Stacja Przetwarzania Osadów ze studzienek kanalizacyjnych w Częstochowie, ul. Złota

Prawidłowe funkcjonowanie i utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej wymaga prowadzenia okresowego czyszczenia przy użyciu specjalistycznych pojazdów asenizacyjnych. Złogi z kanału są ewakuowane do części komory szlamowej pojazdów, a następnie przekazywane do końcowej utylizacji odpadów na stację przetwarzania, gdzie prowadzony jest w instalacji proces odzysku R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych. Proces polega na separacji mechanicznej i wypłukiwaniu z odpadu wodą przemysłową (awaryjnie wodą zdatną do picia – wodociągową) cząstek organicznych i pozyskaniu tą drogą cząstek mineralnych. Poszczególne fazy procesu obejmują system zrzutu i załadunku piasku, oddzielenie dużych części, wstępną separację w płuczce bębnowej oraz separację w płuczce piasku.

Proces odzysku realizowany jest w kompleksie urządzeń połączonych ze sobą w instalację, w skład której wchodzą:

  • lej zasypowy z transporterem ślimakowym (całość przykryta kratą),
  • separator bębnowy,
  • pompa pulpy piaskowej,
  • transporter ślimakowy części stałych,
  • separator płuczka piasku,
  • układ sterowania.

Instalacja jest prowadzona zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 03.08.2018 roku znak OŚR.6233.10.2018 oraz decyzją zmieniającą z dnia 17.07.2020 roku znak OŚR.6233.18.2020 zezwalającej na przetwarzanie odpadów.

Roczna moc przerobowa instalacji – 4 000 Mg osadów.

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl