WODA - Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę na okres od 01.04.2017r. do 31.03.2018r.

Na mocy art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015r., poz. 139)

 

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka [zł/m3]

Jednostka miary

netto

brutto

 1 

 

 

 

  

 

Grupa I
Woda wykorzystywana do zaopatrzenia ludności przeznaczona do spożycia
lub na cele socjalno – bytowe oraz woda wykorzystywana na cele określone w art. 22 ustawy – odbiorcy rozliczani na podstawie urządzeń pomiarowych

cena za 1m³ dostarczonej wody

3,60

3,89

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza, rozliczanie należności, utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego w cyklu miesięcznym

11,59

12,52

zł/miesiąc

Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza, rozliczanie należności, utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego w cyklu 3 miesięcznym24,1226,05zł/3-miesiące
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza i rozliczanie należności, odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych rozliczani w cyklu miesięcznym5,335,76zł/miesiąc
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza i rozliczanie należności, odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych rozliczani w cyklu 3-miesięcznym5,335,76zł/3-miesiące
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza dodatkowego, odbiorcy korzystający z dodatkowego wodomierza zainstalowanego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej rozliczani w cyklu miesięcznym 3,063,30zł/miesiąc
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza dodatkowego, odbiorcy korzystający z dodatkowego wodomierza zainstalowanego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej rozliczani w cyklu 3-miesięcznym 3,063,30zł/3-miesiące
 2

Grupa II
Pozostali odbiorcy us
ług

cena za 1m³ dostarczonej wody

3,69

3,99

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza, rozliczanie należności, utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego w cyklu miesięcznym 

11,59

12,52

zł/miesiąc 

Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza, rozliczanie należności, utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego w cyklu 3-miesięcznym 24,1226,05zł/3-miesiące
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza i rozliczanie należności, odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych rozliczani w cyklu miesięcznym5,335,76zł/miesiąc 
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza i rozliczanie należności, odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych rozliczani w cyklu 3-miesięcznym5,335,76zł/3-miesiące
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza dodatkowego, odbiorcy korzystający z dodatkowego wodomierza zainstalowanego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej rozliczani w cyklu miesięcznym 3,063,30zł/miesiąc 
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza dodatkowego, odbiorcy korzystający z dodatkowego wodomierza zainstalowanego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej rozliczani w cyklu 3-miesięcznym 3,063,30zł/3-miesiące
 3

Grupa III
Woda wykorzystywana na cele określone w art. 22 ustawy - woda na cele przeciwpożarowe w całym obszarze działalności

cena za 1m³ dostarczonej wody

3,60

3,89

zł/m3

4      

Grupa IV
Woda wykorzystywana do zaopatrzenia ludności przeznaczona do spożycia lub na cele socjalno – bytowe oraz woda wykorzystywana na cele określone w art. 22 ustawy – odbiorcy rozliczani na podstawie urządzeń pomiarowych, obszar pohutniczy 

 

 

 

 

 

 

 

Cena za 1m3 dostarczonej wody

3,45

3,73

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza, rozliczanie należności, utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego w cyklu miesięcznym

11,59

12,52

zł/miesiąc

Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza, rozliczanie należności, utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego w cyklu 3 miesięcznym

24,12

26,05

zł/3-miesiące

Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza i rozliczanie należności, odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych rozliczani w cyklu miesięcznym

5,33

5,76

zł/miesiąc

Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza i rozliczanie należności, odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych rozliczani w cyklu 3 miesięcznym

5,33

5,76

zł/3-miesiące

Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza dodatkowego, odbiorcy korzystający z dodatkowego wodomierza zainstalowanego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej rozliczani w cyklu miesięcznym

3,06

3,30

zł/miesiąc

Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza dodatkowego, odbiorcy korzystający z dodatkowego wodomierza zainstalowanego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej rozliczani w cyklu 3 miesięcznym

3,06

3,30

zł/3-miesiące

5    Grupa V
Pozostali odbiorcy usług, obszar pohutniczy

Cena za 1m3 dostarczonej wody

3,13

3,38

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza, rozliczanie należności, utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego w cyklu miesięcznym

11,59

12,52

zł/miesiąc

Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza, rozliczanie należności, utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego w cyklu 3 miesięcznym

24,12

26,05

zł/3-miesiące

Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza dodatkowego, odbiorcy korzystający z dodatkowego wodomierza zainstalowanego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej rozliczani w cyklu miesięcznym3,063,30zł/miesiąc
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza dodatkowego, odbiorcy korzystający z dodatkowego wodomierza zainstalowanego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej rozliczani w cyklu 3 miesięcznym3,063,30zł/3-miesiące
6Grupa VI
Przemysł, obszar pohutniczy
Cena za 1m3 dostarczonej wody2,86 3,09 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza, rozliczanie należności, utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego w cyklu miesięcznym11,5912,52zł/miesiąc
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza, rozliczanie należności, utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego w cyklu 3 miesięcznym24,1226,05zł/3-miesiące
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza dodatkowego, odbiorcy korzystający z dodatkowego wodomierza zainstalowanego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej rozliczani w cyklu miesięcznym3,063,30zł/miesiąc
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza dodatkowego, odbiorcy korzystający z dodatkowego wodomierza zainstalowanego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej rozliczani w cyklu 3 miesięcznym3,063,30zł/3-miesiące

WODA - Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę na okres od 01.04.2017r. do 31.03.2018r. - POBIERZ

Cena za 1m3 dostarczonej wody

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl