Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków istnieje od ponad 60 lat jako jeden z działów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie. Centralne Laboratorium jest jednostką organizacyjną podlegającą bezpośrednio Prezesowi Zarządu Spółki. Swoją siedzibę ma w Centrali Przedsiębiorstwa w Częstochowie przy ul.Jaskrowskiej 14/20.

 

Głównym zadaniem Centralnego Laboratorium jest czuwanie nad jakością wody produkowanej przez Przedsiębiorstwo. Przydatność wody do spożycia Laboratorium określa poprzez porównanie jej składu fizyko-chemicznego i mikrobiologicznego z obowiązującą normą sanitarną, która ustala dopuszczalne wartości substancji mogących występować w wodzie.

 

Codzienna kontrola analityczna wody obejmuje:

 

 • stały monitoring wód podziemnych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo 
 • kontrolę jakości wody podawanej do sieci, magazynowanej w zbiornikach sieciowych oraz wody w sieci wodociągowej, bezpośrednio u odbiorcy
 • kontrolę procesów uzdatniania i dezynfekcji wody
 • kontrolę sieci wodociągowej po przeprowadzonych naprawach i konserwacjach
 • kontrolę jakości wody u odbiorcy w przypadku skarg i reklamacji

 

Nasze Laboratorium posiada zatwierdzenie systemu jakości do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  (Pismo nr NS/HKiŚ.SJ.4560-23/19 z dnia 31.12.2019).

 

Centralne Laboratorium wykonuje również badania na potrzeby klientów zewnętrznych. Badamy próbki wody
i ścieków m.in. dla:

 • Zakładów Komunalnych i Urzędów Gmin
 • szkół, przedszkoli, szpitali
 • firm wodociągowo-kanalizacyjnych i instalacyjnych
 • oczyszczalni ścieków
 • lokali gastronomicznych, handlowych i hoteli
 • zakładów produkcyjnych
 • klientów indywidualnych
 • klientów z branży hydrogeologicznej
 • klientów z branży budowlanej
 • klientów związanych z ochroną środowiska

 

Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków zapewnia swoim klientom wysoką jakość badań, którą potwierdza ustanowionym i wdrożonym system zarządzania jakością zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, którego skuteczność jest ciągle doskonalona.

 

Dbając o wiarygodność, niezależność, bezstronność badań i kompetencje techniczne Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków poddało się ocenie Polskiego Centrum Akredytacji i uzyskało Certyfikat Akredytacji Nr AB 739 w zakresie:

 

 • pobierania próbek do badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody do spożycia,  
 • badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody  
 • pobierania próbek do badań fizyko-chemicznych ścieków, 
 • badań fizyko-chemicznych ścieków

 

 

 Zakres Akredytacji Nr AB 739 - pobierz

 

Centralne Laboratorium posiada wysoko wykwalifikowany personel, który stale doskonali swoje umiejętności, podnosi wiedzę i świadomość poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych. Laboratorium dba o ciągłe unowocześnianie metod i technik badawczych, a swoje kompetencje w wykonywaniu badań potwierdza uczestnictwem w badaniach biegłości.

 

Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków  ma do dyspozycji trzy pracownie:

 1. Pracownię Mikrobiologiczną
 2. Pracownię Chemiczną Badania Wody
 3. Pracownię Chemiczną Badania Ścieków

 

Działalność Centralnego Laboratorium jest prowadzona w oparciu o Polskie Normy i Procedury Badawcze.  W badaniach są stosowane materiały odniesienia, w tym certyfikowane materiały odniesienia (chemiczne i fizyczne) i szczepy odniesienia.

 

Nasze Laboratorium wyposażone jest w niezbędną i nowoczesną aparaturę pomiarową, objętą harmonogramem sprawdzeń i wzorcowań oraz sprzęt pomocniczy.

Posiadamy m.in.:

 • Spektrofotometry AAS: HITACHI Z-2000, GBC Avanta PM (GBC)
 • Spektrofotometry: DR 6000 UV/VIS, DR 2800 VIS, DR 3800 VIS (HACH-LANGE), DR 3900 (Dr Lange)
 • Fotometr EPOLL-20 ECO (POLL LTD Sp. z o.o.)
 • Konduktometr laboratoryjny inoLab Cond Level 2 (WTW)
 • Tlenomierze laboratoryjne: inoLab Oxi Level 2 (WTW), inoLab Oxi 7310 (WTW)
 • pH-metry laboratoryjne: inoLab pH Level 2, pH 540 GLP (WTW)
 • ph-metry przenośne: Model IQ 150 (IQ Scentific Instruments Inc), Portames 913 pH (KNICK), WTW 330i (WTW)
 • Mętnościomierze: 2100P ISO (HACH-LANGE), 2100 Qis (HACH - LANGE)
 • Analizatory: węgla TOC (Elementar), azotu Kjeltec 2300 (FOSS)
 • Manometryczny aparat do BZT OXI TOP IS6, OXI TOP IS12 (WTW)
 • Wagi analityczne mechaniczne: WA-32 (Zakł. Mech. Precyzyjnej Gdańsk-Oliwa), WA-34 (PPDRP Techma-Robot")                
 • Wagi analityczne elektroniczne: WAX 60/160, precyzyjna WPS 1200/C/2 klasy II (RADWAG), 
 • Pipety, biurety i dozowniki automatyczne firmy BRAND
 • Urządzenia do pobierania próbek ścieków: przenośne urządzenie próbkujące "BUHLER 2000" (HACH), przenośny sampler AMERICAN SIGMA 900 MAX
Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
AB 739.pdf pdf 308,58 KB Pobierz
Oferta Laboratorium pdf 316,93 KB Pobierz
Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl