Światowy Dzień Wody ustanowiony został Rezolucją 47/193 Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 1992 r. Ideą obchodów tego dnia jest uświadomienie społeczności międzynarodowej jak duży wpływ na sytuację gospodarczą i społeczną ma prawidłowa gospodarka wodna. W roku 2021 Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod hasłem „Wartość wody” (ang. Valuing Water). Temat przewodni skłania nas do refleksji nad rolą wody w naszym życiu oraz nad zagrożeniami, jakie niesie ze sobą ograniczenie jej zasobów.

Według organizacji UN WATER około 29% mieszkańców naszej planety (2,3 mld  jej mieszkańców) korzysta z wody, która jest im dostarczana bez zachowania należytych systemów (środków) bezpieczeństwa, z kolei około 55% mieszkańców naszej planety (4,4 mld jej mieszkańców) nie korzysta z bezpiecznie zarządzanych usług odbioru i oczyszczania ścieków.

Ochrona środowiska przyrodniczego, w tym ochrona zasobów wód podziemnych jest inwestycją w przyszłość, dlatego Wodociągi Częstochowskie w swych działaniach kładą nacisk na systematyczne ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko. W celu zapewnienia obecnym i przyszłym mieszkańcom naszego regionu ciągłości usług dostarczania wody o odpowiedniej jakości i ilości oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków Przedsiębiorstwo realizuje zadania skierowane m.in. na:

  • ochronę jakościową i ilościową zasobów wód podziemnych występujących w naszym regionie,
  • systematyczne zmniejszanie wycieków wody poprzez renowację urządzeń wodnych i wodociągowych,
  • zwiększanie efektywności prowadzonych procesów oczyszczania poprzez modernizację oczyszczalni ścieków,
  • ograniczanie zużycia kopalnych źródeł energii na rzecz zwiększenia udziału wykorzystywanych odnawialnych źródeł energii (OZE), a także w poprawę efektywności energetycznej.

 

Więcej informacji o działaniach prośrodowiskowych Wodociągów Częstochowskich znajduje się na stronie internetowej Wodociągów Częstochowskich oraz w dokumencie „Deklaracja Środowiskowa EMAS” - https://www.pwik.czest.pl/20202 .

 

Opracowano na podstawie informacji znajdujących się na stronie Światowego Dnia Wody - https://www.worldwaterday.org.

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl