„Woda dla miast” tak brzmi motto Światowego Dnia Wody, który to dzień obchodzony będzie 22 marca 2011r. W bieżącym roku organizatorami obchodów tego Dnia są Agendy ONZ tj. ds. ochrony środowiska (UNEP), ds. wody UN-WATER. 
Motto tegorocznego Światowego Dnia Wody zwraca uwagę na problem zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody miastom (zarówno mieszkańcom miast jak i zlokalizowanemu tam przemysłowi). Nie bez znaczenia jest tutaj fakt, iż populacja miast wzrasta w szybszym tempie aniżeli rozwijają się systemy wodociągowo-kanalizacyjne.
Kluczowymi aspektami są tutaj także zarówno wpływ zmian klimatu (klęsk żywiołowych) na miejskie systemy wodociągowo-kanaliozacyjne oraz stale wzrastający ładunek zanieczyszczeń odprowadzany wraz ze ściekami z terenów zurbanizowanych.
  
Na stronie Ośrodka Informacji ONZ zamieszczone zostało Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ -  http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=2142&wid=18 .
Więcej informacji  o Światowym Dniu Wody uzyskać można na stronach: http://www.unwater.org/worldwaterday/ , http://www.worldwaterday.org
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl