Poniżej podajemy wykaz badań i stosowanych metod dla ścieków komunalnych

i przemysłowych wykonywanych przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków


Akredytowane pobieranie próbek ścieków

(Zakres akredytacji AB 739)

do badań chemicznych i badań właściwości fizycznych - metodą manualną oraz automatyczną – wg PN-ISO 5667-10:1997

 

 

Akredytowane badania chemiczne i fizyczne ścieków

(Zakres akredytacji AB 739)

 

Wskaźnik

Zakres

Rodzaj metody

Norma / Procedura badawcza

Badania fizyko-chemiczne ścieków

pH*

( 2,0 – 12,0 )

Metoda potencjometryczna

PN-EN ISO 10523:2012

Azot amonowy

( 0,50 – 400 ) mg/l

Metoda destylacyjna                z miareczkowaniem

PN-ISO 5664: 2002

Azot amonowy

( 3,0 – 500 ) mg/l

Metoda miareczkowa

PB-127 wyd. 3z dn.04.04.2022

Azot azotynowy

( 0,020 –1,000 ) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 26777: 1999

Azot Kjeldahla

( 1,5 – 250 ) mg/l

Metoda miareczkowa

PB-106 wyd.2 z dn04.04.2022

Azot ogólny

( 2,0-500 ) mg/l

Metoda spektrofotometryczna            (testy kuwetowe LCK 138, 238, 338)

PB - 8 wyd. 4  z dn. 04.04.2022

BZT5

 ( 3 - 5000 )  mg/l O2

Metoda manometryczna przy użyciu systemu Oxi Top

PB-45 wyd.2  z dn.04.04.2022

BZT5

( 3 - 6000 ) mg/l O2

Metoda elektrochemiczna

PN-EN ISO 5815-1:2019-12

Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu  (ChZT– Cr)

( 6,0 – 5000 ) mg/l O2

Metoda spektrofotometryczna (testy kuwetowe LCI 400, 500)

PN-ISO15705: 2005

Chlorki

( 5,0 – 2500 ) mg/l

Metoda miareczkowa

PN-ISO 9297: 1994

Fosfor ogólny

( 0,050 – 36 ) mg/l

Metoda spektrofotometryczna (testy kuwetowe LCK 348-350)

PB-33 wyd.2 z dn.05.04.2022

Ogólny Węgiel Organiczny

( 3,0 - 600 ) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PB-37 wyd.3 z  dn. 28.12.2016

Zawiesiny ogólne

( 2,0 – 2000 ) mg/l

Metoda filtracji przez sączki     z włókna szklanego

PN-EN 872:2007+Ap1: 2007

Siarczany

( 10 – 1500 ) mg/l 

Metoda grawimetryczna

PN-ISO 9280: 2002

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

( 15 – 250 ) mg/l

Metoda grawimetryczna

PB–107 wyd.2 z dn.04.04.2022

Całkowita substancja rozpuszczona (TDS)

( 100 – 5000 ) mg/l

Metoda grawimetryczna

PN–EN15216: 2010

Miedź

( 0,050 – 6,0 ) mg/l

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-ISO 8288: 2002

metoda A

Nikiel

( 0,070 – 10 ) mg/l

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-ISO 8288: 2002

metoda A

Cynk

( 0,050 – 200 ) mg/l

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-ISO 8288: 2002

metoda A

Ołów

( 0,20 – 2,0 ) mg/l

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-ISO 8288: 2002

metoda A

Kadm

( 0,020 – 2,0 ) mg/l

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-ISO 8288: 2002

metoda A

Chrom ogólny

( 0,02 – 10 ) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PN-77/C-04604/02

Chrom sześciowartościowy (VI)

( 0,02 – 10)  mg/l

Metoda spektrofotometryczna

           PN-77/C-04604/08

Azot azotanowy

( 0,23 – 35 ) mg/l

Metoda spektrofotometryczna (testy kuwetowe LCK 339-340)

PB–117 wyd.2 z dn.  04.04.2022

  *Badania wykonywane w siedzibie i poza siedzibą Laboratorium

 

 

 

Nieakredytowane pobieranie próbek ścieków

do badań chemicznych i badań właściwości fizycznych - metodą manualną oraz automatyczną - wg PN-ISO 5667-10:2021-11 

 

Nieakredytowane badania chemiczne i fizyczne ścieków

spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

 

Wskaźnik

Zakres

Rodzaj metody

Norma / Procedura badawcza

Badania  fizyko-chemiczne ścieków

Surfaktanty (detergenty) niejonowe

( 0,20 – 60 ) mg/l

Metoda spektrofotometryczna (test kuwetowy LCK 333)

PB - 36 wyd. 3 z dn. 20.04.2022

Surfaktanty (detergenty) anionowe

( 0,10 – 40 ) mg/l

Metoda spektrofotometryczna (test kuwetowy LCK 432)

PB - 35 wyd. 4 z dn. 20.04.2022

Fenole

( 0,002 – 5,0 ) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PN-ISO 6439:1994

Cyjanki wolne

( 0,01 – 12,0 ) mg/l

Metoda spektrofotometryczna (test kuwetowy LCK 315)

PB - 116 wyd. 2 z dn. 20.09.2019

Cyjanki ogólne

( 0,03 – 17,5 ) mg/l

Metoda spektrofotometryczna (test kuwetowy LCK 319)

PB - 9 wyd. 1 z dn. 30.09.2019

Żelazo ogólne

( 0,05 – 30 ) mg/l

Metoda spektrofotometryczna (test HACH – metoda 8008)

PB - 10 wyd. 1 z dn. 30.10.2019

Sód

( 0,2 – 250 ) mg/l

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-ISO 9964-1/Ak:1997

Potas

( 0,2 – 150 ) mg/l

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-ISO 9964-2 /Ak:1997

Temperatura*

( 5,0 – 35,0 ) °C

Metoda pomiaru bezpośredniego

PN-77/C-04584

Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu  (ChZT– Cr)

( 6,0 – 20 ) mg/l O2

Metoda spektrofotometrczyna (testy kuwetowe LCI 400, 500)

PN-ISO 15705: 2005

Chlorki( 5,0 – 10 ) mg/lMetoda miareczkowaPN-ISO 9297: 1994
Miedź( 0,05 – 0,07 ) mg/lMetoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-ISO 8288: 2022 metoda A

Ołów ( 0,20 – 0,35 ) mg/lMetoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) 

PN-ISO 8288: 2022 metoda A

Azot Kjeldahla ( 1,5 – 3,0 ) mg/lMetoda miareczkowa PB-106 wyd. 1 z dn. 18.06.2007
Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla, azotu azotynowego i azotu azotanowego wg obliczeńz obliczeń PB-11wyd.2 z dn.04.04.2022
Zawiesiny łatwoopadające metodą objętościową ( 0,10 – 100 ) ml/lMetoda objętościowa PN-72/C-04559/03

 *Badania wykonywane w siedzibie i poza siedzibą LaboratoriumAkredytowane badania chemiczne wód opadowych i roztopowych

(Zakres akredytacji AB 739)

 

Wskaźnik

Zakres

Rodzaj metody

Norma / Procedura badawcza

Zawiesiny ogólne

( 2,0 – 2000 ) mg/l

Metoda filtracji przez sączki    z włókna szklanego

PN-EN 872:2007+Ap1: 2007

 

 

 

Nieakredytowane badania ścieków
niespełniające wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

 

1. Pobieranie próbek wód opadowych i roztopowych do badań fizyko-chemicznych 

2. Badania fizyko-chemiczne ścieków:

Wskaźnik

Rodzaj metody

Norma / Procedura badawcza

Badania  fizyko-chemiczne ścieków

Barwa pozorna

Metoda wizualna

PN-EN ISO 7887:2012 met. A

ChZT – Mn (utlenialność)

Metoda miareczkowa

PN-85/C-04578/02

Cyjanki wolne                i związane

Metoda spektrofotometryczna

PN-80/C-04603/01

Srebro

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-EN ISO 15586:2005

 

Laboratorium podzleca badania, których nie wykonuje, kompetentnemu podwykonawcy posiadającemu akredytację w zakresie badanych parametrów.

 

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl