Mieszkańcy regionu częstochowskiego korzystają z sieci kanalizacyjnej typu rozdzielczego co oznacza, że ścieki sanitarne powstałe w wyniku życia i działalności człowieka ( w tym działalności przemysłowej) odprowadzane są i oczyszczane oddzielnie od ścieków opadowych (deszczowych). Wody deszczowe obecne w sieci kanalizacji sanitarnej utrudniają oraz zmniejszają efektywność oczyszczania ścieków sanitarnych, dlatego też nie powinno się odprowadzać wód deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej.


Ogółem eksploatowana sieć kanalizacji sanitarnej wynosi 1200 km i pod względem jej długości (suma długości sieci oraz przyłączy kanalizacyjnych) Wodociągi Częstochowskie zajmują 10 miejsce w Polsce.


Sieć kanalizacyjną stanowią przede wszystkim rury o średnicy powyżej Ø 200 mm wykonane przede wszystkim z betonu  - (maksymalna średnica eksploatowanego kanału sanitarnego wynosi  1800 mm). Z siecią kanalizacyjną nierozerwalnie związane są także studnie rewizyjne, które montowane są w odstępach około 50 m. Przyłącza kanalizacyjne wykonane są z  rur PCV o średnicy Ø 150 mm .


Z uwagi na zróżnicowane ukształtowanie powierzchni terenu oraz w celu znaczącego zmniejszenia głębokości ułożenia kanałów, koniecznym było zastosowanie przepompowni ścieków oraz ściśle z nimi związanej kanalizacji ciśnieniowej. Na obecną chwilę Przedsiębiorstwo eksploatuje  164 przepompowni ścieków oraz 83 km sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej.


Sieć kanalizacji sanitarnej jest systematycznie poddawana czyszczeniu z osadzającego się w niej piasku, osadów oraz złogów tłuszczu. Przy użyciu specjalistycznego sprzętu w ostatnim roku przeprowadzono czyszczenie ponad 344 km sieci.


W celu ograniczenia infiltracji wód gruntowych do sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykrycia nielegalnych podłączeń, przy pomocy mobilnej kamery dokonywana jest rocznie inspekcja około 70 km sieci.

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl