Ujęcie odwodnieniowe "Zawodzie" zlokalizowane jest na terenie Walcowni Blach Grubych (WBG), który przynależy do ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.

Od 01 września 2013 r. eksploatację prowadzi PWiKOCz. W chwili obecnej w skład ujęcia wchodzi 7 studzien głębinowych o głębokościach do 50 m, których podstawowym zadaniem jest odwodnienie hali produkcyjnej WBG. Wody odprowadzane są do Zbiornika Retencyjnego zlokalizowanego w Częstochowie i wykorzystywane dla zaopatrzenia licznych zakładów przemysłowych, zlokalizowanych na okolicznych terenach przemysłowych (tzw. Strefa Zawodzie).

Ujęcie eksploatuje piętro czwartorzędowe, wykształcone w postaci piasków i żwirów w pradolinie kopalnej rzeki Warty. Odwodnienie realizowane jest już od ponad 40 lat. Swobodne zwierciadło wody ujmowanego piętra wodonośnego zalegało pierwotnie na głębokości około 2-3 m poniżej powierzchni terenu. Obniżenie poziomu zwierciadła wody w obrębie hali ZWBG wynosi obecnie około 8-9m, natomiast wraz z oddalaniem się od bariery odwodnieniowej szybko wzrasta. Teren objęty lejem depresji to w większości obszar przemysłowy, a zakres odwodnienia odnosi się wyłącznie do utworów czwartorzędowych. W wyniku długoletniego odwodnienia wytworzyło się ustabilizowane pole hydrodynamiczne z nieregularnym kształtem, nawiązującym do budowy geologicznej. W okresie ciągłej pracy odwodnienia otwory studzienne ulegały uszkodzeniu i wyłączano z eksploatacji poszczególne studnie. Dlatego studnie uszkodzone (głównie w wyniku kolmatacji) w miarę potrzeb zastępowano nowodwierconymi - zastępczymi. Wynikało to z konieczności ciągłego utrzymywania zawierciadła wody podziemnej na poziomie niższym, od najniższych pomieszczeń budunku głównego WBG, co wiąże się bezpośrednio z poborem wody.  

W dniu 5 marca 2014r. Prezydent Miasta Częstochowy Decyzją nr OŚR-I.6341.6.2014 udzielł PWiKOCz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych za pomocą bariery odwadniającej złożonej z 7 studni nr: IIa, IIb, IIIb, IVb, V, Va i 7 w wielkości poboru:  Q = 410 m3/h,  Q = 9840 m3/dobę i Q = 3 591 600 m3/a, z terminem ważności do 5 marca 2034r.  Rówocześnie niniejszą decyzją ustanowiono tereny ochrony bezpośredniej wymienionych studzien. 

Mając na uwadze zmiany przepisów wchodzących w życie od 01 stycznia 2018 r. (nowa wersja ustawy Prawo wodne) - wprowadzenie opłaty stałej (nowy rodzaj obciążenia) za przydział wydobywczy, PWiKOCz zdecydowało się na zmniejszenie ww. wartości.

W konsekwencji dnia 01 grudnia 2017 r. decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy przydziasły wydobywcze zostały zmniejszone do poziomu: 6 300 m3/d i 2 300 000 m3/rok.

W poniższej tabeli zestawiono podstawowe dane aktualnie eksploatowanych studzien (bariery odwodnieniowej):

 

Nr studniIIaIIbIIIbIVbVVa7
Rok wykonania1977201020112012197719771978
Głębokość odwiercona [m]4550505056,54450
Aktualna wydajność 2014r. [m3/h]50496763303032
Zwierciadło wody podczas przerwy w pracy - 2014r. [m]11,311,39,7311,0510,048,038,13

 

 

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl