Oprócz ujęć podstawowych („Wierzchowisko”, „Mirów”, „Łobodno”, „Olsztyn”) system wodociągowy aglomeracji częstochowskiej w strefach wzmożonych rozbiorów, bądź na jego peryferiach (końcówkach) zasilany jest dodatkowo z 14. ujęć pomocniczych: „Wielki Bór”, "Rząsawa”, „Rędziny”, „Rudniki”, „Rybna”, „Rększowice”, „Konopiska”, „Blachownia”, „Cisie”, „Przymiłowice”, „Biskupice”, „Bukowno”, „Kłobuck”, "Mokra"

Ujęcia pomocnicze: "Rząsawa", "Rędziny", "Rudniki", "Rybna", "Przymiłowice", "Biskupice", "Bukowno", "Mokra" pobierają wody podziemne z wapieni wieku górnojurajskiego, ze szczelinowo-krasowego zbiornika, nazywanego przez hydrogeologów Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnychnr 326 (GZWP 326). Z uwagi na znakomite właściwości fizykochemiczne pobierana z nich woda nie wymaga uzdatniania lecz podlega jedynie procesowi dezynfekcji za pomocą podchlorynu sodu.

Ujęcia pomocnicze: "Wielki Bór", "Blachownia", "Cisie" pobierają wodę podziemną z utworów czwartorzędowych (piaski, żwiry), tworzących pradolinę kopalną rzeki Warty. Eksploatowana woda posiada ponadnormatywną zawartośc żelaza i manganu (zanieczyszczenia geogeniczne) i wymaga uzdatniania.

Ujęcia pomocnicze: "Konopiska-Kopania" i "Rększowice" eksploatują piętro wodnośne triasu (wapień muszlowy). Woda posiada ponadnormatywną zawartość żelaza i manganu (zanieczyszczenia geogeniczne) - niezbędne jest jej uzdatnianie.   

Ujęcie pomocnicze "Kłobuck" pobiera wodę z poziomu wodonośnego jury środkowej (piaskowce kościeliskie). Woda zawiera ponadnormatywną zawartość żelaza (zanieczyszczenie geogeniczne), stąd zachodzi konieczność jej uzdatniania.  

W procesie technologicznym produkcji wody ujęć pomocniczych: „Wielki Bór”,„Rząsawa”, „Rększowice”, „Kopalnia”, „Blachownia”, „Cisie”, „Kłobuck”, z uwagi na konieczność obniżenia zawartości związków żelaza i manganu w wodzie, oprócz końcowej dezynfekcji stosuje się jej uzdatnianie (odżelazianie, odmanganianie, korekta pH). Stosowane są następujące procesy uzdatniania:

Ujęcie wody "Konopiska" - odżelazianie wody

Proces uzdatniania wody składa się z następujących etapów:

 •  wydobycie i dostarczenie wody ze studni głębinowej do budynku stacji uzdatniania wody;
 • napowietrzenie wody i odgazowanie resztek [H2S] w zbiorniku kontaktowym;
 • odżelazianie (zatrzymanie utlenionych związków żelaza na złożu znajdującym się w czterech filtrach);
 • dezynfekcja wodnym roztworem podchlorynu sodu;
 •  magazynowanie uzdatnionej wody w dwóch zbiornikach magazynowych;
 • wtłoczenie uzdatnionej wody do sieci wodociągowej za pomocą pomp sieciowych.

Ujęcie wody "Wielki Bór" - odmanganianie wody

Proces uzdatniania wody składa się z następujących etapów:

 • pobór i dostarczenie wody ze studni głębinowych do budynku stacji uzdatniania wody;
 • napowietrzenie w aeratorze (utlenianie związków manganu zawartych w wodzie surowej);
 • odmanganianie (zatrzymanie utlenionych związków manganu na złożu znajdującym się w trzech filtrach ciśnieniowych);
 • dezynfekcja wodnym roztworem podchlorynu sodu;
 • wtłoczenie uzdatnionej wody do sieci wodociągowej.

Ujęcie wody "Blachownia" - odkwaszanie i odżelazianie wody

Proces uzdatniania wody składa się z następujących etapów:

 • pobór i dostarczenie wody ze studni głębinowych do budynku stacji uzdatniania wody;
 • napowietrzenie wody w zbiorniku kontaktowym;
 • odkwaszanie wody ługiem sodowym;
 • odżelazianie (zatrzymanie utlenionych związków żelaza na złożu znajdującym się w czterech filtrach);
 • dezynfekcja wodnym roztworem podchlorynu sodu;
 •   magazynowanie uzdatnionej wody w dwukomorowym zbiorniku magazynowm;
 • wtłoczenie uzdatnionej wody do sieci wodociągowej za pomocą pomp sieciowych.

Ujęcie wody "Rększowice" - odżelazianie wody

Proces uzdatniania wody składa się z następujących etapów:

 • pobór i dostarczenie wody ze studni głębinowej do budynku stacji uzdatniania wody;
 • napowietrzenie w aeratorze (utlenianie związków żelaza zawartych w wodzie surowej);
 • odżelazianie (zatrzymanie utlenionych związków żelaza na złożu znajdującym się w trzech filtrach ciśnieniowych);
 • dezynfekcja wodnym roztworem podchlorynu sodu;
 • wtłoczenie uzdatnionej wody do sieci wodociągowej za pomocą pomp sieciowych.

Ujęcie wody "Kłobuck" - odżelazianie wody

 • proces napowietrzania wody
 • proces filtracji pospiesznej przez uaktywnione złoże z piasku filtracyjnego o średnicy 0,8 mm do 1,6 mm; prędkość filtracji 10 km/h,
 • proces dezynfekcji wody podchlorynem sodu

Ujęcie wody "Cisie" - odżelazianie i odmanganianie wody

Proces uzdatniania wody składa się z następujących etapów:

 • pobór i dostarczenie wody ze studni głębinowej do budynku stacji uzdatniania wody;
 • napowietrzenie wody i odgazowanie resztek [H2S] w zbiorniku kontaktowym ;
 • odżelazianie i odmanganianie (zatrzymanie utlenionych związków żelaza i manganu na złożach znajdujących się w dwóch filtrach).
 • dezynfekcja wodnym roztworem podchlorynu sodu;
 • magazynowanie uzdatnionej wody w zbiorniku magazynowym;
 • wtłoczenie uzdatnionej wody do sieci wodociągowej za pomocą pomp sieciowych.

Pochodzenie związków żelaza i manganu w wodzie jest naturalne (geogeniczne), związane zługowaniem się tych związków w litosferze, w której są bardzo rozpowszechnione, podczastworzenia się zasobów wód podziemnych w postaci – użytkowych poziomów wodonośnych. Z analiz wynika, że w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późniejszymi zmianami] ponadnormatywne stężenie manganu utrzymuje się w wodzie z ujęcia „Wielki Bór”, zlokalizowanego w Częstochowie, od początku jego eksploatacji tj. od roku 1987. W wodzie ze studni ujęcia "Wielki Bór" mangan występuje w stabilnej formie wodorowęglanowej MnHCO3+. Stosowanie uzdatniania w procesie technologicznym wymienionego ujęcia redukuje stężenie manganu w wodzie dostarczanej do odbiorców poniżej granicy wykrywalności tj. <13 µg Mn/dm3.

Pochodzenie związków żelaza i manganu w wodzie ujmowanej przez wymienione ujęcia jest naturalne (geogeniczne), związane z warunkami tworzenia się zasobów wód podziemnych w postaci – użytkowych poziomów wód podziemnych.

Wnioski z eksploatacji ujęć pomocniczych w 2014 roku:

Pomocnicze ujęcia wody w roku 2014 pobrały około 14,88% wody wyprodukowanej przez wszystkie ujęcia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowkiego SA w Częstochowie.

Z analizy wydajności i depresji w eksploatowanych studniach ujęć pomocniczych wynika, że nigdy nie przekroczono dopuszczalnych wydajności określonych w dokumentacjach hydrogeologicznych zasobowych. Zwierciadło wody podziemnej nie wykazało istotnych zmian w stosunku do lat poprzednich. Depresja eksploatacyjna nie uległa zwiększeniu. Warunki hydrodynamiczne ujmowanych poziomów wodonośnych: jury górnej, środkowej oraz pięter wodonośnych: czwartorzędowego i triasowego nie uległy pogorszeniu.

W odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późniejszymi zmianami] wody pobrane do analiz we wszystkich ujęciach pomocmniczych nie wykazały przekroczeń normwskaźników fizykochemicznych.

W roku 2013 w wodach podziemnych w obszarach spływu wód do ujęć pomocniczych nie stwierdzono wzrostu stężeń zanieczyszczeń w stosunku do lat poprzednich.

Stan mikrobiologiczny wody był dobry. Woda zdezynfekowana za pomocą podchlorynu sodu i podawana do sieci wodociągowej posiadała wszelkie wskaźniki fizykochemiczne i mikrobiologiczne w pełni odpowiadające wymogom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późniejszymi zmianami].

 

 

Nazwa ujęcia

 

Lokalizacja

 

 

Ilość

studni

(głębokość)

 

Zdolność

produkcyjna

(m3/dobę)

Ujęte(y)

piętro wodonośne/poziom wodonośny 

 

Zaopatrywany obszar

 

„Wielki Bór”

Częstochowa

 

2

(82, 82 m)

3 600

czwartorzęd (Q)

(piaski, żwiry)

dzielnice Częstochowy:

Lisiniec, Liszka, Wielki Bór

„Rząsawa”

Częstochowa

 

1

(60 m)

2 400

jura górna (J3)

(wapienie)

dzielnica Częstochowy: Rząsawa 

„Rędziny”

Rędziny

 

1

(100 m)

1 920

jura górna (J3)

(wapienie)

Rędziny

„Rudniki”

Rudniki

(gm. Rędziny)

1

(200 m)

1 200

jura górna (J3)

(wapienie)

Rudniki

„Rybna”

Rybna

(gm. Mykanów)

1

(264,5 m)

3 260

jura górna (J3)

(wapienie)

Rybna, Mykanów, Kokawa

„Rększowice”

Rększowice

(gm. Konopiska)

1

(460 m)

1 920

trias (T)

(wapienie, dolomity)

Rększowice, Nierada, Bargły, Jamki, Hutki, Zawisna, Korzonek, Kowale, Leśniaki, Konopiska – Osiedle, Pająk 

„Kopalnia”

Kopalnia

(gm. Konopiska)

1

(525 m)

1 440

trias (T)

(wapienie, dolomity)

Konopiska, Kopalnia, Aleksandria

„Blachownia”

Blachownia


2

(46, 48 m)

2 400

czwartorzęd (Q)

(piaski, żwiry)

Blachownia

„Cisie”

Cisie

(gm. Blachownia)

1

(52 m)

1 200

czwartorzęd (Q)

(piaski, żwiry)

Cisie

„Przymiłowice”

Przymiłowice

(gm. Olsztyn)

1

(120 m)

1 280

jura górna (J3)

(wapienie)

Przymiłowice – Zrębice, Turów

„Biskupice”

Biskupice

(gm. Olsztyn)

1

(121 m)

720

jura górna (J3)

(wapienie)

Biskupice, Zrębice, Krasawa

„Bukowno”

Bukowno

(gm. Olsztyn)

1

(100 m)

356

jura górna (J3)

(wapienie)

Bukowno

„Kłobuck”

Kłobuck

 (gm. Kłobuck)

1

(273 m)

2 640

jura środkowa (J3)

(piaskowce)

Kłobuck

"Mokra"

Mokra II

(gm. Miedźno)

2

(30, 30m)

150

jura górna (J3)

(wapienie)

Mokra I, II, III, Wilkowiecko

 

18

24 774

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
schemat układu technologicznego - "Konopiska - Kopalnia" pdf 12,90 KB Pobierz
schemat układu technologicznego - "Wielki Bór" pdf 12,18 KB Pobierz
schemat układu technologicznego - "Blachownia" pdf 17,14 KB Pobierz
schemat układu technologicznego - "Rększowice" pdf 18,78 KB Pobierz
schemat układu technologicznego - "Kłobuck" pdf 13,01 KB Pobierz
schemat układu technologicznego - "Cisie" pdf 54,69 KB Pobierz
Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl