Celem organizacji tzw. OTWARTYCH DRZWI jest zapoznanie wszystkich zainteresowanych mieszkańców regionu częstochowskiego z problematyką związaną z ochroną zasobów jakościowych i ilościowych wód podziemnych jak również z procesami uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków. Akcja ta organizowana jest trzykrotnie w roku:

1. z okazji obchodów Światowego Dnia Wody (22 marzec),

2. na przełomie sierpnia i września w ramach obchodów Światowego Tygodnia Wody.

Mottem OTWARTYCH DRZWI jest zawsze oficjalne hasło Światowego Dnia Wody
W dniach tych Przedsiębiorstwo udostępnia wszystkim zainteresowanym wybrane ujęcie wody.

3. z okazji Światowego Dnia Środowiska (5 czerwca) Przedsiębiorstwo umożliwia zapoznanie się z procesem oczyszczania ścieków w  wybranej oczyszczalni ścieków eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo.

Szczegółowe informacje organizacyjne będą dostępne na stronie głównej Przedsiębiorstwa najpóźniej jeden tydzień przed terminem organizacji akcji.

Na wniosek szkół obiekty Przedsiębiorstwa mogą zostać udostępnione także w innych terminach (por. http://www.pwik.czest.pl/zwiedzanie-obiektow

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl