1. Oświadczenie wykonawcy

Oświadczenie dotyczące zamiaru wykonania podłaczenia wod. - kan. Zleconego przez inwestora – wypełnia druk wykonawca posiadający koncesję na wykonywanie przyłaczy wod. - kan. Uzyskane w PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A.w Częstochowie.

Załacza się:

  • Dokumentację projektową z aktualną datą uzgodnienia w PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie,
  • Oświadczenie PB-5 (wypełnione przez inwestora) o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • Decyzja o zajęciu pasa drogowego uzyskana w urzędzie miasta bądź urzędzie gminy.

Wzór wypełnienia  Pobierz

Druk do pobrania   Pobierz

Oświadczenie PB-5  Pobierz


 

2. Uzupełnienie dokumentacji technicznej

Druk dotyczący dostarczenia przez wykonawce  do PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A.w Częstochowie dokumentów niezbędnych do wykonania odbioru technicznego wcześniej zgłoszonych przyłaczy wod.-kan.

Wzór wypełnienia  Pobierz

Druk do pobrania   Pobierz


 

3. Uzyskanie zgody na wykonywanie przyłaczy wod.-kan.

Dokumenty wymagane przy wydawaniu zgody na wykonywanie robót na przyłączach i sieciach będących w eksploatacji pwik o/cz s.a.:
• Pismo przewodnie,
• Uprawnienia do wykonawstwa przyłączy wod.-kan.,
• Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
• Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym regon,
• Zaświadczenie o nadaniu numeru nip,
• Zaświadczenie o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa,

Telefon kontaktowy do inspektora odpowiedzialnego za prowadzenie szkoleń dla nowych firm – 691 410 276 – Daniel Kosmala

 4. Zlecenie nadzoru nad wcinką, płukanie sieci, oznakowanie sieci, zamknięcia i otwarcia zasuwy wodociągowej.

Druk do pobrania   Pobierz5. Zlecenie diagnostyki sieci, przyłącza lub wewnętrznej instalacji wodociągowej.

Druk do pobrania   Pobierz6. Zlecenie wykonania usługi wypompowania wody.

Druk do pobrania   Pobierz

 

 

7. Zlecenie inspekcji telewizyjnej kanalizacji.

Druk do pobrania   Pobierz8. Zlecenie przeczyszczenia (udrożnienia) kanalizacji.

Druk do pobrania   Pobierz9. Deklaracja - Zgłoszenie podłączenia wodociągowo-kanalizacyjnego do odbioru końcowego.

Druk do pobrania   Pobierz

 10. Wykaz dokumentacji do odbioru sieci kanalizacji sanitarnej.

Druk do pobrania   Pobierz


 

11. Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci i przyłączy wod.-kan..

Druk do pobrania   Pobierz12. Wniosek o najem stojaka hydrantowego z wodomierzem.

Druk do pobrania   Pobierz13. Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej.

Druk do pobrania   Pobierz14. Zgłoszenie rozpoczęcia budowy sieci i uzbrojenia wod.-kan.

Druk do pobrania   Pobierz15. Wykaz dokumentacji niezbędnej do dokonania formalności odbiorowych sieci wodociągowej

Druk do pobrania   Pobierz16. Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci i przyłączy wod.-kan.

Druk do pobrania   Pobierz


 

17. Informacje dla inwestora i wykonawcy w sprawie projektowania i budowy przyłączy wod.-kan.

Druk do pobrania   Pobierz


 

18. Wniosek o wycenę wykonania przyłączy wod.-kan.

Druk do pobrania   Pobierz
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl