Klauzula informacyjna dla Klientów
25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako RODO lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). W związku z tym przekazujemy informację o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz o zasadach, na jakich będzie odbywało się przetwarzanie.

Administrator, Inspektor Ochrony Danych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie, 42- 202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie, możliwy jest pod numerem tel. nr 34/37-73 -115 lub adresem email malgorzata.zalewska@pwik.czest.pl

Jak przetwarzamy dane osobowe
Jako Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w świetle przepisów jesteśmy administratorem danych osobowych Pani/Pana jako naszych Klientów. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

I. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
1. w celu realizacji umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków zawartej pomiędzy Administratorem a Panią/Panem i realizacji postanowień tej umowy (na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO).
2. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – należytego wypełnienia zadań wynikających z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 poz.328 t.j. ze zm.) w związku z zawarciem umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków (na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO), w tym do:
a. świadczenia usług nie objętych umową na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków,
b. odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawierania umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez Administratora,
3. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce - do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów prawa, w tym przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dostępnego na stronie internetowej administratora (na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO).
4. w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO).
5. w celach analitycznych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora dla optymalizacji procesów obsługi klienta, analiz finansowych dotyczących Spółki (na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO).

II. Kto jest odbiorcą danych

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w zakresie określonym w pkt I ust. 1- 4 jest ono niezbędne do realizacji umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków oraz innych usług koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków.
2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków oraz innych usług koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków będą:
a. organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
b. podmioty, którym Przedsiębiorstwo powierzyło przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów np.: dostawcy usług IT, podmioty świadczące: usługi kurierskie; usługi pocztowe; usługi prawnicze; usługi odczytu oraz zdalnego odczytu wodomierzy,
c. inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie wynikać to z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych lub w zakresie niezbędnym dla zawarcia lub prawidłowej realizacji umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków (m.in: Urzędy Miast i Gmin – Członkowie Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji, Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne, Inspektoraty),
d. podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego.
3. Jako Administrator danych osobowych nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (z poza obszaru UE) ani do organizacji międzynarodowych.

III. Okres przechowywania danych

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów prawa.
2. Po upływie obowiązkowych okresów archiwizacji Pana/Pani dane zostaną niezwłocznie usunięte lub przekazane właściwemu Archiwum Państwowemu.

IV. Przysługujące Pani/Panu uprawnienia

1. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
a. dostępu do przekazanych Administratorowi Pani/Pana danych w każdym czasie oraz otrzymania kopii tych danych, na podstawie art.15 RODO, a także do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz uzupełnienia ich w przypadkach określonych w art. 16 RODO;
b. żądania usunięcia danych na podstawie i w zakresie określonym w art. 17 RODO lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c. przenoszenia danych oraz żądania przesłania danych na podstawie art. 20 RODO.
2. Informujemy, że w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt I ust. 4- 5, zgodnie i na podstawie art. 21 ust. 1 RODO. Z chwilą wniesienia sprzeciwu, jako Administrator zaprzestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl