Twardość ogólna jest cechą określającą zawartość w wodzie metali ziem alkalicznych, (głównie wapnia i magnezu). Praktycznie jest to suma rozpuszczonego w wodzie wapnia i w mniejszym stopniu magnezu – i tak są ustalane procedury analityczne.
Twardość ogólna jest dzielona na twardość węglanową obejmującą tę część jonów wapnia i magnezu , która może być związana z kwaśnymi węglanami (HCO3- ) i węglanami (CO32- ) oraz twardość niewęglanową obejmującą pozostałą część wapnia i magnezu związaną z siarczanami, chlorkami, azotanami itp.

Twardość wyraża się w kilku rodzajach jednostek, które można stosować zamiennie zgodnie z poniższą tabelą.


Wartość współczynników przeliczeniowych twardości wody dla poszczególnych jednostek.

Jednostkimm/dm3mval/dm30niem.0ang.0franc.mgCaCO3/dm3
mm/dm3

1

2

5,61

7,02

10

100

mval/dm3

0,5

1

2,8

3,5

5

50

0niem.

0,178

0,356

1

1,25

1,78

17

0ang.

0,143

0,286

0,8

1

1,43

14

0franc.

0,1

0,2

0,56

0,7

1

10

mgCaCO3/dm3

0,01

0,02

0,056

0,07

0,1

1

 

Na przykład:    1 mval / dm3  =  50 mg CaCO3 / dm3 = 2,8 0 niemieckiego


Przepisy dotyczące dopuszczalnej twardości wód pitnych określają maksymalną dopuszczalną twardość ogólną :


-   Polska   -    60 – 500 mg  CaCO3 / dm3  
-   WHO    -           500 mg  CaCO3 / dm3  
-   EWG     -    min. 150 mg  CaCO3 / dm3   -  maksymalna nie określona
-   USA      -    nie określona

 

Podział wód podziemnych wg twardości ogólnej:

woda

mval/dm3

mgCaCO3/dm3

bardzo miękka

< 1,5

< 75

miękka

1,5 - 3,0

75 - 150

średnio twarda

3,0 - 6,0

150 - 300

twarda

6,0 - 10,0

300 - 500

bardzo twarda

>10,0

>500


Twardość wody w Częstochowie

woda z ujęcia

mval/dm3

mgCaCO3/dm3

0niem. (dH)

rodzaj wody

Wierzchowisko

3,8 - 4,0

190 - 200

10,6 - 11,2

średnio twarda

Mirów

3,3 - 3,6

165 - 180

9,2 - 10,1

średnio twarda

Łobodno

3,9 - 5,1

195 - 255

11,0 - 15,0

średnio twarda

Olsztyn

3,3 - 3,5

165 - 175

9,2 - 9,8

średnio twarda

 

Uwaga: podporządkowanie dzielnic Częstochowy ujęciom wody zostało określone w charakterystykach poszczególnych ujęć.

Twardość wody w gminach

gmina

mval/dm3

mgCaCO3/dm3

0niem.

rodzaj wody

Miedźno,Mykanów, Rędziny,

Olsztyn, Poczesna

3,8 - 4,0

190 - 200

10,6 - 11,2

średnio twarda

Blachownia, Kłobuck, Konopiska

2,0

100

5,6

miękka


Względy zdrowotne

Twardość wody z punktu widzenia higieny  uważana jest za parametr drugorzędny, chociaż mający wpływ na zdrowie człowieka.
Wody bardzo miękkie poniżej  75 mg CaCO3 / dm3 są szkodliwe dla organizmu, ponieważ ługują z niego sole wapnia i inne ( zalecenia WHO z 1998r ) co powoduje problemy z układem kostnym, zaburza prawidłową pracę mięśni, w tym mięśnia sercowego.
W związku z negatywnym oddziaływaniem wód miękkich zalecenia EWG przewidują minimalną twardość wód pitnych na poziomie 150 mg CaCO3 / dm3.  Wody twarde natomiast wywołują podrażnienia skóry.

Względy gospodarcze


Uciążliwość podwyższonej twardości wody używanej w gospodarstwach domowych, oprócz wzrostu zużycia mydła i detergentów polega na tworzeniu się kamienia kotłowego , szczególnie przy wysokiej twardości węglanowej.
Podczas gotowania woda posiadająca twardość węglanową (CaHCO3 ) ulega zmiękczeniu wskutek rozkładu wodorowęglanów i wytrącaniu się węglanu wapniowego (CaCO3 ) w postaci białego osadu.
Woda o twardości powyżej 200 mg CaCO3 / dm3 powoduje również osadzanie się kamienia w sieci wodociągowej.
Wody miękkie, oprócz negatywnego oddziaływania na zdrowie powodują także nasiloną korozję przewodów wodociągowych.

Względy ekologiczne

Każdy z nas może przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczenia wód . Wystarczy, by ilość środka piorącego, myjącego (detergentu) dostosować do stopnia twardości wody. Zwiększenie bowiem ilości użytego detergentu nie ma wpływu na jakość wypranej odzieży, umytych naczyń, natomiast ma duży  wpływ  na skuteczność i efektywność oczyszczania ścieków.

Detergenty znajdujące się w wodach otwartych np. rzekach przyczyniają się także do:

  • zwiększenia rozpuszczalności innych zanieczyszczeń przez co ułatwiona jest ich migracja wraz z wodą,
  • wystąpienia niekorzystnego zjawiska jakim jest eutrofizacja wód z uwagi na zawartość w detergentach związków fosforowych.

Dawki detergentów, w zależności od stopnia twardości wody, przedstawiane są na opakowanich środków piorących, myjących (detergentów).

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl