Gospodarka ściekowa ma bardzo duży wpływ na jakość i komfort życia społeczeństw, w tym także dla mieszkańców regionu częstochowskiego. Już blisko 80% mieszkańców naszego regionu  korzysta z dobrodziejstw jakie niesie ze sobą infrastruktura komunalna (sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz oczyszczalniami ścieków).


Pamiętać tutaj należy, że każdy mieszkaniec ma prawo ale także i obowiązek przyłączyć się do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

Przedsiębiorstwo eksploatując ponad  1200 km sieci kanalizacyjnej i 164 przepompowni ścieków odbiera rocznie od swoich klientów ponad 13 297 200 m3 ścieków komunalnych. Ścieki pochodzące z terenu miasta Częstochowy oraz gmin: Konopiska i Rędziny (część) oczyszczane są na podstawie umowy przez Oczyszczalnię Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie, natomiast ścieki pochodzące z pozostałych gmin regionu tj. z gmin: Blachownia, Kłobuck, Miedźno, Mykanów, Olsztyn, Poczesna i Rędziny oczyszczane są w 8 eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo oczyszczalniach ścieków. W oczyszczalniach tych ścieki poddawane są dwustopniowemu oczyszczaniu. W części mechanicznej usuwane są wszelkie materiały wleczone ze ściekami w urządzeniach zwanych kratami a w niektórych oczyszczalniach także i  piaskownikach oraz osadnikach Imhoffa. W części biologicznej ścieki oczyszczane  są w wysokoefektywnych reaktorach osadu czynnego. W oczyszczalniach ścieków w Blachowni oraz w Kłobucku ze ścieków usuwane są w stopniu podwyższonym także substancje biogenne (związki azotu i fosforu), które odpowiedzialne są za eutrofizację wód powierzchniowych.

Jakość ścieków oczyszczonych jest systematycznie kontrolowana. Analizy fizykochemiczne ścieków, wykonywane przez posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków, stanowią potwierdzenie spełniania wymogów posiadanych pozwoleń wodnoprawnych. 

Ubocznym skutkiem oczyszczania ścieków jest powstawanie osadów ściekowych, które w celu eliminacji negatywnego oddziaływania na środowisko poddawane są stabilizacji tlenowej a w celu ograniczenia ich masy także odwodnieniu na prasach filtracyjnych lub w odwadniarkach workowych.

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl