Kiedy zawieramy umowę

Umowę o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków zawieramy w przypadku:

 • wybudowania nowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do nieruchomości; 
 • zmiana właściciela nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej; 
 • zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej dotyczącej nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (ww umowy powinny zawierać zgodę właściciela nieruchomości na podpisanie umowy z PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. przez użytkowników);
 • śmierci dotychczasowego Odbiorcy Usług, z którym była zawarta umowa o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków; 
 • zainstalowania wodomierzy indywidualnych w poszczególnych lokalach w budynku wielolokalowym. 


Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy

Osoby fizyczne:

 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy , postanowienie sądu, akt zgonu dotychczasowego właściciela będącego bliskim krewnym;
 • dokument potwierdzający tożsamość (ze zdjęciem);
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości. 
 • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są właścicielami nieruchomości.

Pozostali odbiorcy oprócz dokumentów jw. :

 • dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej lub wypis z właściwego rejestru, 
 • inne dokumenty na podstawie, których można określić osoby powołane do reprezentacji organizacji.
Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
1. UMOWA w sprawie jakości ścieków dowożonych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie pdf 187,99 KB Pobierz
2. UMOWA w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej/punktu zlewnego pdf 254,89 KB Pobierz
4. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę / zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków / odprowadzanie ścieków / dostarczanie wody przemysłowej / odprowadzanie wód chłodniczych (podmioty prowadzące działalność gospodarczą) pdf 241,07 KB Pobierz
Załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę/zaopatrz. w wodę i odprowadzanie ścieków/odprowadzanie ścieków/dostarczanie wody przemysłowej/odprowadzanie wód chłodniczych (podmioty prowadzące dział. gosp.) Korekta- uzupełnienie danych pdf 180,42 KB Pobierz
Załącznik nr 2 do wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę/zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków/odprowadzanie ścieków/dostarczanie wody przemysłowej/odprowadzanie wód chłodniczych (podmioty prowadzące dział. gosp.). Więcej niż 2 wnioskodawców pdf 166,78 KB Pobierz
WZÓR WYPEŁNIENIA pdf 288,21 KB Pobierz
5. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę / zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków / odprowadzanie ścieków (odbiorcy indywidualni) pdf 232,38 KB Pobierz
Załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę / zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków / odprowadzanie ścieków (odbiorcy indywidualni). Korekta - uzupełnienie danych. pdf 176,43 KB Pobierz
Załącznik nr 2 do wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę / zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków / odprowadzanie ścieków (odbiorcy indywidualni). Stosowany, gdy wnioskodawców jest więcej niż 2. pdf 163,74 KB Pobierz
WZÓR WYPEŁNIENIA pdf 256,71 KB Pobierz
WZÓR WYPEŁNIENIA pdf 254,76 KB Pobierz
5. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę / zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków / odprowadzanie ścieków dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej (tj. wspólnota, spółdzielnia, parafia, zgromadzenie zakonne, szkoła itp.) pdf 227,44 KB Pobierz
Załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę/zaopatrz. w wodę i odprowadzanie ścieków dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej Korekta- uzupełnienie danych pdf 177,81 KB Pobierz
WZÓR WYPEŁNIENIA pdf 278,71 KB Pobierz
6. Oświadczenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej pdf 163,46 KB Pobierz
7. Wniosek o zawarcie umowy na odbiór wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacyjnego pdf 174,03 KB Pobierz
8. Wniosek o zawarcie umowy w sprawie jakości ścieków pdf 160,43 KB Pobierz
9. Wniosek o zawarcie umowy w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej/punktu zlewnego pdf 164,01 KB Pobierz
10. Ankieta oceny zadowolenia Klienta - sektor przemysłowy pdf 169,75 KB Pobierz
11. Ogólne warunki umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, obowiązuje od 21.12.2021 pdf 242,80 KB Pobierz
Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl