Odbiór ścieków

Gospodarka ściekowa ma bardzo duży wpływ na jakość i komfort życia społeczeństw, w tym także dla mieszkańców regionu częstochowskiego. Już blisko 80% mieszkańców naszego regionu  korzysta z dobrodziejstw jakie niesie ze sobą infrastruktura komunalna (sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz oczyszczalniami ścieków).Pamiętać tutaj należy, że każdy mieszkaniec ma prawo ale także i obowiązek przyłączyć się do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Przedsiębiorstwo eksploatując ponad  1200 km sieci kanalizacyjnej i 164 przepompowni ścieków odbiera rocznie od swoich klientów ponad 13 297 200 m3 ścieków komunalnych. Ścieki pochodzące z terenu miasta Częstochowy oraz gmin: Konopiska i Rędziny (część) oczyszczane są na podstawie umowy przez Oczyszczalnię Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie, natomiast ścieki pochodzące z pozostałych gmin regionu tj. z gmin:...

Czego nie powinniśmy zrzucać do kanalizacji

Czy  podczas zmywania naczyń, porannej czy wieczornej toalety myślimy o oczyszczaniu ścieków? A może zastanawiamy się nad tym dopiero wówczas gdy otrzymujemy rachunek za odprowadzone ścieki? Każdy z nas może przyczynić się do tego, by odprowadzane ścieki w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływały na środowisko oraz by koszt ich oczyszczania był jak najniższy.  Nawet najbardziej nowoczesna oczyszczalnia ścieków, nie jest w stanie w sposób ekonomicznie uzasadniony usunąć wszystkich zanieczyszczeń jakie zawierają ścieki.Zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska wodnego jest bardzo prosto.            Jak? Oto kilka przykładów.    odpady, które nie powinny być zrzucane do sieci kanalizacyjnej jakie jest oddziaływanie tych substancji, jeżeli zostaną zrzucone do sieci kanalizacyjnej co powinniśmy z nimi zrobićzużyte oleje silnikowe, rozpuszczalniki itp. substancje (odpady)węglowodory ropopochodne, które stanowią podstawową...

Sieć kanalizacyjna

Mieszkańcy regionu częstochowskiego korzystają z sieci kanalizacyjnej typu rozdzielczego co oznacza, że ścieki sanitarne powstałe w wyniku życia i działalności człowieka ( w tym działalności przemysłowej) odprowadzane są i oczyszczane oddzielnie od ścieków opadowych (deszczowych). Wody deszczowe obecne w sieci kanalizacji sanitarnej utrudniają oraz zmniejszają efektywność oczyszczania ścieków sanitarnych, dlatego też nie powinno się odprowadzać wód deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej.Ogółem eksploatowana sieć kanalizacji sanitarnej wynosi 1200 km i pod względem jej długości (suma długości sieci oraz przyłączy kanalizacyjnych) Wodociągi Częstochowskie zajmują 10 miejsce w Polsce.Sieć kanalizacyjną stanowią przede wszystkim rury o średnicy powyżej Ø 200 mm wykonane przede wszystkim z betonu  - (maksymalna średnica eksploatowanego kanału sanitarnego wynosi  1800 mm). Z siecią kanalizacyjną nierozerwalnie związane są...
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl