Zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed mrozem.
Pracownicy częstochowskich wodociągów przypominają swoim odbiorcom o obowiązku zabezpieczenia instalacji oraz wodomierza przed działaniem niskich temperatur. Pozwoli to uniknąć sytuacji zamarznięcia instalacji lub zamarznięcia wody w wodomierzu, na skutek których może dojść do niespodziewanych przerw w dostawie wody do domu.
 
Przed nastaniem niskich temperatur należy:
- zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz, przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie okien i drzwi;
- studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone;
- zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (pianka, tkanina, styropian), pozostawiając możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika;
- przewody wodociągowe przechodzące przez pomieszczenia nie ogrzewane odpowiednio zaizolować – ocieplić;
- elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów oraz ich odwodnienie.
 
W sytuacji, gdy dojdzie do zamarznięcia wody na wodomierzu (tzn. dojdzie do jego uszkodzenia skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody), należy zgłosić to do naszej firmy pod bezpłatny numer telefonu 994 lub do Wydziału Wodomierzy pod nr tel. 34 3773 290/281 (w dni powszednie w godz. 7ºº-15ºº). Wówczas Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie dokona wymiany wodomierza. Będzie to jednak usługa odpłatna.
 
Przypominamy, że nieprzerwany dostęp do wody pitnej w okresie zimowym zależy także od odbiorców. Już teraz zadbaj i zabezpiecz swoją instalację wodociągową. Przezorność nic nie kosztuje.
 
Oferujemy możliwość wykonania czasowego demontażu wodomierza na okres zimy. Całkowity koszt usługi wynosi na dzień dzisiejszy 196,72 zł brutto (w tym demontaż wodomierza 98,36 zł brutto i ponowny montaż wodomierza 98,36 zł brutto). Uwaga: W przypadku nieużytkowania przyłącza wodociągowego w okresie dłuższym niż 2 lata, konieczne będzie uzyskanie pozytywnej opinii naszego przedsiębiorstwa dotyczącej stanu technicznego przyłącza.
Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl