Światowy Dzień Ochrony Środowiska (ang. Word Environment Day), obchodzony każdego roku w dniu 5 czerwca, jest jednym z najważniejszych i najszerzej obchodzonych świąt ekologicznych. Ustanowiony został w 1972r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych na pamiątkę inauguracji pierwszej konferencji ONZ poświęconej zagadnieniom ochrony środowiska przyrodniczego na naszej planecie.

Temat tegorocznego Światowego Dnia Środowiska, ogłoszony przez Program ds. Ochrony Środowiska ONZ (UNEP), brzmi: „odbudowa ekosystemu”. Niniejszy dzień rozpocznie Międzynarodową „dekadę odbudowy ekosystemu” ONZ, której głównym celem jest odbudowa zdegradowanych i zniszczonych ekosystemów oraz walka z kryzysem klimatycznym. Działania podejmowane w ramach dekady odbudowy ekosystemu mają przyczynić się do walki z ubóstwem, zachowania różnorodności biologicznej i poprawy warunków życia. Rozpoczynająca się dekada wzywa nas wszystkich do wprowadzenia zmian w sposobie myślenia oraz zaangażowania w działania zmierzające do przywrócenia właściwych relacji pomiędzy ludźmi a przyrodą.

Badania dowodzą, że:

  • odzyskanie 15% powierzchni przekształconych obszarów mogłoby zapobiec wyginięciu 60% zagrożonych gatunków,
  • lasy dostarczają wodę pitną do jednej trzeciej największych miast świata; stanowią również miejsce życia dla 80% gatunków płazów, 75% gatunków ptaków i 68% gatunków ssaków,
  • degradacja ziemi może zmniejszyć globalną produkcję żywności o 12 %, powodując wzrost cen żywności nawet o 30% do 2040 r.,
  • jest realna szansa na odtworzenie 2 miliardów hektarów wylesionych i zdegradowanych gruntów leśnych na całym świecie; jest to więcej niż wynosi powierzchnia Ameryki Południowej.

 

Opracowano na podstawie informacji znajdujących się na stronie internetowej Światowego Dnia Ochrony Środowiska - http://worldenvironmentday.global/

 

Zapraszamy do zapoznania się z V wydaniem Deklaracji Środowiskowej EMAS, w której przedstawiono m.in. systematyczne działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie ograniczające negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl