W bieżącym roku oczy całego świata zwrócą się ku małym krajom wyspiarskim – ich problemom i czekającym wyzwaniom. To bowiem te kraje pierwsze stawią czoła skutkom: zmian klimatycznych, katastrof naturalnych, niezrównoważonej konsumpcji, degradacji środowiska i nieprawidłowej gospodarki odpadami. Dzień ten jest jedną z wielu akcji składających się na proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rok 2014 „Międzynarodowy rok małych, wyspiarskich krajów rozwijających się”.

Światowy Dzień Środowiska jest jednym z najstarszych świąt ekologicznych. Dzień ten został proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rezolucji nr 2994 z dnia 15 grudnia 1972 roku na pamiątkę inauguracji Konferencji ONZ, która to konferencja odbyła się w dniach 5-14 czerwca 1972r. w Sztokholmie. Była to pierwsza, poświęcona zagadnieniom ochrony środowiska, międzynarodowa Konferencja. Konferencja Sztokholmska zakończyła się uchwaleniem tzw. Deklaracji Sztokholmskiej – zbioru 25 zasad – z których zasada II mówi, iż „ Naturalne zasoby Ziemi, obejmujące powietrze, wodę, gleby, florę i faunę, a zwłaszcza reprezentatywne przykłady naturalnych ekosystemów, muszą być chronione dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń poprzez staranne planowanie lub odpowiednie zarządzanie”.

Więcej informacji o tegorocznym Światowym Dniu Środowiska : http://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/article/37/5-czerwca-swiatowy-dzien-srodowiska-2/  

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl