Informujemy, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,  Pan Andrzej Szweda-Lewandowski, po przeprowadzeniu postepowania sprawdzającego  oraz  na podstawie pozytywnego wyniku audytu weryfikującego i pozytywnej walidacji aktualizacji V wydania Deklaracji Środowiskowej EMAS, utrzymał nasze Przedsiębiorstwo w rejestrze organizacji zarejestrowanych w unijnym systemie ekozarządzania i audytu EMAS.

Aktualny Rejestr organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS znajduje się na stronach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie -  https://www.gov.pl/web/gdos/rejestr-emas oraz na stronach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Komisji Europejskiej
https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_registrations/register_en.htm .

 

Rejestracja w systemie EMAS potwierdza, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie realizując działalność gospodarczą:

  • podejmują działania minimalizujące negatywnie oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, a także nadzorują swoje wpływy na to środowisko,
  • podejmuje działania minimalizujące negatywnie oddziaływanie na środowisko przyrodnicze,
  • prowadzi oszczędną gospodarkę materiałową,
  • przestrzega obowiązujących wymagań prawnych,
  • wprowadza w życie zasady społecznej odpowiedzialność biznesu,
  • mobilizuje pracowników, aby w jeszcze większym stopniu włączali się w systematyczną poprawę efektywności działalności środowiskowej,
  • rozwija świadomość ekologiczną pracowników, dzieci i młodzieży oraz partnerów biznesowych.

 

Dla Przedsiębiorstwa system EMAS to także ważne narzędzie służące osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju opublikowanych w Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ „Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”, a w szczególności Celu 6 „Czysta woda i warunki sanitarne”.

 

Informujemy również, że zaktualizowane V wydanie Deklaracji Środowiskowej EMAS Przedsiębiorstwa jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej https://www.pwik.czest.pl/deklaracja-srodowiskowa. Deklaracja Środowiskowa EMAS została poddana walidacji przez niezależnego weryfikatora środowiskowego.

 

W przypadku uwag i pytań dotyczących informacji zamieszczonych w Deklaracji Środowiskowej EMAS prosimy o kontakt z P. Dariuszem Roszakiem tel. 34 3773-145, tel. kom. 695 872 974.

 

Czytelnikom Deklaracji Środowiskowej EMAS życzymy ciekawej lektury.

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl