Nad jakością wody produkowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie czuwa Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków  mieszczące się przy ul.Jaskrowskiej 14/20.

Przydatność wody do spożycia określa się porównując jej skład fizyko-chemiczny i mikrobiologiczny z obowiązującą normą sanitarną, która ustala dopuszczalne wartości substancji mogących występować w wodzie.

Codzienna rutynowa kontrola analityczna wody obejmuje:


- stały monitoring wód podziemnych, eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo  
- kontrolę jakości wody podawanej do sieci  
- kontrolę procesów uzdatniania i dezynfekcji wody
- kontrolę jakości wody magazynowanej w zbiornikach sieciowych
- kontrolę jakości wody w sieci wodociągowej, bezpośrednio u odbiorcy 
- kontrolę sieci wodociągowej po przeprowadzonych naprawach i konserwacjach
- kontrolę jakości wody u odbiorcy w przypadku skarg i reklamacji


Dbając o bezstronność, niezależność i wiarygodność uzyskiwanych wyników badań w marcu 2006r Centralne Laboratorium poddało się ocenie Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). 26 lipca 2006r laboratorium uzyskało Certyfikat Akredytacji  nr AB 739, który potwierdził jego kompetencje techniczne oraz dobrze funkcjonujący system zarządzania. Laboratorium posiada również zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do wykonywania badań wody do spożycia.

Centralne Laboratorium jest wyposażone w nowoczesną aparaturę pomiarowo- badawczą, objętą harmonogramem sprawdzeń i wzorcowań; posiada wysoko wykwalifikowany personel stale podnoszący swoje umiejętności; dba o systematyczne unowocześnianie metod i technik badawczych; uczestniczy w badaniach międzylaboratoryjnych potwierdzając swoją biegłość w wykonywaniu badań.

Centralne Laboratorium działa w ramach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji od ponad 50 lat.  W oparciu o posiadaną bazę i doświadczenie jest w stanie wykonać większość analiz na potrzeby Przedsiębiorstwa związanych z jakością wody surowej i uzdatnionej, przeznaczonej do picia i  na potrzeby gospodarcze.

Ponadto Laboratorium Centralne wykonuje analizy na potrzeby klientów z branży: hydrogeologicznej, budowlanej, spożywczej oraz służb ochrony środowiska .         

INFORMACJE DODATKOWE:

W sprawie badań laboratoryjnych oraz jakości wody  do picia informacji udzielają:

Kierownik Centralnego Laboratorium – mgr Bożena Szymaniec    tel. (034) 37 73 140

Z-ca Kierownika  - mgr inż.  Elżbieta Karwowska   tel. (034) 37 73 141  

e-mail: laboratorium@pwik.czest.pl

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl