Poniżej podajemy wykaz badań i stosowanych metod dla wód naturalnych i uzdatnionych
wykonywanych przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków


Akredytowane pobieranie próbek wody do spożycia

(Zakres akredytacji AB 739)

do badań chemicznych i  fizycznych – wg PN-ISO 5667-5:2017-10

oraz badań mikrobiologicznych wg PN-EN ISO 19458:2007

 

Akredytowane badania chemiczne, fizyczne i mikrobiologiczne wody, wody do spożycia

(Zakres akredytacji AB 739)

spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

zatwierdzone przez PPIS w Częstochowie

 

Wskaźnik

Zakres

Rodzaj metody

Norma / Procedura badawcza

Badania  fizyko-chemiczne wody, wody do spożycia

Barwa

       ( 5 – 70 )         mg/l Pt

Metoda wizualna

PN-EN ISO 7887:2012         +Ap1:2015-06     metoda D

Mętność

( 0,30 – 500 ) NTU

Metoda nefelometryczna

  PN-EN ISO 7027-1:    2016-09

pH

 ( 2,0 – 12,0 )

Metoda potencjometryczna

PN-EN ISO 10523:2012 

Przewodność elektryczna właściwa

( 15 – 2500 ) µS/cm

Metoda konduktometryczna

PN-EN 27888:1999

Amonowy  jon                            

( 0,05 – 2,58 ) mg/l

Metoda bezpośredniej nessleryzacji

PN-C-04576-4:1994

Azotyny

( 0,018–3,28 ) mg/l  

Metoda spektrofotometryczna                         

PN-EN 26777:1999

Azotany                                  

( 0,44 – 110 ) mg/l

Metoda kolorymetryczna z salicylanem sodowym

PN-82/C-04576/08

Chlorki

( 5,0 – 400 ) mg/l

Metoda miareczkowa

PN-ISO 9297:1994

Twardość wody

( 0,05 – 8,0 ) mmol/l

 ( 0,10 – 16 )  mval/l

Metoda miareczkowa z EDTA

PN-ISO 6059:1999

Wapń

( 2,0 – 240 ) mg/l

Metoda miareczkowa z EDTA

PN-ISO 6058:1999

Magnez

 

Z obliczeń

PN-C-04554-4:1999

Zasadowość                            

( 0,20 – 10 )  mmol/l= mval/l

Metoda miareczkowania ze wskaźnikiem

PN-EN ISO 9963-1:2001 +Ap1:2004

Twardość niewęglanowa

Zasadowość alkaliczna

 

Z obliczeń

     PB – 104 wyd. 1          z dn. 22.03.2007

Siarczany

( 4,0 – 350 ) mg/l

Metoda miareczkowa

       PB–41 wyd.2             z dn.  22.12.2011

Indeks nadmanganianowy

( 0,50 – 5,0 ) mg/l

Metoda miareczkowa

PN-EN ISO 8467:2001

Żelazo ogólne

( 40 – 20000 ) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

       PB-53 wyd.1              z dn.21.02.2005

Mangan

( 10 – 2000 ) mg/l

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-92/C-04570/01

Sód

( 0,20 – 250 ) mg/l

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-ISO 9964-1:1994        + Ap1:2009

Potas

( 0,20 – 250 ) mg/l

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-ISO 9964-2:1994

Wapń

( 1,0 – 500 ) mg/l

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-EN ISO 7980:2002

Magnez

( 0,10 – 50 ) mg/l

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

 PN-EN ISO 7980:2002

Chrom

( 2,0 – 100 ) μg/l

Metoda absorpcyjnej

spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)

PN-EN ISO 15586:2005

Miedź

( 0,002 – 0,1 ) mg/l

Metoda absorpcyjnej

spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)

PN-EN ISO 15586:2005

Nikiel

( 2,0 – 100 ) μg/l

Metoda absorpcyjnej

spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)

PN-EN ISO 15586:2005

Kadm

( 0,20 – 20 ) μg/l 

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)

PN-EN ISO 15586:2005

Ołów

( 2,0 – 100 ) μg/l

Metoda absorpcyjnej

spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)

PN-EN ISO 15586:2005

Arsen

( 2,0 – 50 ) μg/l

Metoda absorpcyjnej

spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)

PN-EN ISO 15586:2005

Selen

( 2,0 – 50 ) μg/l

Metoda absorpcyjnej

spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)

PN-EN ISO 15586:2005

Antymon

( 1,5 – 50 ) μg/l

Metoda absorpcyjnej

spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)

PN-EN ISO 15586:2005

Fluorki

( 0,20 – 2,0 ) mg/l

Metoda spektrofotometryczna             (z odczynnikiem SPADNS)

       PB - 121  wyd. 1          z dn. 01.12.2010

Fosforany

( 0,060 – 1,5 ) mg/l

Metoda spektrofotometryczna         (testy kuwetowe)

       PB - 105 wyd. 2         z dn. 29.11.2010

Badania  mikrobiologiczne wody, wody do spożycia

Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli    

od 1NPL/100ml

Metoda NPL

PN-EN ISO 9308-2:    2014-06

Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii Escherichia coli    

od 1NPL/100ml

Metoda NPL

  PN-EN ISO 9308-2:    2014-06

Obecność i liczba bakterii grupy coli   

od 1jtk/100ml

Metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 9308-1: 2014-12/A1:2017-04

Obecność i liczba bakterii Escherichia coli   

od 1jtk/100ml

Metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 9308-1: 2014-12/A1:2017-04

Obecność i liczba enterokoków     

od 1jtk/100ml

Metoda filtracji membranowej

PN - EN ISO 7899-2:2004

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC

od 1jtk/ml

Metoda płytek lanych

PN - EN ISO 6222:2004

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC

od 1jtk/ml

Metoda płytek lanych

PN - EN ISO 6222:2004

Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii Pseudomonas aeruginosa

od 1NPL/100ml

Metoda NPL

ISO 16266-2:2018-07

 

 

 

Nieakredytowane badania wody, wody do spożycia

spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

posiadające zatwierdzenie PPIS w Częstochowie

 

Wskaźnik

Zakres

Rodzaj metody

Norma / Procedura badawcza

Badania chemiczne i sensoryczne wody, wody do spożycia

Chlor wolny 

( 0,05 – 2,00 ) mg/l

Metoda spektrofotometryczna (testy Hach - metoda DPD)

                PB-101 wyd.2                 z dn. 01.10.2019

Glin

( 5,0 – 200 ) mg/l

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej            z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)

PN-EN ISO 15586:2005

Obecność obcego zapachu                      

 

Metoda jakościowa

PN-EN 1622:2006
załącznik C

Liczba progowa zapachu TON               

1 TON

Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony

PN-EN 1622:2006

Liczba progowa zapachu TON        

( 1 – 16 ) TON

Metoda pełna, parzysta, wybór niewymuszony

PN-EN 1622:2006

Obecność obcego smaku                      

 

Metoda jakościowa

PN-EN 1622:2006
załącznik C

Liczba progowa smaku TON                      

1 TFN

Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony

PN-EN 1622:2006

Liczba progowa smaku TON                     

( 1 – 8 ) TFN

Metoda pełna, parzysta, wybór niewymuszony

PN-EN 1622:2006

Chlor całkowity

( 0,05 – 2,00 ) mg/l

Metoda spektrofotometryczna (testy Hach – metoda DPD)

PB-101 wyd. 2 z dn. 01.10.2019

Badania mikrobilogiczne wody, wody do spożycia

Obecność i liczba bakterii Clostridium perfringens

od 1jtk/100ml

Metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 14189:2016-10

 

Laboratorium podzleca badania, których nie wykonuje, kompetentnemu podwykonawcy posiadającemu akredytację w zakresie badanych parametrów.

 

  

Nieakredytowane badania wody, wody do spożycia

niespełniające wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

 

1. Pobieranie próbek wody do badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych

2.Badania fizyko-chemiczne wody:

Wskaźnik

Rodzaj metody

Norma / Procedura badawcza  

Badania  fizyko-chemiczne wody, wody do spożycia

Fenole

Metoda spektrofotometryczna

PN-ISO 6439:1994 metoda B

Cyjanki

Metoda spektrofotometryczna

PN-66/C-04603

Sucha pozostałość

Metoda grawimetryczna

PN-78/C-04541

Substancje rozpuszczone

Metoda grawimetryczna

PN-EN 15216:2010

Tlen rozpuszczony

Metoda elektrochemiczna

PN-EN ISO 5814:2013-04

Dwutlenek węgla wolny

Metoda miareczkowa

PN-74/C-04547/01

Dwutlenek węgla agresywny

Metoda miareczkowa

PN-74/C-04547/03

Żelazo II

Metoda kolorymetryczna

PB-111 wyd.2

z dn. 25.07.2013

Żelazo III

Metoda kolorymetryczna

PB-111 wyd.2

z dn. 25.07.2013

Chrom ogólny

Metoda spektrofotometryczna

PN-77/C-04604/02

Chrom  (VI)

Metoda spektrofotometryczna

PN-77/C-04604/08

Krzemionka zdysocjowana

Metoda spektrofotometryczna

PN-71/C-04567/02

Amonowy jon

Metoda destylacyjna                    z miareczkowaniem

PN-ISO 5664: 2002

Kwasowość

Metoda miareczkowa

PN-90/C-04540/03+Az1:2003

PN-90/C-04540/02+Az1:2003

Cynk

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-ISO 8288: 2002 metoda A

Zawiesiny ogólne

Metoda filtracji przez sączki          z włókna szklanego

PN-EN 872:2007+Ap1: 2007

Fosfor ogólny

Metoda spektrofotometryczna (testy kuwetowe LCK 348-350)

PB-33 wyd.1 z dn.21.02.2005

Ogólny Węgiel Organiczny

Metoda spektrofotometryczna

PB-37 wyd.3 z  dn. 28.12.2016

Badania mikrobiologiczne wody, wody do spożycia

Najbardziej prawdopodobna liczba enterokoków

 Metoda NPLPB-15 wyd.1 z dn.05.11.2021 
Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl