WSKAŹNIKI - Dopuszczalne stężenia wskaźników zanieczyszczeń oraz stawki opłat podwyższonych za przekroczenie dopuszczalnego ładunku zanieczyszczeń na okres od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

Tab.4

L.p.

Wskaźnik zanieczyszczeń

Dopuszczalne stężenie

Opłata podwyższona

jednostka

wartość

netto

brutto

 1

 ChZT

 mgO2/dm3

 1200

 2,64 zł/kg

 2,85 zł/kg

 BZT5

 mgO2/dm3

 700

 3,95 zł/kg

 4,27 zł/kg

 Zawiesiny

 mg/dm3

 500

 3,95 zł/kg

 4,27 zł/kg

 Azot amonowy

 mgNNH4/dm3

 200

 15,85 zł/kg

 17,12 zł/kg

Azot azotynowy

 mgNNH4/dm3

10

79,30 zł/kg

85,64 zł/kg

 Fosfor ogólny

 mgP/dm3

13

 79,30 zł/kg

 85,64 zł/kg

 2

 Substancje powierzchniowo czynne

niejonowe

mg/dm3 

 20 

 17,15 zł/kg

18,52 zł/kg 

anionowe

 mg/dm3

15

 17,15 zł/kg

18,52 zł/kg 

Węglowodory ropopochodne 

 mg/dm3

 15 

 34,29 zł/kg

37,03 zł/kg

 Subst. ekstrahujące sie eterem naftowym

 mg/dm3

 100

 8,56 zł/kg

 9,24 zł/kg

 3

Substancje rozpuszczone 

 mg/dm3

 2000 

2,23 zł/kg

2,41 zł/kg

 Chlorki

 mgCl/dm3

1000

2,23 zł/kg

 2,41 zł/kg

 Siarczany

 mgSO4/dm3

 500

2,23 zł/kg

 2,41 zł/kg

 Fenole lotne

 mg/dm3

 15,0 

33,32 zł/kg 

35,99 zł/kg

 Siarczki

 mgS/dm3

 1,0

 333,11 zł/kg

359,76 zł/kg 

 Rodanki

 mgCNS/dm3

 10,0

 83,30 zł/kg

89,96 zł/kg

 Cyjanki wolne

 mgCN/dm3

 0,5

 832,77 zł/kg

899,39 zł/kg 

 Cyjanki związane

mgCN/dm3 

 5,0

 83,30 zł/kg

89,96 zł/kg 

Fluorki

mgF/dm3

20,0

79,30 zł/kg

85,64 zł/kg

 5

 Metale ciężkie

Żelazo

 mgFe/dm3

 10,00

 2,23 zł/kg

 2,41 zł/kg

Arsen

mgAs/dm3

0,50

0,79 zł/g

0,85 zł/g

Bar

mgBa/dm3

5,00

0,23 zł/g

0,25 zł/g

Tytan

mgTi/dm3

2,00

0,23 zł/g

0,25 zł/g

Ołów

 mgPb/dm3

 1,00

 0,79 zł/g

  0,85 zł/g

Rtęć

 mgHg/dm3

 0,06

 9,61 zł/g

  10,38 zł/g

Miedź

 mgCu/dm3

 1,00

 0,79 zł/g

  0,85 zł/g

Kadm

 mgCd/dm3

 0,40

 2,41 zł/g

  2,60 zł/g

Cynk

 mgZn/dm3

 5,00

 0,23 zł/g

  0,25 zł/g

Chrom ogólny

 mgCr/dm3

 1,00

 0,98 zł/g

 1,06 zł/g

Chrom+6

 mgCr/dm3

 0,20

 2,41 zł/g

2,60 zł/g

Srebro

 mgAg/dm3

 0,50

 4,81 zł/g

 5,19 zł/g

Nikiel

 mgNi/dm3

 1,00

 2,41 zł/g

 2,60 zł/g

Bor

mgNB/dm3

10,00

 2,41 zł/g

2,60 zł/g

Kobalt

mgCo/dm3

1,00

 0,98 zł/g

1,06 zł/g

 W przypadku przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków, opłata podwyższona za wprowadzane ścieki ulega powiększeniu zgodnie z tabelą 5. pH i TEMPERATURA - Wysokość stawek opłat za przekroczenie dopuszczalnego zakresu pH i temperatury w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na okres od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

Tab. 5

l.p.

Dopuszczalny stan ścieków

Opłata podwyższona 

[zł/m3]

 

pH ścieków (odczyn)

odchylenie

netto

brutto

1

6,5 ≤ pH ≤ 9,5
 

(8,0 ≤ pH ≤ 10,0

– dla ścieków cyjankalicznych)

pH odbiega od dopuszczalnego zakresu o mniej niż 0,5 pH,

 3,65

3,94

2

pH odbiega od dopuszczalnego zakresu o 0,5 pH do 1,49 pH,

 7,32

7,91

3

pH odbiega od dopuszczalnego zakresu o 1,5 pH do 2,49 pH,

 14,75

15,93

4

pH odbiega od dopuszczalnego zakresu o więcej niż 2,50 pH,

 29,43

31,78

 l.p.

 temperatura ścieków

  Opłata podwyższona 

[zł/m3]

 odchylenie

 netto

brutto 

 1

 ≤ 35 0 C

 temperatura odbiega od dopuszczalnej wartości o mniej niż 50C,

 0,20

0,22

 2

 temperatura odbiega od dopuszczalnej wartości o 50C i więcej

 3,65

3,94

 

Łączna opłata podwyższona stanowi sumę: sumy najwyższych opłat w poszczególnych grupach "Dopuszczalne stężenia wskaźników zanieczyszczeń oraz stawki opłat podwyższonych za przekroczenie dopuszczalnego ładunku zanieczyszczeń" oraz opłaty za przekroczenie dopuszczalnego zakresu pH i temperatury ścieków "Wysokość stawek opłat za przekroczenie dopuszczalnego zakresu pH i temperatury w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych".

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl