22 marca 2019r. - Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody ustanowiony został Rezolucją 47/193 Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 1992r. Ideą obchodów tego dnia jest uświadomienie społeczności międzynarodowej ogromnego wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

W roku 2019 Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod hasłem „Woda dla wszystkich. Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś, dostęp do wody jest Twoim prawem” [ang. Water for all. Whoever you are, wherever you are, water is your human right]. Tegoroczne motto bardzo ściśle nawiązuje do wprowadzonych w styczniu 2016r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych tzw. Celów Zrównoważonego Rozwoju, w szczególności celu 6 jakim jest – „Czysta woda i warunki sanitarne”. Społeczność międzynarodowa przyjmując ten cel zobowiązała się do m.in. tego, by do roku 2030 zapewnić powszechny i sprawiedliwy dostęp do bezpiecznej wody pitnej i po przystępnej cenie. Realizacja wspomnianych Celów Zrównoważonego Rozwoju, zdaniem ONZ, ma być praktycznym i skutecznym sposobem wyeliminowania przyczyn: gwałtownych konfliktów, łamania praw człowieka, zmian klimatu i degradacji środowiska przyrodniczego.
Według informacji UNWATER - agencji ONZ ds. Wody - w obecnych czasach, w wielu rejonach świata, miliardy ludzi nadal żyją bez dostępu do bezpiecznej wody - ich gospodarstwa domowe, szkoły, miejsca pracy, gospodarstwa i fabryki każdego dnia walczą o przetrwanie i rozwój. Grupy marginalizowane - kobiety, dzieci, uchodźcy, ludy tubylcze, osoby niepełnosprawne i wiele innych - są często pomijane, a czasami spotykają się z dyskryminacją, ponieważ starają się uzyskać dostęp do bezpiecznej wody, której potrzebują.
Obchody tegorocznego Światowego Dnia Wody, mają przyczynić się do rozwiązania problemu związanego z kryzysem wodnym poprzez wyjaśnienie powodów, dla których tak wiele ludzi jest marginalizowanych w zakresie dostępu do wody.

Więcej informacji na temat Światowego Dnia Wody dostępna jest na stronie internetowej - http://worldwaterday.org .

Opracowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronie http://worldwaterday.org , http://www.un.org.pl/

 

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl