Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie od grudnia 1928 roku dostarcza mieszkańcom Częstochowy i okolicznych gmin wodę pitną wysokiej jakości. Firma konsekwentnie dba o jakość ujmowanych i dostarczanych wód oraz zachowanie ciągłości dostaw dla Odbiorców. Na przestrzeni lat Spółka poczyniła wiele inwestycji, również unikalnych i pionierskich w skali kraju, mając na uwadze dobro i zadowolenie Klientów.

Dystrybuowana woda jakością przewyższa wiele wód butelkowanych oferowanych w sklepach, charakteryzuje się korzystnym dla zdrowia składem fizyko-chemicznym oraz orzeźwiającym smakiem, dlatego też jest promowana w akcji „Piję wodę z kranu”.

Nasza woda pitna dostarczana jest do odbiorców w gminach: Częstochowa, Kłobuck, Miedźno, Mykanów, Rędziny, Olsztyn, Poczesna, Konopiska i Blachownia.

 

System zaopatrzenia w wodę pitną wykorzystuje obecnie:

· wodociągowy układ ujmowania i uzdatniania zgrupowany w 4 podstawowe i 14 pomocniczych ujęć, które łącznie obejmują 54 studnie i jedno źródło;

· układ dystrybucji:

-         blisko 140 km sieci magistralnej,

-         ponad 1.470 km sieci dystrybucyjnej,

-         ponad 54 tysiące przyłączy o łącznej długości blisko 890 km,

-         10 pompowni wody sieciowych,

-         11 zbiorników magazynowych wody, sieciowych wody uzdatnionej.

 

Dla ponad 75% ujmowanych wód nie jest konieczne stosowanie procesów uzdatniania, aby spełnić wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”. W pozostałej części ujmowanych wód podziemnych wymagana jest redukcja zawartości żelaza i manganu (o pochodzeniu naturalnym – głównie efekt ługowania skał) oraz azotanów (efekt niewłaściwej gospodarki ściekowej ludności – wylewania nieczystości do rowów, na pola i łąki). Dodatkowo dla optymalnej jakości wody, w jednej stacji uzdatniania wody podwyższane jest jej pH.

 

Zestawienie ujęć z przyporządkowanymi stacjami wodociągowymi:

Lp

Nazwa ujęcia zbiorczego

Ujęcia

Stacja

Stosowany dezynfektant

Redukcja stężenia
w ramach uzdatniania

Odpowiedzialny

Wydział

Ilość

Lokalizacja

1

Ujęcie Mirów

18

gminy: Miasto Częstochowa,  Mstów

SDW Mirów

Ozon

Ozon

---

Produkcji Wody

Produkcji Wody

2

Ujęcie Wierzchowisko

5 + 1 źródło

gminy: Mykanów, Kłobuck

SUW Wierzchowisko

Azotany

3

Ujęcie Olsztyn

9

gmina Olsztyn

SDW Olsztyn

Podchloryn sodu

 

---

Eksploatacji nr 2 - Olsztyn

4

Ujęcie Łobodno

5

gminy: Kłobuck, Miedźno

SDW Łobodno

---

Eksploatacji nr 1 - Kłobuck

5

Ujęcie Wielki Bór

2

gmina Miasto Częstochowa

SUW Wielki Bór

Mangan

Produkcji Wody

Produkcji Wody

6

Ujęcie w Rybnej

1

gmina Mykanów

SDW Rybna

---

7

Ujęcie w Kłobucku

1

gmina Kłobuck

SUW Kłobuck

Żelazo

Eksploatacji nr 1 - Kłobuck

8

Ujęcie Rząsawa

1

gmina Miasto Częstochowa

SDW Rząsawa

---

Produkcji Wody

Produkcji Wody

Produkcji Wody

Produkcji Wody

Produkcji Wody

9

Ujęcie w Blachowni

2

gmina Blachownia

SUW Blachownia

Żelazo

10

Ujęcie w Rększowicach

1

gmina Konopiska

SUW Nierada

Żelazo

11

Ujęcie w Rędzinach

1

gmina Rędziny

SDW Rędziny

---

12

Ujęcie w Konopiskach

1

gmina Konopiska

SUW Konopiska

Żelazo, Mangan

13

Ujęcie w Przymiłowicach

1

gmina Olsztyn

SDW Przymiłowice

---

Eksploatacji nr 2 - Olsztyn

14

Ujęcie w Rudnikach

1

gmina Rędziny

SDW Rudniki

---

Produkcji Wody

Produkcji Wody

15

Ujęcie w Cisiu

1

gmina Blachownia

SUW Cisie

Żelazo, Mangan

16

Ujęcie w Biskupicach

1

gmina Olsztyn

STW Biskupice

Podchloryn sodu

---

Eksploatacji nr 2 - Olsztyn

17

Ujęcie w Bukownie

1

gmina Olsztyn

SDW Bukowno

Brak konieczności

---

Eksploatacji nr 2 - Olsztyn

18

Ujęcie w Mokrej

2

gmina Miedźno

SDW Mokra

Podchloryn sodu

---

Eksploatacji nr 1 - Kłobuck

 

Skróty:

SDW – stacja dezynfekcji wody (pomimo, że dezynfekcja to proces uzdatniania, to w tych obiektach dodajemy dezynfektanty celem ochrony medium w sieci dystrybucyjnej)

SUW – stacja uzdatniania wody

STW – stacja transferu wody (brak konieczności uzdatniania)

 

 

Wodociągi Częstochowskie pozyskują wodę wyłącznie ujęciami podziemnymi, korzystając z następujących warstw wodonośnych:

-         czwartorzędowego,

-         jurajskiego, z poziomami wodonośnymi górno i środkowojurajskim,

-         triasowego.


Fundamentalne znaczenie w zaopatrzeniu Odbiorców w wodę ma górnojurajski rezerwuar wód podziemnych, który w skali kraju stanowi drugi najzasobniejszy główny zbiornik wód podziemnych (z 163 dotychczas udokumentowanych). O jego randze świadczy drugie miejsce w kolejności szczegółowego dokumentowania zbiorników przez polską Państwową Służbę Hydrogeologiczną.

Fragment regionu częstochowskiego mapy głównych zbiorników wód podziemnych (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2017).

 

Na terenie Stacji Wierzchowisko w latach 2004-2006 wybudowana została pierwsza w Polsce (i najprawdopodobniej nadal jedyną) stacja usuwania azotanów metodą biologicznej denitryfikacji.

Stosowane powszechnie metody redukcji stężenia azotanów w procesach uzdatniania najczęściej ograniczają się głównie do ich odseparowania, wskutek czego powstają trudne do utylizacji osady. W stacji Wierzchowisko wykorzystuje się w pełni ekologiczne rozwiązanie polegające na zastosowaniu bakterii, które występują naturalnie w wodzie i glebie. W specjalnie utrzymywanych warunkach na złożach filtracyjnych te mikroorganizmy powodują usuwanie azotanów do formy niegroźnej środowiskowo azotu uwalnianego do atmosfery.

Wszystkie składniki wykorzystywane w powyższym procesie to: kwas fosforowy, etanol i dodatkowo chlorek żelaza. Składniki te nie mają żadnego negatywnego wpływu na jakość wody.

 

Schemat technologiczny Stacji Usuwania Azotanów.

 

Ta unikalna inwestycja pozwoliła na dalsze nieprzerwane funkcjonowanie najstarszego ujęcia wody produkującego ok. 25% całej ilości przez naszą firmę.

Do uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy na cyklicznie organizowane spotkania w ramach tzw. Drzwi Otwartych z okazji Światowego Dnia Wody (22 marca) i tygodnia wody (początek września). Natomiast na stronie internetowej www.pwik.czest.pl z wyprzedzeniem podawane są ogłoszenia dotyczące naszej aktywności.

 

Wnętrze hali Stacji Usuwania Azotanów – widoczne dwie z trzech linii technologicznych (2006).

 

Stacja Wierzchowisko; widoczna na dalszym planie jasnoniebieska hala z czerwonym dachem - Stacji Usuwania Azotanów (2019).

 

W planach pozostają kolejne inwestycje i modernizacje mające na celu zapewnienie zdrowej i smacznej wody dla naszych Odbiorców.

 

 

Przedsiębiorstwo posiada wszystkie aktualne wymagane prawem decyzje w zakresie poboru wód (pozwolenia wodnoprawne). System ujmowania, produkcji i dystrybucji wody jest nadzorowany całodobowo przez Centralną Dyspozytornię Wodociągów Częstochowskich. Nadzór prowadzony jest w oparciu o dedykowane programy i wydzielone transmisje danych. Służby techniczne pozostają w ciągłej gotowości, aby natychmiast usuwać wszelkie awarie, a procesy wydobycia, uzdatnienia oraz dostarczenia wody przebiegały bez zakłóceń.

Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania (według Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001) oraz System Zarządzania Środowiskowego (zgodny z normą ISO 14001) zwiększają efektywność firmy i minimalizują potencjalne negatywne oddziaływania działalności Przedsiębiorstwa na środowisko.

 

 

 

 Zestawienie pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych:

 Lp. Nazwa ujęcia Organ wydający,
nr pozwolenia, data wydania
 Określona
wielkość poboru
Data ważności  Ujęty(e) poziom/piętro wodonośne
 1

Ujęcie podstawowe

„Mirów”

Województwo Śląskie
3913/OS/2017
z dnia 24 listopada 2017 r.

Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach
Cz.OS.RR.76370/37/10
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Q(h) = 1 600 m3/h                 
Q(d) = 23 200 m3/d

Q(r) = 8 500 000 m3/a
do 31 grudnia 2030 r.jura górna

(J3)

 2

Ujęcie podstawowe

„Olsztyn”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu

PO.ZUZ.5.421.1058.2019.TS z dnia 24 lutego 2020 r.

Województwo Śląskie
4204/OS/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.

Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach

Cz.OS.RR.76370/18/10 z dnia 9 września 2010 r.

Qmax(h) = 700 m3/h              
Qśr(d) = 13 000 m3/d

Qmax(r) = 4 745 000 m3/r
do 9 września 2030 r. jura górna

(J3)

 3

Ujęcie podstawowe

„Wierzchowisko”

Województwo Śląskie

3879/OS/2017 z dnia 23 listopada 2017 r.

Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach

Cz.OS.RR.76370/18/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r.

Qmax(h) = 1 000 m3/h                
Qśr(d) = 13 700 m3/d

Q(r) = 5 000 000 m3/r
 do 31 sierpnia

2030 r.

 jura górna

(J3)

 4Ujęcie podstawowe

„Łobodno”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu

PO.ZUZ.5.421.1054.2019.TS z dnia 24 lutego 2020 r.

Województwo Śląskie
4303/OS/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.

Wojewoda Śląski

ŚR-I-6811/149/05 z dnia 17 stycznia 2006 r.

Qmax(h) = 800 m3/h

Qśr(d) = 14 000 m3/d

Q(r) = 5 110  000 m3/a
 do 17   stycznia  2026 r. jura górna

(J3)

 5Ujęcie pomocnicze
„Wielki Bór”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu

PO.ZUZ.5.421.1063.2019.TS z dnia 24 lutego 2020 r.

Prezydent Miasta Częstochowy
OŚR-I.6341.174.2017 z dnia 01 grudnia 2017 r.

Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR.I.6210-34/10 z dnia 20 grudnia 2010 r.

Qmax(h) = 150 m3/h                 
Qśr(d) = 2 700 m3/d

Q(r) = 985 500 m3/a
 do 31 grudnia 2030 r. czwartorzęd

(Q)

 6

Ujęcie pomocnicze

„Blachownia”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu

PO.ZUZ.5.421.1050.2019.TS z dnia 20 lutego 2020 r.

Starosta Częstochowski

OŚ.6341.73.2017.IV.PW z dnia 08 listopada 2017 r.

Starosta Częstochowski
OS.IV.6223-4/21/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.

Qmax(h) = 100 m3/h                 
Qśr(d) = 1 300 m3/d

Q(r) =474 500 m3/r
 do 31 grudnia 2030 r. 

czwartorzęd

(Q)

 7 Ujęcie pomocnicze

„Rudniki”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu

PO.ZUZ.5.421.1060.2019.TS z dnia 24 lutego 2020 r.

Starosta Częstochowski
OŚ.6341.77.2017.V-51 z dnia 13 grudnia 2017 r.

Starosta Częstochowski

OS.IV.6223-4/20/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.

Q(h) = 50 m3/h                 
Qśr(d) = 800 m3/d

Q(r) = 292 000 m3/a
 do 31 grudnia 2030 r. jura górna

(J3)

 8 Ujęcie pomocnicze

„Konopiska”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu

PO.ZUZ.5.421.1053.2019.TS z dnia 20 lutego 2020 r.

Starosta Częstochowski

OŚ.6341.70.2017.IV.PW z dnia 08 listopada 2017 r.

Starosta Częstochowski

OS.IV.6223-4/13/06 z dnia 25 września 2006 r.

Q(h) = 60 m3/h

Qśr(d) = 1 100 m3/d

Q(r) = 401 500 m3/a
 do 31 grudnia 2026 roku

 trias (T)

wapień muszlowy

 9 Ujęcie pomocnicze

„Rząsawa”

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sieradzu

PO.ZUZ.5.421.1062.2019.TS z dnia 24 lutego 2020 r.

Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR-I.6341.175.2017 z dnia 01 grudnia 2017 r.

Prezydent Miasta Częstochowy

OŚR.I.6210-36/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.

Decyzja Prezydenta Miasta Częstochowy

OŚR.I.6210-33/05/06 z dnia 1 marca 2006 r.

    

Q max(h) = 110 m3/h

Q śr(d) = 1 200 m3/d

Q(r) = 438 000 m3/r
 do 31 grudnia 2025 r. jura górna

(J3)

 10 Ujęcie pomocnicze

„Rędziny”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sieradzu

PO.ZUZ.5.421.1059.2019.TS z dnia 24 lutego 2020 r.

Starosta Częstochowski
OŚ.6341.78.2017.V-52 z dnia 13 grudnia 2017 r.

Starostwo Powiatowe w Częstochowie

OS.IV.6223- 4/46/05 z dnia 16 listopada 2005 r.

Q(h) = 80 m3/h

Qśr(d) = 1 100 m3/d

Q(r) = 401 500 m3/a

 

 

 do 31 października 2025 r. jura górna

(J3)

 11 Ujęcie pomocnicze

„Rększowice”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sieradzu

PO.ZUZ.5.421.1057.2019.TS z dnia 24 lutego 2020 r.

Starosta Częstochowski

OŚ.6341.74.2017.V-48 z dnia 13 grudnia 2017 r.

Starosta Częstochowski

OS.IV.6223-4/19/06 z dnia 6 października 2006 r.

Q(h) = 80 m3/h

Qśr(d) = 1 200 m3/d

Q(r) = 438 000 m3/r
 do 31 grudnia 2026 r.

 trias (T)

wapień muszlowy

 12 Ujęcie pomocnicze

„Kłobuck”

Starosta Kłobucki
ROŚ.IV.6223/2/07
z 27 sierpnia 2007 roku

Qmax(h) = 110 m3/h

Q(d) = 2 640 m3/d

Q(r) = 960 000 m3/a
 do 31 grudnia 2027 r. jura środkowa

(J2)

 13 Ujęcie pomocnicze

„Cisie”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sieradzu

PO.ZUZ.5.421.1052.2019.TS z dnia 20 lutego 2020 r.

Starosta Częstochowski
OŚ.6341.72.2017.IV.PW z dnia 08 listopada 2017 r.

Starosta Częstochowski
OS.6341.32.2012. IV.11 z dnia 12 lipca 2012 r.

Qmax(h) = 100 m3/h

Qśr(d) = 1 000 m3/d

Q(r) = 365 000 m3 /a

 

 do 30 czerwca 2032 r.czwartorzęd

(Q)

 14 Ujęcie pomocnicze

„Rybna”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sieradzu

PO.ZUZ.5.421.1061.2019.TS z dnia 24 lutego 2020 r.

Starosta Częstochowski
OŚ.6341.75.2017.V-49 z dnia 13 grudnia 2017 r.

Starosta Częstochowski

OSIV6223-4/7/07 z dnia 10 października 2007 r.

Q(h) = 140 m3/h

Qśr(d) = 1 200 m3/d

Q(r) = 438 000 m3/a

 

do 30 września 2027 r. jura górna

(J3)

 15

Ujęcie pomocnicze

„Mokra”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sieradzu

PO.ZUZ.5.421.1056.2019.TS z dnia 24 lutego 2020 r.

Starosta Kłobucki

ROŚ.6341.2.039.2017.IV z dnia 21 listopada 2017 r.

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ROŚ.6341.2.088.2015.IV z dnia 27 stycznia 2016 r.

Q max(h) = 23 m3/h                 
Q śr(d) = 120 m3/d

Qmax(r) = 43 800 m3/a
do
 27 stycznia 2036 roku
 jura górna

(J3)

 16 Ujęcie pomocnicze

„Biskupice”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sieradzu

PO.ZUZ.5.421.1049.2019.TS z dnia 20 lutego 2020 r.

Starosta Częstochowski
OŚ.6341.76.2017.V-50 z dnia 13 grudnia 2017 r.

Starosta Częstochowski
OS.IV.6223-4/23/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.

Qmax(h) = 30 m3/h                 
Qśr(d) = 720 m3/d

Q(r) = 262 800 m3/a
 do 31 grudnia 2030r. jura górna

(J3)

 17Ujęcie pomocnicze

„Bukowno”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu

PO.ZUZ.5.421.1051.2019.TS z dnia 20 lutego 2020 r.

Starosta Częstochowski
OŚ.6341.71.2017.IV.PW z dnia 08 listopada 2017 r.

Starosta Częstochowski
OS-IV.6341.27.2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r.
 

Qmax(h) = 15 m3/h                 
Qśr(d) = 200 m3/d

Q(r) = 73 000 m3/r
 do 31 lipca 2031r.

jura górna

(J3)

18

Ujęcie pomocnicze

„Przymiłowice”

 

PGW Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sieradzu PO.ZUZ.5.4210.838.2022.TS

z dnia 05 XII 2022 r.

max(s) = 0,02084 m3/s                
śr(d) = 1 280 m3/d

Q(r) = 467 200 m3/r

do

19 grudnia
2052 roku

jura górna

(J3)
Razem:   

5 223 m3/h

80 460 m3/d

29 395 800 m3/r
  

 

 

 

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl