Czerpanie wody z zasobów naturalnych, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków do środowiska wodnego oraz zagospodarowanie odpadów – to dziś, w dobie szeroko pojętego rozwoju cywilizacyjnego, obszary działalności wymagające szczególnie zdyscyplinowanego podejścia.

Tylko bowiem racjonalne korzystanie ze środowiska przyrodniczego gwarantuje utrzymanie równowagi ekologicznej przy zachowaniu jego piękna.

Dbałość o środowisko przyrodnicze w PWiK Okręgu Częstochowskiego SA wyraża się szczególnie w:

  • przestrzeganiu norm i przepisów prawnych,
  • wdrażaniu wysokoefektywnych technologii, stosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych,
  • prowadzeniu systematycznej edukacji ekologicznej oraz
  • stwarzaniu możliwości zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron.

W związku z powyższym Przedsiębiorstwo udostępnia do zwiedzania eksploatowane przez siebie obiekty gospodarki wodno-ściekowej, a na prośbę zainteresowanych stron (głównie szkół) istnieje mozliwość przedstawienia krótkiej prelekcji - prezentacji. 

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl