego dr Henryk Jacek Jezierski – Główny Geolog Kraju wygłosi wykład pt.  „Dzień bez wód podziemnych – czy to nam grozi?” Początek wykładu – godz. 12 15.


Więcej informacji  o Światowym Dniu Wody uzyskać można na stronach: http://www.unwater.org/worldwaterday/flashindex.html ,  http://www.worldwaterday.org

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl