Oświadczenie wykonawcy

Oświadczenie dotyczące zamiaru wykonania podłaczenia wod. - kan. Zleconego przez inwestora – wypełnia druk wykonawca posiadający koncesję na wykonywanie przyłaczy wod. - kan. Uzyskane w PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A.w Częstochowie.

Załacza się:

  • Dokumentację projektową z aktualną datą uzgodnienia w PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie,
  • Oświadczenie b-3 (wypełnione przez inwestora) o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • Decyzja o zajęciu pasa drogowego uzyskana w urzędzie miasta bądź urzędzie gminy.

Wzór wypełnienia  Pobierz

Druk do pobrania   Pobierz

Oświadczenie b-3   Pobierz


 

Uzupełnienie dokumentacji technicznej

Druk dotyczący dostarczenia przez wykonawce  do PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A.w Częstochowie dokumentów niezbędnych do wykonania odbioru technicznego wcześniej zgłoszonych przyłaczy wod.-kan.

Wzór wypełnienia  Pobierz

Druk do pobrania   Pobierz


 

Uzyskanie zgody na wykonywanie przyłaczy wod.-kan.

Dokumenty wymagane przy wydawaniu zgody na wykonywanie robót na przyłączach i sieciach będących w eksploatacji pwik o/cz s.a.:
• Pismo przewodnie,
• Uprawnienia do wykonawstwa przyłączy wod.-kan.,
• Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
• Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym regon,
• Zaświadczenie o nadaniu numeru nip,
• Zaświadczenie o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa,

Telefon kontaktowy do inspektora odpowiedzialnego za prowadzenie szkoleń dla nowych firm – 695 353 378 – Ireneusz Sękiewicz

 Zlecenie nadzoru nad wcinką, płukanie sieci, oznakowanie sieci.

Druk do pobrania   PobierzZlecenie diagnostyki sieci, przyłącza lub wewnętrznej instalacji wodociągowej.

Druk do pobrania   PobierzZlecenie wykonania usługi wypompowania wody.

Druk do pobrania   Pobierz

 

 

Zlecenie inspekcji telewizyjnej kanalizacji.

Druk do pobrania   PobierzZlecenie przeczyszczenia (udrożnienia) kanalizacji.

Druk do pobrania   PobierzDeklaracja - Zgłoszenie podłączenia wodociągowo-kanalizacyjnego do odbioru końcowego.

Druk do pobrania   Pobierz

 Wykaz dokumentacji do odbioru sieci kanalizacji sanitarnej.

Druk do pobrania   Pobierz


 

Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci i przyłączy wod.-kan..

Druk do pobrania   PobierzWniosek o najem stojaka hydrantowego z wodomierzem.

Druk do pobrania   PobierzWniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej.

Druk do pobrania   PobierzZgłoszenie rozpoczęcia budowy sieci i uzbrojenia wod.-kan.

Druk do pobrania   PobierzWykaz dokumentacji niezbędnej do dokonania formalności odbiorowych sieci wodociągowej

Druk do pobrania   PobierzWytyczne projektowania i wykonawstwa sieci i przyłączy wod.-kan.

Druk do pobrania   Pobierz


 

Informacje dla inwestora i wykonawcy w sprawie projektowania i budowy przyłączy wod.-kan.

Druk do pobrania   Pobierz

 

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl