22 marca Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody ustanowiony został Rezolucją 47/193 Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 1992r. Ideą obchodów tego dnia jest uświadomienie społeczności międzynarodowej ogromnego wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

W roku 2018 Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod hasłem „Przyrodnicze rozwiązania dla wody” [ang. Nature-based solutions for water]. Szkody wyrządzone środowisku przyrodniczemu, łącznie z zachodzącymi zmianami klimatycznymi, napędzają kryzysy, które przychodzi nam obserwować na całym świecie. Skala występujących powodzi, susz i zanieczyszczonych ekosystemów wodnych są potęgowane również przez zdegradowaną roślinność, glebę, rzeki i jeziora. Działania oparte na zjawiskach występujących w przyrodzie mogą rozwiązać wiele problemów związanych z wodą (jej brakiem oraz jej złą jakością). Promowanie "zielonej" infrastruktury i harmonizowanie jej, gdzie to możliwe, z "szarą" infrastrukturą, sadzenie nowych lasów, ponowne łączenie rzek z obszarami zalewowymi, przywracanie terenów podmokłych to tylko niektóre działania, które przyczynią się do zrównoważenia obiegu wody w przyrodzie, w tym także do poprawy zdrowia mieszkańców naszej planety.

Więcej informacji na temat Światowego Dnia Wody dostępna jest na stronie internetowej - http://worldwaterday.org

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl