Zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed mrozem.
Pracownicy częstochowskich wodociągów przypominają swoim odbiorcom o obowiązku zabezpieczenia instalacji oraz wodomierza przed działaniem niskich temperatur. Pozwoli to uniknąć sytuacji zamarznięcia instalacji lub zamarznięcia wody w wodomierzu, na skutek których może dojść do niespodziewanych przerw w dostawie wody do domu.
 
Przed nastaniem niskich temperatur należy:
- zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz, przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie okien i drzwi;
- studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone;
- zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (pianka, tkanina, styropian), pozostawiając możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika;
- przewody wodociągowe przechodzące przez pomieszczenia nie ogrzewane odpowiednio zaizolować – ocieplić;
- elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów oraz ich odwodnienie.
 
W sytuacji, gdy dojdzie do zamarznięcia wody na wodomierzu (tzn. dojdzie do jego uszkodzenia skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody), należy zgłosić to do naszej firmy pod bezpłatny numer telefonu 994 lub do Wydziału Wodomierzy pod nr tel. 34 3773 290/281 (w dni powszednie w godz. 7ºº-15ºº). Wówczas Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie dokona wymiany wodomierza. Będzie to jednak usługa odpłatna.
 
Przypominamy, że nieprzerwany dostęp do wody pitnej w okresie zimowym zależy także od odbiorców. Już teraz zadbaj i zabezpiecz swoją instalację wodociągową. Przezorność nic nie kosztuje.
 
Oferujemy możliwość wykonania czasowego demontażu wodomierza na okres zimy (koszt usługi zgodnie z obowiązującą kalkulacją). Uwaga: W przypadku nieużytkowania przyłącza wodociągowego w okresie dłuższym niż 2 lata, konieczne będzie uzyskanie pozytywnej opinii naszego przedsiębiorstwa dotyczącej stanu technicznego przyłącza.
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl