Druk dotyczy uzyskania informacji odnośnie rozliczania poszczególnych lokali w obrębie jednego  budynku. Druk wypełnia właściciel bądź zarządca posesji.

Wzór wypełnienia  Pobierz

Druk do pobrania   Pobierz


 

Druk dotyczący zasad:

  • Czasowego demontażu wodomierza,
  • Montażu wodomierza po wcześniejszym demontażu – w okresie do dwóch lat bez konieczności sprawdzania stanu technicznego przyłącza wodociagowego.

Demontaż całkowity wodomierza związany z likwidacja przyłacza bez możliwości ponownego podłączenia

Wzór wypełnienia  Pobierz

Druk do pobrania   Pobierz


 

Druk dotyczący uruchomienia istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej polegające na wykonaniu odmurowania w studni rewizyjnej. Uruchomienie podłączenia wiąże się z koniecznością podpisania umowy „o doprowadzenie wody i odprowadzanie ścieków”.

Wzór wypełnienia  Pobierz

Druk do pobrania   Pobierz


 

Druk dotyczący czasowego zamknięcia odpływu ścieków z posesji. W okresie zamurowania nie będą pobierane opłaty za zrzut ścieków.

Wzór wypełnienia  Pobierz

Druk do pobrania   PobierzWniosek dotyczący określenia ilości ścieków opadowych z terenu „elsen”.

Wzór wypełnienia  Pobierz

Druk do pobrania   PobierzZlecenie diagnostyki sieci, przyłącza lub wewnętrznej instalacji wodociągowej.

Druk do pobrania   PobierzZlecenie wykonania usługi wypompowania wody.

Druk do pobrania   Pobierz

 

 

Zlecenie inspekcji telewizyjnej kanalizacji.

Druk do pobrania   PobierzZlecenie przeczyszczenia (udrożnienia) kanalizacji.

Druk do pobrania   PobierzZgoda na obciążenie rachunku.

Druk do pobrania   PobierzCofnięcie zgody na obciążanie rachunku.

Druk do pobrania   PobierzWniosek o zmianę adresu doręczania korespondencji i faktur dotyczących posesji.

Druk do pobrania   PobierzWniosek o zwrot nadpłaty.

Druk do pobrania   PobierzWniosek o ujęcie w planach rozbudowy sieci wodociagowej.

Druk do pobrania   PobierzWniosek o odpłatne nabycie urządzenia wodociągowego / kanalizacyjnego.

Druk do pobrania   PobierzWniosek o ponowne rozliczanie podlicznika.

Druk do pobrania   PobierzWniosek o zawarcie umowy w sprawie jakości ściekow.

Druk do pobrania   PobierzWniosek o zawarcie umowy w sprawie wprowadzania nieczystości ciekłych do punktu zlewnego.

Druk do pobrania   PobierzWniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza.

Druk do pobrania   PobierzWniosek o wymianę podlicznika do wody zużywanej bezpowrotnie lub lokalowego pozostającego w eksploatacji odbiorcy.

Druk do pobrania   PobierzWniosek o najem stojaka hydrantowego z wodomierzem.

Druk do pobrania   PobierzWniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej.

Druk do pobrania   Pobierz

 

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl