Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków istnieje od ponad 60 lat jako jeden z działów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie. Centralne Laboratorium jest jednostką organizacyjną podlegającą bezpośrednio Prezesowi Zarządu Spółki. Swoją siedzibę ma w Centrali Przedsiębiorstwa w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20.

 

Głównym zadaniem Centralnego Laboratorium jest czuwanie nad jakością wody produkowanej przez Przedsiębiorstwo. Przydatność wody do spożycia Laboratorium określa poprzez porównanie jej składu fizyko-chemicznego i mikrobiologicznego z obowiązującą normą sanitarną, która ustala dopuszczalne wartości substancji mogących występować w wodzie.

 

Codzienna kontrola analityczna wody obejmuje:

 

 • stały monitoring wód podziemnych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo 
 • kontrolę jakości wody podawanej do sieci, magazynowanej w zbiornikach sieciowych oraz wody w sieci wodociągowej, bezpośrednio u odbiorcy
 • kontrolę procesów uzdatniania i dezynfekcji wody
 • kontrolę sieci wodociągowej po przeprowadzonych naprawach i konserwacjach
 • kontrolę jakości wody u odbiorcy w przypadku skarg i reklamacji

 

Nasze Laboratorium posiada zatwierdzenie systemu jakości do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  (Pismo nr NS-HKiŚ.9011.1.2024 z dn. 02.01.2024, Pismo nr HS-HKiŚ.9011.59.2024 z dn. 07.03.2024).

 

Centralne Laboratorium wykonuje również badania na potrzeby klientów zewnętrznych. Badamy próbki wody
i ścieków m.in. dla:

 • Zakładów Komunalnych i Urzędów Gmin
 • szkół, przedszkoli, szpitali
 • firm wodociągowo-kanalizacyjnych i instalacyjnych
 • oczyszczalni ścieków
 • lokali gastronomicznych, handlowych i hoteli
 • zakładów produkcyjnych
 • klientów indywidualnych
 • klientów z branży hydrogeologicznej
 • klientów z branży budowlanej
 • klientów związanych z ochroną środowiska

 

Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków zapewnia swoim klientom wysoką jakość badań, którą potwierdza ustanowionym i wdrożonym system zarządzania jakością zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025, którego skuteczność jest ciągle doskonalona.

 

Dbając o wiarygodność, niezależność, bezstronność badań i kompetencje techniczne Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków poddało się ocenie Polskiego Centrum Akredytacji i uzyskało Certyfikat Akredytacji Nr AB 739 w zakresie:

 

 • pobierania próbek do badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody do spożycia,  
 • badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody  
 • pobierania próbek do badań fizyko-chemicznych ścieków, 
 • badań fizyko-chemicznych ścieków

 

 

 Zakres Akredytacji Nr AB 739 - pobierz

 

Centralne Laboratorium posiada wysoko wykwalifikowany personel, który stale doskonali swoje umiejętności, podnosi wiedzę i świadomość poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych. Laboratorium dba o ciągłe unowocześnianie metod i technik badawczych, a swoje kompetencje w wykonywaniu badań potwierdza uczestnictwem w badaniach biegłości.

 

Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków  ma do dyspozycji trzy pracownie:

 1. Pracownię Mikrobiologiczną
 2. Pracownię Chemiczną Badania Wody
 3. Pracownię Chemiczną Badania Ścieków

 

Działalność Centralnego Laboratorium jest prowadzona w oparciu o Polskie Normy i Procedury Badawcze.  W badaniach są stosowane materiały odniesienia, w tym certyfikowane materiały odniesienia (chemiczne i fizyczne) i szczepy odniesienia.

 

Nasze Laboratorium wyposażone jest w niezbędną i nowoczesną aparaturę pomiarową, objętą harmonogramem sprawdzeń i wzorcowań oraz sprzęt pomocniczy.

Posiadamy m.in.:

 • Spektrofotometr AAS: HITACHI Z-2000
 • Spektrofotometry: DR 6000 UV/VIS, DR 2800 VIS, DR 3900 VIS (HACH Lange)
 • Fotometr EPOLL-20 ECO (POLL LTD Sp. z o.o.)
 • Konduktometr laboratoryjny inoLab Cond 7310 (WTW)
 • Tlenomierze laboratoryjne: inoLab Oxi 7310 (WTW)
 • pH-metry laboratoryjne: inoLab pH Level 2, pH 540 GLP (WTW)
 • pH-metry przenośne: Portames 913 pH (KNICK), pH 3310 (WTW)
 • Mętnościomierze: 2100 Qis (HACH Lange)
 • Analizator azotu Kjeltec 2300 (FOSS)
 • Manometryczny aparat do BZT OXI TOP IS6, OXI TOP IS12 (WTW)
 • Wagi analityczne mechaniczne: WA-32 (Zakł. Mech. Precyzyjnej Gdańsk-Oliwa), WA-34 (PPDRP Techma-Robot")                
 • Waga analityczna elektroniczna: WAX 60/160 (RADWAG), waga precyzyjna elektroniczna WPS 1200/C/2 klasy II (RADWAG), 
 • Pipety, biurety i dozowniki automatyczne firmy BRAND
 • Urządzenia do pobierania próbek ścieków: przenośne urządzenie próbkujące "BUHLER 2000" (HACH), przenośny sampler AMERICAN SIGMA 900 MAX, przenośny próbnik Mini MAXX S
Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl