Informacje ogólne

Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków istnieje od ponad 60 lat jako jeden z działów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie. Centralne Laboratorium jest jednostką organizacyjną podlegającą bezpośrednio Prezesowi Zarządu Spółki. Swoją siedzibę ma w Centrali Przedsiębiorstwa w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20. Głównym zadaniem Centralnego Laboratorium jest czuwanie nad jakością wody produkowanej przez Przedsiębiorstwo. Przydatność wody do spożycia Laboratorium określa poprzez porównanie jej składu fizyko-chemicznego i mikrobiologicznego z obowiązującą normą sanitarną, która ustala dopuszczalne wartości substancji mogących występować w wodzie. Codzienna kontrola analityczna wody obejmuje: stały monitoring wód podziemnych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo kontrolę jakości wody podawanej do sieci, magazynowanej w zbiornikach sieciowych oraz wody w sieci wodociągowej, bezpośrednio u odbiorcykontrolę procesów uzdatniania i...

Zakres usług

Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie wykonuje badania wody i ścieków na potrzeby własne oraz na zlecenia zewnętrzne.Ponadto oferujemy akredytowane pobieranie próbek wody i ścieków przez zespół wykwalifikowanych próbkobiorców zgodnie z wymaganiami norm i przepisów prawa. Pobieramy: Próbki wody do badań:fizyko-chemicznychmikrobiologicznych Próbki ścieków do badań:fizyko-chemicznych:          - próbki jednorazowe - pobierane ręcznie          - próbki średniodobowe proporcjonalne do czasu lub przepływu - pobierane automatycznie  Obowiązujące akty prawne z zakresu badań środowiskowych wprowadzają wymóg wykonywania badań przez laboratoria akredytowane lub też posiadajace wdrożony system zarządzania. W związku z tym proponujemy Państwu wykorzystanie naszych wieloletnich doświadczeń oraz kompetencji i kwalifikacji, które są potwierdzone Certyfikatem Akredytacji Nr AB 739 wydanym przez Polskie Centrum...

Jak zlecić badanie wody

Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków wykonuje badania wody: przeznaczonej do spożycia przez ludzipowierzchniowejpodziemnej zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 r. Wykonujemy badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne wody. Zakres badań ustalany jest w zależności od indywidualnych potrzeb każdego klienta.  Aby zlecić badanie wody należy: Co najmniej 2 dni przed zleceniem badania wody skontaktować się z Kierownikiem Laboratorium lub jego zastępcą i ustalić datę pobrania próbki oraz liczbę próbek Kontakt pod nr tel. (34) 377-31-40    Kierownik Laboratorium                            (34) 377-31-41    Z-ca Kierownika ds. badania wody  Wypełnić aktualne "Zlecenie wykonania badania wody" i "Formularz F-9a" (w przypadku badań podzlecanych dodatkowo Formularz F-9c) z zakresem badania wody (dostępne w Laboratorium lub na naszej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty do...

Jak zlecić badanie ścieków

Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków wykonuje fizyko -chemiczne badania ścieków: surowych i oczyszczonych pochodzących z oczyszczalni ściekówprzemysłowychsocjalno – bytowych i komunalnychwód opadowych lub roztopowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn. 12.07.2019 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1311)oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dn. 14.07.2006 r. (Dz.U. Nr 136 poz. 964) ze zmianamiz dn. 25.08.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1456) Zakres badań ustalany jest w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. Aby zlecić badanie ścieków należy: Co najmniej 2 dni przed zleceniem badania ścieków skontaktować się z Kierownikiem Laboratorium lub jego zastępcą i ustalić datę pobrania próbki oraz liczbę próbek              Kontakt pod nr tel. 34 377-31-40  Kierownik Laboratorium                                 34 377-31-42  Z-ca  ...

Dokumenty do pobrania

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl