Obszar na którym Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie prowadzi działalność w zakresie eksploatacji ujęć wody obejmuje swym zasięgiem tereny miast i gmin zrzeszonych od 1991 roku w Związku Komunalnym Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie. Działalność ta obejmuje miasto Częstochowę, miasto i gminę Blachownia, miasto i gminę Kłobuck oraz gminy: Olsztyn, Mykanów, Rędziny, Konopiska, Miedźno, Poczesna i w granicach niepodzielności gminę Mstów.

      Realizacja fundamentalnych zadań nałożonych na Wodociągi Częstochowskie nie byłaby możliwa bez zaprojektowania precyzyjnych rozwiązań w zakresie układów zasilania. Od dziesięcioleci pracownicy Przedsiębiorstwa, wykorzystując wiedzę i doświadczenie w dziedzinie inżynierii systemów wodociągowych, wdrażają koncepcje rozwoju układu dystrybucji do potrzeb Klienta.

      W Przedsiębiorstwie mamy do czynienia z dwoma podstawowymi układami dystrybucji wody. Pierwszy i zarazem obsługujący największą część sieci to zespół ujęć wody współpracujących z trzema głównymi zbiornikami magazynowo – wyrównawczymi. Układ ten podzielony został na 9 tzw. Obszarów Aktywnej Kontroli Wycieków i obejmuje swym zasięgiem niemalże połowę terenu miasta Częstochowa. Na obszarze tym, z uwagi na brak informacji o nocnych przepływach, prowadzone są cyklicznie działania prewencyjne polegające na osłuchiwaniu sieci przy pomocy urządzeń elektroakustycznych.  Pozostały obszar podzielony został na 51 stref zasilania, w których to w zależności od lokalnych potrzeb oraz mając na uwadze dopuszczalne i wymagane ciśnienie w sieci, wyróżnić można strefy podwyższonego oraz obniżonego ciśnienia. Ponadto na terenach, w których nie zachodzi konieczność zmiany ciśnienia, istnieją strefy wydzielone poprzez sieć punktów pomiarowych pozwalających w sposób ciągły monitorować parametry pracy układu (strefy opomiarowania).

 

           Zakres eksploatowanej sieci wodociągowej z podziałem na wydzielone obszary.

 

                Szeroki wachlarz podejmowanych w kwestii redukcji strat wody działań ocenić można korzystając ze wskaźnika straty wody w tys. m3 na km sieci, który jest systematycznie obliczany i upubliczniany do wiadomości w Benchamarkingu przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie. Zauważyć można blisko dwukrotny spadek odnotowanych strat wody w ośmioletnim horyzoncie czasowym.

 

 

Wartość wskaźnika strat wody w [tys. m3/km sieci] w latach 2006-2022

Jak można zauważyć z powyższych wyliczeń proces redukcji strat przebiega w PWiK O.Cz. S.A. stopniowo, osiągając coraz bardziej zadowalające wyniki. Na powyższe składa się wiele czynników, takich jak wciąż rozwijający się monitoring, obszarowa redukcja i stabilizacja ciśnienia, przebudowa najbardziej awaryjnych przewodów.  Istotnym jest, że dzięki przedmiotowym działaniom zdołano obniżyć współczynnik awaryjności sieci, co ma niebagatelne znaczenie w zachowaniu ciągłości dostaw, pomniejszaniu kosztów eksploatacyjnych sieci i skutkuje obniżaniem poziomu wycieków.

Funkcjonujący w przedsiębiorstwie monitoring skutecznie wspomaga proces efektywnej eksploatacji sieci wodociągowej. Stale rozwijający się system jest projektowany z myślą o ułatwieniu wypełnienia najważniejszych zadań stawianych przed zakładem wodociągowym - gwarancją ciągłych dostaw wody o wymaganej jakości, pod odpowiednim ciśnieniem, przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych.

 

 

 

 

 

 

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl