W trosce o Państwa bezpieczeństwo informujemy, iż nasi przedstawiciele dokonujący odczytów wodomierzy posiadają legitymacje służbowe oraz upoważnienia zatwierdzone przez Zarząd Spółki.

Osoby reprezentujące Przedsiębiorstwo, zgodnie z art. 7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6  ust. 2 i 4-7 ww. ustawy, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów.

 

 

 

 

 

Tożsamość mogą Państwo potwierdzić dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta i prosząc o sprawdzenie, czy dana osoba jest przedstawicielem PWiK.

 

Informujemy, że odczytów wodomierzy dokonuje się również w godzinach popołudniowych.

 

Telefony do Biura Obsługi Klienta:

 

34-3773-307

34-3773-308

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zachowanie ostrożności i upewnienie się co do tożsamości osób, które są wpuszczane na teren Państwa posesji, gdyż zdarzały się przypadki kradzieży przez osoby podające się za przedstawicieli Przedsiębiorstwa, a nie posiadające legitymacji służbowych i upoważnień.

 

Wzory legitymacji Przedstawiciela Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie:

 

 

 

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl