Poniżej podajemy wykaz badań i stosowanych metod dla wód naturalnych i uzdatnionych
wykonywanych przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków


Akredytowane pobieranie próbek wody do spożycia

(Zakres akredytacji AB 739)

do badań chemicznych i  fizycznych – wg PN-ISO 5667-5:2017-10

oraz badań mikrobiologicznych wg PN-EN ISO 19458:2007

 

Akredytowane badania chemiczne, fizyczne i mikrobiologiczne wody, wody do spożycia

(Zakres akredytacji AB 739)

spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

 

 

Wskaźnik

Zakres

Rodzaj metody

Norma /Procedura badawcza

Badania  fizyko-chemiczne wody, wody do spożycia

Barwa

(5 – 70) mg/l Pt

Metoda wizualna

PN-EN ISO 7887:2012 +Ap1:2015-06 metoda D

Mętność

(0,10 – 500) NTU

Metoda nefelometryczna

  PN-EN ISO 7027-1:    2016-09

pH

 (2,0 – 12,0)

Metoda potencjometryczna

PN-EN ISO 10523:2012 

Przewodność

elektryczna właściwa

(15 – 2500) µS/cm

Metoda konduktometryczna

PN-EN 27888:1999

Amonowy  jon                            

(0,05 – 2,58) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PN-C-04576-4:1994

Azotyny

(0,018 – 3,28) mg/l  

Metoda spektrofotometryczna                         

PN-EN 26777:1999

Azotany                                  

(0,44 – 110) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PN-82/C-04576/08

Chlorki

(5,0 – 400) mg/l

Metoda miareczkowa

PN-ISO 9297:1994

Twardość wody

(0,10 - 16)mval/l

 (5,0 – 800) mg/l CaCO3

Metoda miareczkowa

PN-ISO 6059:1999

Wapń

(2,0 – 240) mg/l

Metoda miareczkowa

PN-ISO 6058:1999

Magnez

wg obliczeń 

Z obliczeń

PN-C-04554-4:1999

Zasadowość                            

(0,20 – 10) mmol/l = mval /l

Metoda miareczkowa lub potencjometryczna

PN-EN ISO 9963-1:2001 +Ap1:2004

Twardość niewęglanowa

Zasadowość alkaliczna

 wg obliczeń

z obliczeń

     PB – 104 wyd. 2          z dn. 05.04.2022

Siarczany

(4,0 – 350) mg/l

Metoda miareczkowa

       PB–41 wyd. 3             z dn.  05.04.2022

Indeks nadmanganianowy

(0,50 – 5,0)

mg/l O2

Metoda miareczkowa

PN-EN ISO 8467:2001

Żelazo ogólne

(40 – 20000 ) µg/l

Metoda spektrofotometryczna

       PB-53 wyd. 2              z dn.05.04.2022

Mangan

(10 – 2000) µg/l

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-92/C-04570/01

Sód

(0,20 – 250) mg/l

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-ISO 9964-1:1994        + Ap1:2009

Potas

(0,20 – 250) mg/l

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-ISO 9964-2:1994

Wapń

(1,0 – 500) mg/l

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-EN ISO 7980:2002

Magnez

(0,10 – 50) mg/l

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

 PN-EN ISO 7980:2002

Chrom

(2,0 – 100) μg/l

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)

PN-EN ISO 15586:2005

Miedź

(0,0020 – 0,1) mg/l

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)

PN-EN ISO 15586:2005

Nikiel

(2,0 – 100) μg/l

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)

PN-EN ISO 15586:2005

Kadm

(0,20 – 20) μg/l 

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)

PN-EN ISO 15586:2005

Ołów

(2,0 – 100) μg/l

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)

PN-EN ISO 15586:2005

Arsen

(2,0 – 50) μg/l

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)

PN-EN ISO 15586:2005

Selen

(2,0 – 50) μg/l

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)

PN-EN ISO 15586:2005

Antymon

(1,5 – 50) μg/l

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)

PN-EN ISO 15586:2005

Glin

(6,0 – 200) μg/l 

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną

PN-EN ISO 15586:2005

Fluorki

(0,20 – 2,0) mg/l

Metoda spektrofotometryczna             (z odczynnikiem SPADNS)

       PB - 121  wyd. 2          z dn. 05.04.2022

Fosforany

(0,060 – 1,5) mg/l

Metoda spektrofotometryczna         (testy kuwetowe LCK 349)

       PB - 105 wyd. 3         z dn. 05.04.2022

Chlor wolny *^

(0,03 – 2,0) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PN-EN ISO 7393-2:2018-04

Chlor
ogólny (całkowity) *^

(0,03 – 2,0)

Metoda spektrofotometryczna

PN-EN ISO 7393-2:2018-04

Chlor związany-
z obliczeń 
wg obliczeńMetoda spektrofotometrycznaPN-EN ISO 7393-2:2018-04

Badania  mikrobiologiczne wody, wody do spożycia

Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli    

od 1NPL/100ml

Metoda NPL

PN-EN ISO 9308-2:    2014-06

Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii Escherichia coli    

od 1NPL/100ml

Metoda NPL

  PN-EN ISO 9308-2:    2014-06

Obecność i liczba bakterii grupy coli   

od 1jtk/100ml

Metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 9308-1: 2014-12/A1:2017-04

Obecność i liczba bakterii Escherichia coli   

od 1jtk/100ml

Metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 9308-1: 2014-12/A1:2017-04

Obecność i liczba enterokoków     

od 1jtk/100ml

Metoda filtracji membranowej

PN - EN ISO 7899-2:2004

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC

od 1jtk/ml

Metoda płytek lanych

PN - EN ISO 6222:2004

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC

od 1jtk/ml

Metoda płytek lanych

PN - EN ISO 6222:2004

Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii Pseudomonas aeruginosa

od 1NPL/100ml

Metoda NPL

ISO 16266-2:2018-07

 *^ badania chloru wolnego i ogólnego (całkowitego) wykonane w siedzibie Laboratorium (*) i w miejscu pobrania próbki (^)

 

 

Nieakredytowane badania wody, wody do spożycia

spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

 

 

Wskaźnik

Zakres

Rodzaj metody

Norma / Procedura badawcza

Badania chemiczne i sensoryczne wody, wody do spożycia

Obecność obcego zapachu                      

 

Metoda jakościowa

PN-EN 1622:2006
załącznik C

Liczba progowa zapachu TON               

1 TON

Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony

PN-EN 1622:2006

Liczba progowa zapachu TON        

(1 – 16) TON

Metoda pełna, parzysta, wybór niewymuszony

PN-EN 1622:2006

Obecność obcego smaku                      

 

Metoda jakościowa

PN-EN 1622:2006
załącznik C

Liczba progowa smaku TFN                      

1 TFN

Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony

PN-EN 1622:2006

Liczba progowa smaku TFN                     

(1 – 8) TFN

Metoda pełna, parzysta, wybór niewymuszony

PN-EN 1622:2006

Badania mikrobilogiczne wody, wody do spożycia

Obecność i liczba bakterii Clostridium perfringens

od 1jtk/100ml

Metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 14189:2016-10

Najbardziej prawdopodobna liczba enterokoków

od 1NPL/100ml

Metoda NPL

PB-15 wyd. 2 z dn.20.04.2022

 

Laboratorium podzleca badania, których nie wykonuje, kompetentnemu zewnętrznemu dostawcy posiadającemu akredytację w zakresie badanych parametrów.

 

  

Nieakredytowane badania wody, wody do spożycia

niespełniające wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

 

1. Pobieranie próbek wody do badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych

2.Badania fizyko-chemiczne wody:

Wskaźnik

Rodzaj metody

Norma / Procedura badawcza  

Badania  fizyko-chemiczne wody, wody do spożycia

Fenole

Metoda spektrofotometryczna

PN-ISO 6439:1994 metoda B

Cyjanki wolne

Metoda spektrofotometryczna

PB-116 wyd. 3 z dn. 20.04.2022 test kuwetowy LCK 348-350

Sucha pozostałość

Metoda wagowa

PN-78/C-04541

Substancje rozpuszczone

Metoda wagowa

PN-EN 15216:2022-03

Tlen rozpuszczony

Metoda elektrochemiczna

PN-EN ISO 5814:2013-04

Dwutlenek węgla wolny

Metoda miareczkowa

PN-74/C-04547/01

Dwutlenek węgla agresywny

Metoda miareczkowa

PN-74/C-04547/03

Dwutlenek węgla agresywny

Metoda miareczkowa

PN-EN 13577:2008

Dwutlenek węgla związany

Z obliczeń

PB-103 wyd. 1

z dn.21.04.2022

Żelazo II

Metoda kolorymetryczna

PB-111 wyd. 3

z dn.21.04.2022

Żelazo III

Metoda kolorymetryczna

PB-111 wyd. 3

z dn.21.04.2022

Chrom ogólny

Metoda spektrofotometryczna

PN-77/C-04604/02

Chrom  (VI)

Metoda spektrofotometryczna

PN-77/C-04604/08

Krzemionka zdysocjowana

Metoda spektrofotometryczna

PN-71/C-04567/02

Amonowy jon

Metoda destylacyjna                    z miareczkowaniem

PN-ISO 5664: 2002

Kwasowość

Metoda miareczkowa

PN-90/C-04540/03+Az1:2003

PN-90/C-04540/02+Az1:2003

Cynk

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-ISO 8288: 2002 metoda A

Zawiesiny ogólne

Metoda filtracji przez sączki          z włókna szklanego

PN-EN 872:2007+Ap1: 2007

Fosfor ogólny

Metoda spektrofotometryczna (testy kuwetowe LCK 348-350)

PB-33 wyd. 2 z dn.05.04.2022 test kuwetowy LCK 348-350

Ogólny Węgiel Organiczny

Metoda spektrofotometryczna

PB-37 wyd. 4 z dn.04.04.2022

Ozon resztkowy

Metoda kolorymetryczna

PB-120 wyd. 2 z dn.21.04.2022

 

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl