Poniżej podajemy wykaz badań i stosowanych metod dla wód naturalnych i uzdatnionych
wykonywanych przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków


Badania mikrobiologiczne wody

Wskaźniki
Norma/procedura badawcza
Jednostka
Dopuszczalne wartości
wg RMZ
Rodzaj metody
Dziedzina badań : Badania mikrobiologiczne
Ogólna liczba mikroorganizmów 
w 36°C
PN-EN ISO 6222:2004
jtk/ml
nie normowane
A
Ogólna liczba mikroorganizmów
w 22°C
PN-EN ISO 6222:2004
jtk/ml
bez nieprawidłowych zmian
A
Liczba bakterii grupy coli (NPL)*
PN-EN ISO 9308-2:2014-06
NPL/100 ml
0
A
Liczba bakterii             Escherichia coli (NPL)*
PN-EN ISO 9308-2:2014-06
NPL/100 ml
0
A
Liczba enterokoków
PN-EN ISO 7899-2:2004
jtk/100 ml
0
A
Liczba bakterii grupy coli
PN-EN ISO 9308- 1:2014 -12  +A1:2017-04
 jtk/100 ml
0
A
Liczba bakterii 
Escherichia coli
PN-EN ISO 9308-1:2014 -12 +A1:2017-04
  jtk/100 ml
0
A
Liczba Pseudomonas aeruginosa (NPL)*
PB-129 wyd. 1 z dn.08.09.2017
NPL/100 ml
0
N
 
A - metoda akredytowana
N - metoda nieakredytowana
*NPL - najbardziej prawdopodobna liczba bakterii
RMZ - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.07.12.2017r
Akredytowane pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych zgodnie z normą
PN-EN ISO 19458:2007

Badania fizyko-chemiczne wody

Wskaźniki

Norma/procedura badawcza

Jednostka

Dopuszczalne wartości
wg RMZ

Rodzaj
metody

Dziedzina badań : Badania fizyko-chemiczne

Mętność

PN-EN ISO 7027-1:2016-09

NTU

1.0

A

Barwa

PN-EN ISO 7887:2012     +Ap1:2015-06  metoda D

mg Pt/l

akceptowalna

A

Zapach

PN-72/C-04557

 

akceptowalny

N

Smak

PN-72/C-04557

 

akceptowalny

N

pH

PN-EN ISO 10523:2012

 

6.5 - 9.5

A

Amonowy jon

PN-C-04576-4:1994

mg/l

0.5

A

Azot amonowy

PN-C-04576-4:1994

mg/l

0.388

A

Amonowy jon – 

met. destylacji

PN-ISO 5664:2002

mg/l

0.5

N

Azot amonowy –

met. destylacji

PN-ISO 5664:2002

mg/l

0.388

N

Azotyny

PN-EN 26777:1999

mg/l

0.1 w wodzie wprowadzanej
do sieci

A

Azotany

PN-82/C-04576/08

mg/l

50

A

Ogólny Węgiel Organiczny

PN-EN 1484:1999

mg/l

5.0

N

Indeks nadmanganianowy

PN-EN ISO 8467:2001

mg/l

5

A

Chlorki

PN-ISO 9297:1994

mg/l

250

A

Żelazo ogólne

PB-53 wyd.1
z dn.21.02.2005

µg/l

200

A

Żelazo (II)

PB-111 wyd.2
z dn. 25.07.2013

mg/l

nie normowane

N

Żelazo (III)

PB-111 wyd.2
z dn. 25.07.2013

mg/l

nie normowane

N

Mangan – met. AAS

PN-92/C-04570/01

µg/l

50

A

Siarczany

PB-41 wyd.2
z dn.22.12.2011

mg/l

250

A

Twardość ogólna

PN-ISO 6059:1999

mval/l

1.2 - 10

A

Twardość ogólna

PN-ISO 6059:1999

mg/l CaCO3

60 - 500

A

Twardość ogólna

PN-ISO 6059:1999

°niem

3.36 - 28

A

Zasadowość

PN-EN ISO 9963-1:2001 + Ap1:2004

mval/l

nie normowana

A

Zasadowość

PN-EN ISO 9963-1:2001 +Ap1:2004

°niem

nie normowana

A

Zasadowość - 

met. potencjometryczna

PN-EN ISO 9963-1:2001 +Ap1:2004

mval/l

nie normowana

A

Twardość niewęglanowa

PB-104 wyd.1
z dn.22.03.2007

mval/l

nie normowana

A

Twardość niewęglanowa

PB-104 wyd.1
z dn.22.03.2007

°niem

nie normowana

A

Wapń –

met. miareczkowa

PN-ISO 6058:1999

mg/l

nie normowany

A

Wapń – met. AAS

PN-EN ISO 7980:2002

mg/l

nie normowany

A

Magnez –

met. obliczeniowa

PN-C- 04554-4:1999

mg/l

125

A

Magnez – met. AAS

PN-EN ISO 7980:2002

mg/l

125

A

Kwasowość –

met. miareczkowa

PN-C- 04540-03:1990+ Az1:2003

mval/l

nie normowana

N

Kwasowość

met. potencjometryczna

PN-C-04540-02:1990+ Az1:2003

mval/l

nie normowana

N

Fosforany

PB-105 wyd.2
z dn.29.11.2010
test kuwetowy LCK 349

mg/l

nie normowane

A

Krzemionka zdysocjowana

PN-71/C-04567/02

mg/l

nie normowana

N

Dwutlenek węgla – wolny

PN-74/C-04547/01

mg/l

nie normowany

N

Dwutlenek węgla – agresywny

PN-74/C-04547/03

mg/l

woda nie może
być agresywna

N

Tlen rozpuszczony

PN-EN ISO 5814:2013-04

mg/l

nie normowany

N

Fluorki

PB-121 wyd.1
z dn.01.12.2010

mg/l

1.5

A

Fenole (indeks fenolowy)

PN-ISO 6439:1994 metoda B

mg/l

nie normowane

N

Cyjanki

PN-66/C-04603

µg/l

50

N

Chrom ogólny

PN-77/C-04604/02

mg/l

0.05

N

Chrom (VI)

PN-77/C-04604/08

mg/l

nie normowany

N

Chrom ogólny

PN-EN ISO 15586:2005

µg/l

50

A

Nikiel

PN-EN ISO 15586:2005

µg/l

20

A

Miedź

PN-EN ISO 15586:2005

mg/l

2.0

A

Kadm

PN-EN ISO 15586:2005

µg/l

5

A

Ołów

PN-EN ISO 15586:2005

µg/l

25

A

Arsen

PN-EN ISO 15586:2005

µg/l

10

A

Selen

PN-EN ISO 15586:2005

µg/l

10

A

Antymon

PN-EN ISO 15586:2005

µg/l

5

A

Cynk

PN-ISO 8288:2002 metoda A

mg/l

nie normowany

N

Sód

PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009

mg/l

200

A

Potas

PN-ISO 9964-2:1994

mg/l

nie normowany

A

Przewodność
elektryczna właściwa

PN-EN 27888:1999

µS/cm

2500

A

Substancje rozpuszczone

PN-EN 15216:2010

mg/l

nie normowane

N

Sucha pozostałość

PN-78/C-04541

mg/l

nie normowany

N

Chlor ogólny

PB-101 wyd.1
z dn.5.02.2007

mg/l

 

N

Chlor wolny

PB-101 wyd.1
z dn.5.02.2007

mg/l

0.3

N

Ozon resztkowy

PB-120 wyd.1
z dn.01.12.2010

mg/l

0.05

N

Zawiesiny ogólne

PN-EN 872:2007+Ap1:2007

mg/l

nie normowane

N

Fosfor ogólny

PB-33 wyd.1
z dn.21.02.2005    
test kuwetowy LCK 348-350

mg/l

nie normowany

N

A - metoda akredytowana
N - metoda nieakredytowana
RMZ - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.07.12.2017r
Akredytowane pobieranie próbek wody do badań fizyko-chemicznych zgodnie z normą
PN-EN ISO 5667-5:2017-10

Laboratorium podzleca badania, których nie wykonuje, kompetentnemu podwykonawcy posiadającemu akredytację w zakresie badanych parametrów.


Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl