Poniżej podajemy wykaz badań i stosowanych metod dla ścieków komunalnych

i przemysłowych wykonywanych przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków


Badania fizyko-chemiczne ścieków 

 

Badana cecha
Norma/procedura badawcza
Jednostka
 Rodzaj 
metody
Dziedzina badań : Badania fizyko-chemiczne
TemperaturaPN-77/C-04584
°C
N
Barwa pozornaPN-EN ISO 7887:2012 met.A
 
N
pH*PN-EN ISO 10523:2012
 
A
ChlorkiPN-ISO 9297:1994
mg/l
A
Azot amonowy
metoda destylacji
PN-ISO 5664:2002
mg/l
A
Azot amonowy
metoda destylacji - Kjeltec
PB-127 wyd.2
z dn.19.03.2013
mg/l
A
ChZT - Mn (utlenialność)PN-85/C-04578/02
mg/l
N
ChZT - CrPN-ISO 15705:2005
mg/l
A
BZT5  
metoda elektrochemiczna
PN-EN 1899-1:2002
mg/l
A
BZT5  
metoda manometryczna
PB-45 wyd.1 z dn.10.02.2004
mg/l
A
SiarczanyPN-ISO 9280:2002
mg/l
A
Substancje ekstrahujące 
się eterem naftowym

PB-107 wyd.1
z dn.02.01.2008

mg/l
A
Zawiesiny ogólnePN-EN 872:2007+Ap1:2007
mg/l
A
Zawiesiny łatwoopadające metodą objętościowąPN-72/C-04559/03
ml/l
N
Substancje rozpuszczonePN-EN 15216:2010
mg/l
A
Azot azotynowyPN-EN 26777:1999
mg/l
A
Azot azotanowy

PB-117 wyd. 1
z dn.06.10.2008              
test kuwetowy LCK 339-340

mg/l
A
Azot ogólnyPB-8 wyd.3 
z dn.30.10.2017 
test kuwetowy LCK 138, 238, 338
mg/l
A
Azot Kjeldahla

PB-106 wyd.1 
z dn.18.06.2007

mg/l
A
Fosfor ogólny/ortofosforanyPB-33 wyd.1 z dn.21.02.2005 test kuwetowy LCK 348-350
mg/l
A
Ogólny Węgiel OrganicznyPB-37 wyd.3 z dn.28.12.2016 test kuwetowy LCK 385-386
mg/l
A
Detergenty 
(surfaktanty) anionowe
PB-35 wyd.2 z dn.12.07.2017 test kuwetowy LCK 432
mg/l
N
Detergenty 
(surfaktanty) niejonowe
PB-36 wyd.1 z dn.21.02.2005 test kuwetowy LCK 333
mg/l
N
Cyjanki wolnePB-116 wyd.1
z dn.06.10.2008              
test kuwetowy LCK 315
mg/l
N
Cyjanki wolne i związanePN-80/C-04603/01
mg/l
N
Fenole (indeks fenolowy)PN-ISO 6439:1994
mg/l
N
Przewodność 
elektryczna właściwa
PN-EN 27888:1999
µS/cm
N
Mangan - met. AASPN-92/C-04570/01
mg/l
N
Żelazo ogólnePB-53 wyd.1 z dn.21.02.2005
mg/l
N
Chrom ogólnyPN-77/C-04604/02
mg/l
A
Chrom (VI)PN-77/C-04604/08
mg/l
A
NikielPN-ISO 8288:2002 metoda A
mg/l
A
CynkPN-ISO 8288:2002 metoda A
mg/l
A
MiedźPN-ISO 8288:2002 metoda A
mg/l
A
OłówPN-ISO 8288:2002 metoda A
mg/l
A
KadmPN-ISO 8288:2002 metoda A
mg/l
A
SrebroPB-55 wyd.1 z dn.18.06.2007
mg/l
N
SódPN-ISO 9964-1/Ak:1997
mg/l
N
PotasPN-ISO 9964-2/Ak:1997
mg/l
N
Kwasowość
metoda miareczkowa
PN-90/C-04540-03+Az1:2003
mval/l
N
Kwasowość
metoda potencjometryczna
PN-90/C-04540-02+Az1:2003
mval/l
N
Zasadowość
PN-EN ISO 9963-1:
2001+Ap1:2004
mval/l
N
Twardość ogólnaPN-ISO 6059:1999
mval/l
N
Chlor wolnyPB-101 wyd.1
z dn.05.02.2007
mg/l
N
Chlor ogólnyPB-101 wyd.1
z dn.05.02.2007
mg/l
N

Akredytowane pobieranie próbek ścieków zgodnie z normą PN-ISO 5667-10:1997

A - metoda akredytowana

N - metoda nieakredytowana 

 * Badania pH wykonywane w siedzibie i poza siedzibą Laboratorium

Laboratorium podzleca badania, których nie wykonuje, kompetentnemu podwykonawcy posiadającemu akredytację w zakresie badanych parametrów.


Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl