Ujęcie wody "Zawodzie" zlokalizowane jest na terenie Zakładu Walcowni Blach Grubych (ZWBG), który przynależy do ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o. Od września 2013r. jego eksploatację prowadzi PWiKOCz. W chwili obecnej w skład ujęcia wchodzi 7 studzien głębinowych o głębokości do 50 m, tworzących barierę odwodnieniową, a ich podstawowym zadaniem jest odwodnienie hali produkcyjnej ZWBG. Wody nadmiarowe służą do celów przemysłowych ZWBG, a po uzdatnieniu, jako wody przeznaczone do picia, wprowadzane są do sieci wodociągowej i wykorzystywane dla zaopatrzenia licznych zakładów przemysłowych, zlokalizowanych na okolicznych terenach przemysłowych. Ujęcie eksploatuje piętro czwartorzędowe, wykształcone w postaci piasków i żwirów w pradolinie kopalnej rzeki Warty. Odwodnienie realizowane jest już od ponad 40 lat. Swobodne zwierciadło wody ujmowanego piętra wodonośnego zalegało pierwotnie na głębokości około 2-3 m poniżej powierzchni terenu. Obniżenie poziomu zwierciadła wody w obrębie hali ZWBG wynosi obecnie około 8-9m, natomiast wraz z oddalaniem się od bariery odwodnieniowej szybko wzrasta. Teren objęty lejem depresji to w większości obszar przemysłowy, a zakres odwodnienia odnosi się wyłącznie do utworów czwartorzędowych. W wyniku długoletniego odwodnienia wytworzyło się ustabilizowane pole hydrodynamiczne z nieregularnym kształtem, nawiązującym do budowy geologicznej. W okresie ciągłej pracy odwodnienia otwory studzienne ulegały uszkodzeniu i wyłączano z eksploatacji poszczególne studnie. Dlatego studnie uszkodzone (głównie w wyniku kolmatacji) w miarę potrzeb zastępowano nowodwierconymi - zastępczymi. Wynikało to z konieczności ciągłego utrzymywania zawierciadła wody podziemnej na poziomie niższym, od najniższych pomieszczeń budunku głównego ZWBG, co wiąże się bezpośrednio z poborem wody.

Ze studzien woda kierowana jest do rurociągu zbiorczego, a następnie do stacji uzdatniania (odżelazianie, odmanganianie) i dezynfekcji wody. Przed stacją uzdatniania znajduje się odejście rurociągu odprowadzającego wodę do sieci przemysłowej. Rozdział wody odbywa się na zasadzie aktualnego zapotrzebowania oraz koniecznego poboru, wynikającego z potrzeb odwodnienia. Stacja uzdatniania składa sie ze zbiornika kontaktowego, filtrów pośpiesznych, zbiornika wody uzdatnionej oraz pompowni sieciowej. 

Awaria systemu odwodnienia budunku ZWBG jest bardzo niebezpieczna dla hali produkcyjnej oraz urządzeń znajdujących sie pod ziemią i wewnątrz budynku. W przypadku awarii bariery odwodnieniowej, podnoszące się zwierciadło wody spowoduje jej napłynięcie do korytarzy i ciągów znajdujących sie pod ziemią, co może skutkować zatrzymaniem produkcji i poważnym uszkodzeniem urządzeń.       

Wykorzytywanie wód w celach pitnych rozpoczęto w latach 90-tych XX w., po stwierdzeniu dobrej jakosci wód pochodzących z bariery odwodnieniowej, w ramach działań prekologicznych i proekonomicznych. Ograniczono w ten sposób zakup wody z zewnątrz, a tym samym wielkość poboru wody z rzeki Warty. Ilość wody pobieranej z ujęcia (bariery) zależy od położenia zwierciadła wody podziemnej w obrębie hali (budynku głównego) ZWBG, a nie od aktualnego zapotrzebowania. Woda z odwodnienia z uwagi na to, że kierowana jest również do sieci wodociagowej, poddawana jest systematycznym badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.

W dniu 5 marca 2014r. Prezydent Miasta Częstochowy Decyzją nr OŚR-I.6341.6.2014 udzielł PWiKOCz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych za pomocą bariery odwadniającej złożonej z 7 studni nr: IIa, IIb, IIIb, IVb, V, Va i 7 w wielkości poboru:  Q = 410 m3/h,  Q = 9840 m3/dobę i Q = 3 591 600 m3/a, z terminem ważności do 5 marca 2034r.  Rówocześnie niniejszą decyzją ustanowiono tereny ochrony bezpośredniej wymienionych studzien. 

W poniższej tabeli zestawiono podstawowe dane aktualnie eksploatowanych studzien (bariery odwodnieniowej):

 

Nr studniIIaIIbIIIbIVbVVa7
Rok wykonania1977201020112012197719771978
Głębokość odwiercona [m]4550505056,54450
Aktualna wydajność 2014r. [m3/h]50496763303032
Zwierciadło wody podczas przerwy w pracy - 2014r. [m]11,311,39,7311,0510,048,038,13

 

 

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl