Ochrona Środowiska

EMAS to system zarządzania środowiskowego, którego wymagania zostały określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).  Jest to narządzie, które optymalizuje wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Więcej informacji o funkcjonowaniu systemu w Przedsiębiorstwie można uzyskać - http://www.pwik.czest.pl/zintegrowany-system-zarzadzania2 , a o systemie w ogóle na stronach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - http://www.gdos.gov.pl/Articles/view/2563/

Przedsiębiorstwo eksploatuje 8 punktów zlewnych:

  • w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego – w którym mogą być zrzucane nieczystości ciekłe z terenu miasta Częstochowy oraz gminy Konopiska,
  • w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 81 – w którym mogą być zrzucane nieczystości ciekłe z terenu gminy Kłobuck,
  • w Blachowni przy ul. Starowiejskiej - w którym mogą być zrzucane nieczystości ciekłe z terenu gminy Blachownia,
  • w miejscowości Rybna (w oczyszczalni ścieków) - w którym mogą być zrzucane nieczystości ciekłe z terenu gminy Mykanów,
  • w miejscowości Karolina ( w oczyszczalni ścieków) - w którym mogą być zrzucane nieczystości ciekłe z terenu gminy Rędziny,
  • w miejscowości Kolonia Poczesna przy ul. Wiśniowej (oczyszczalnia ścieków) - w którym mogą być zrzucane nieczystości ciekłe z terenu gminy Poczesna,
  • w miejscowości Olsztyn przy ul. Storczykowej 20 - w którym mogą być zrzucane nieczystości ciekłe z terenu gminy Olsztyn,
  • w miejscowości Ostrowy nad Okszą (w oczyszczalni ścieków) - w którym mogą być zrzucane nieczystości ciekłe z terenu gminy Miedźno,

Wodociągi Częstochowskie nie świadczą usług wywozu nieczystości ciekłych. Usługi te mogą wykonywać firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą posiadające decyzję odpowiedniego prezydenta, burmistrza lub wójta zezwalającą na świadczenie usług wywozu i transportu nieczystości ciekłych  oraz umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie na zrzut nieczystości ciekłych do punktów zlewnych.

W punktach zlewnych nie są przyjmowane żadne odpady, w tym także odpady powstające w wyniku wstępnego podczyszczania ścieków. Z odpadami należy postępować zgodnie z zapisami: aktualnie obowiązującej ustawy o odpadach oraz rozporządzeń wykonawczych odpowiednich ministrów do wspomnianej ustawy.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl