Uwaga na oszustów!

W Częstochowie i wielu innych miastach w Polsce cyklicznie pojawiają się doniesienia o składaniu wizyt w domach przez osoby przedstawiające się jako „pracownicy wodociągów”. Oszuści podejmują próby wejścia do mieszkań pod pretekstem rozliczenia należności za wodę i ścieki lub sprawdzenia prawidłowości działania instalacji wodno -kanalizacyjnej. W związku z powyższym informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie nie przeprowadza spotkań w domach u Klientów w celu dokonywania jakichkolwiek rozliczeń finansowych.
Przypominamy, że Pracownicy Przedsiębiorstwa posiadają prawo do wstępu na teren nieruchomości po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, w związku z koniecznością:
• zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
• przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
• przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo;
• sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
• odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;
• usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.
Każdą próbę wejścia na teren nieruchomości osoby podającej się za „pracownika wodociągów" bez okazania legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, prosimy niezwłocznie zgłaszać Policji (tel. 997), a w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny ze służbami Przedsiębiorstwa i weryfikację danych osoby, która Państwa odwiedziła. Telefony kontaktowe do Przedsiębiorstwa: Biuro Obsługi Klienta (tel. 34 37 73 307; 308; 309), Sekcja Kadr ( tel. 34 37 73 120; 125) oraz całodobowo Sekcja Pogotowia (tel. 994).

 

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl