Światowy Dzień Wody ustanowiony został Rezolucją 47/193 Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 1992r. Ideą obchodów tego dnia jest uświadomienie państwom członkowskim ogromnego wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

 

W roku 2017 Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod hasłem „Ścieki” [ang. Wastewater].

 

Hasło to idealnie wpisuje się w Cele Zrównoważonego Rozwoju ogłoszone dokumencie końcowym Konferencji nt.: Zrównoważonego Rozwoju – Pio +20 „the Future We Want”. Zgodnie z celem 6 wspomnianego dokumentu społeczność międzynarodowa winna dążyć do zapewnienia mieszkańcom naszej planety nie tylko czystej wody ale także odpowiednich warunków sanitarnych. Jednym z głównych zadań potrzebnym do realizacji tego celu jest m.in.: „zmniejszenie do 2030r. o połowę ilości ścieków odprowadzanych do środowiska przyrodniczego bez ich oczyszczenia. 

 

 

Więcej informacji na temat Światowego Dnia Wody dostępna jest na stronie: http://www.worldwaterday.org/, a o Celach Zrównoważonego Rozwoju na stronie: http://www.un.org.pl/index.php .

 

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl