Poniżej podajemy wykaz badań i stosowanych metod dla ścieków komunalnych

i przemysłowych wykonywanych przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków


Akredytowane pobieranie próbek ścieków

(Zakres akredytacji AB 739)

do badań chemicznych i badań właściwości fizycznych - metodą manualną oraz automatyczną – wg PN-ISO 5667-10:2021-11

 

 

Akredytowane badania chemiczne i fizyczne ścieków

(Zakres akredytacji AB 739)

 

Wskaźnik

Zakres

Rodzaj metody

Norma / Procedura badawcza

Badania fizyko-chemiczne ścieków

pH*^

(2,0 – 12,0)

Metoda potencjometryczna

PN-EN ISO 10523:2012

Azot amonowy

(0,50 – 400) mg/l

Metoda miareczkowa

PN-ISO 5664: 2002

Azot amonowy

(3,0 – 500) mg/l

Metoda miareczkowa

PB-127 wyd. 3 z dn.04.04.2022

Azot azotynowy

(0,020 –1,000) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 26777: 1999

Azot Kjeldahla

(1,5 – 250) mg/l

Metoda miareczkowa

PB-106 wyd. 2 z dn.04.04.2022

Azot ogólny

(2,0-500) mg/l

Metoda spektrofotometryczna (testy kuwetowe LCK 138, 238, 338)

PB-8 wyd. 4 z dn.04.04.2022

Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla, azotu azotynowego i azotu azotanowego

wg obliczeń

z obliczeń

PB-11 wyd. 2 z dn.04.04.2022

BZT5

(3 - 5000) mg/l O2

Metoda manometryczna przy użyciu systemu Oxi Top

PB-45 wyd. 2 z dn.04.04.2022

BZT5

(3 - 6000) mg/l O2

Metoda elektrochemiczna

PN-EN ISO 5815-1:2019-12

Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu  (ChZT– Cr)

(6,0 – 5000) mg/l O2

Metoda spektrofotometryczna (testy kuwetowe LCI 400, 500)

PN-ISO 15705: 2005

Chlorki

(5,0 – 2500) mg/l

Metoda miareczkowa

PN-ISO 9297: 1994

Fosfor ogólny

(0,050 – 36) mg/l

Metoda spektrofotometryczna (testy kuwetowe LCK 348-350)

PB-33 wyd. 2 z dn.05.04.2022

Ogólny Węgiel Organiczny

(3,0- 600) mg/l

Metoda spektrofotometryczna (testy kuwetowe LCK 385-386)

PB-37 wyd. 4 z dn.04.04.2022

Zawiesiny ogólne

(2,0 – 2000) mg/l

Metoda filtracji przez sączki     z włókna szklanego

PN-EN 872:2007+Ap1: 2007

Siarczany

(10 – 1500) mg/l 

Metoda wagowa

PN-ISO 9280: 2002

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

(15 – 250) mg/l

Metoda wagowa

PB–107 wyd. 2 z dn.04.04.2022

Substancje rozpuszczone

(100 - 5000) mg/l

Metoda wagowa

PN-EN 15216:2022-03

Miedź

(0,050 – 6,0) mg/l

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-ISO 8288: 2002

metoda A

Nikiel

(0,070 – 10) mg/l

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-ISO 8288: 2002

metoda A

Cynk

(0,050 – 200) mg/l

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-ISO 8288: 2002

metoda A

Ołów

(0,20 – 2,0) mg/l

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-ISO 8288: 2002

metoda A

Kadm

(0,020 – 2,0) mg/l

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-ISO 8288: 2002

metoda A

Chrom ogólny

(0,02 – 10) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PN-77/C-04604/02

Chrom sześciowartościowy (VI)

(0,02 – 10) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PN-77/C-04604/08

Azot azotanowy

(0,23 – 35) mg/l

Metoda spektrofotometryczna (testy kuwetowe LCK 339-340)

PB–117 wyd. 2 z dn.04.04.2022

Chlor ogólny
(całkowity) *^

(0,03 - 2,0) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PN-EN ISO 7393-2:2018-04

 *^ badanie pH i chloru ogólnego (całkowitego) wykonane w siedzibie Laboratorium (*) i w miejscu pobrania próbki (^)

 

 

 


 

Nieakredytowane badania chemiczne i fizyczne ścieków

spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

 

Wskaźnik

Zakres

Rodzaj metody

Norma / Procedura badawcza

Badania  fizyko-chemiczne ścieków

Surfaktanty (detergenty) niejonowe

(0,20 – 60) mg/l

Metoda spektrofotometryczna (test kuwetowy LCK 333)

PB-36 wyd. 3 z dn. 20.04.2022

Surfaktanty (detergenty) anionowe

(0,10 – 40) mg/l

Metoda spektrofotometryczna (test kuwetowy LCK 432)

PB-35 wyd. 4 z dn. 20.04.2022

Fenole

(0,002 – 5,0) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PN-ISO 6439:1994

Cyjanki wolne

(0,010 – 12,0) mg/l

Metoda spektrofotometryczna (test kuwetowy LCK 315)

PB-116 wyd. 3 z dn. 20.04.2022

Cyjanki ogólne

(0,030 – 17,5) mg/l

Metoda spektrofotometryczna (test kuwetowy LCK 319)

PB-9 wyd. 2 z dn. 20.04.2022

Żelazo ogólne

(0,05 – 30) mg/l

Metoda spektrofotometryczna (test HACH – metoda 8008)

PB-10 wyd. 2 z dn. 20.04.2022

Sód

(0,2 – 250) mg/l

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-ISO 9964-1/Ak:1997

Potas

(0,2 – 150) mg/l

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-ISO 9964-2 /Ak:1997

Temperatura*^

(5,0 – 35,0) °C

Metoda pomiaru bezpośredniego

PN-77/C-04584

Zawiesiny łatwoopadające metodą objętościową (0,10 – 100) ml/lMetoda objętościowa PN-72/C-04559/03

 *^ Badanie temperatury wykonane w siedzibie Laboratorium (*) i w miejscu pobrania próbki (^)Akredytowane badania chemiczne wód opadowych i roztopowych

(Zakres akredytacji AB 739)

 

Wskaźnik

Zakres

Rodzaj metody

Norma / Procedura badawcza

Zawiesiny ogólne

(2,0 – 2000) mg/l

Metoda wagowa

PN-EN 872:2007+Ap1: 2007

 

 

 

Nieakredytowane badania ścieków
niespełniające wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

 

1. Pobieranie próbek wód opadowych i roztopowych do badań fizyko-chemicznych 

2. Badania fizyko-chemiczne ścieków:

Wskaźnik

Rodzaj metody

Norma / Procedura badawcza

Badania  fizyko-chemiczne ścieków

Barwa pozorna

Metoda wizualna

PN-EN ISO 7887:2012 met. A

ChZT – Mn (utlenialność)

Metoda miareczkowa

PN-85/C-04578/02

Cyjanki wolne                i związane

Metoda spektrofotometryczna

PN-80/C-04603/01

 

Laboratorium podzleca badania, których nie wykonuje, kompetentnemu zewnętrznemu dostawcy posiadającemu akredytację w zakresie badanych parametrów.

 

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl