Jakość wody do picia w Polsce jest aktualnie uregulowana przepisami prawnymi zawartymi w Ustawie z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [t.j. Dz.U. z 2015r poz. 139]. Z przepisów wymienionej wyżej Ustawy wynika obowiązek regularnego informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wywiązując się z nałożonego obowiązku przedstawiamy zestawienia obejmujące wskaźniki jakości wody (wartości średnie) dostarczanej z poszczególnych ujęć Przedsiebiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie w minionym okresie, charakteryzujące ją  pod względem mikrobiologicznym, chemicznym i fizycznym w odniesieniu do wymagań, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl