Czym jest woda dla życia w ogóle a życia miasta w szczególności, tłumaczyć nikomu nie trzeba. Najlepiej doświadczamy tego, gdy nasze mieszkanie czy gospodarstwo zostanie jej pozbawione. My jednak, od lat dwudziestych ubiegłego wieku, dokładamy starań, by wodociągi funkcjonowały sprawnie, a woda najlepszej jakości docierała do wszystkich. Wodociągi w aglomeracji częstochowskiej zmieniały się z upływem lat, tak jak i otaczająca nas rzeczywistość.

Postęp cywilizacyjny, technika budowy wodociągów, ujęć wody i technologia jej uzdatniania na przestrzeni lat sprawiły, że dzisiaj częstochowianie i mieszkańcy regionu otrzymują wodę najlepszej jakości z użytkowych poziomów wód podziemnych. Ponad półtysięczna rzesza pracowników firmy nie ustaje w pracy, by dostarczyć wodę do wszystkich mieszkań, gospodarstw, zakładów usługowych i produkcyjnych. Wykwalifikowana kadra specjalistów dysponująca nowoczesnymi środkami technicznymi czuwa by mieszkańcy Częstochowy, Kłobucka, Blachowni oraz ościennych gmin: Olsztyn, Poczesna, Konopiska, Miedźno, Mykanów i Rędziny nie doświadczali uciążliwości wynikających z braku wody.
Działające przez 24 godziny na dobę specjalistyczne służby przedsiębiorstwa natychmiast usuwają wszelkie awarie, pilnują by procesy: wydobycia wody, jej uzdatnienia oraz dostarczenia przebiegały bez zakłóceń , a koszty tych działań nie stanowiły zbyt wielkich obciążeń dla domowych budżetów.

Źródłem zaopatrzenia na terenie objętym działalnością przedsiębiorstwa są wyłącznie wody podziemne eksploatowane w zależności od ujęcia z trzech pięter wodonośnych:

  • czwartorzędowego;
  • jurajskiego, z poziomami wodonośnymi: górno i środkowojurajskim;
  • triasowego.


Zasadnicze znaczenie w zaopatrzeniu odbiorców w wodę ma poziom górnojurajski, który w skali kraju stanowi jeden z najzasobniejszych pod względem ilościowym, rezerwuar wód podziemnych.

Centralny wodociąg okręgu częstochowskiego obejmuje swym zasięgiem powierzchnię około 800 km2, zaopatrując w wodę około 327,5 tys. mieszkańców. Spełnia swoje podstawowe zadania, eksploatując 62 studnie głębinowe i 1. źródło, zgrupowane w 4 podstawowe („Mirów”, „Olsztyn”, „Wierzchowisko”, „Łobodno”) i 14 pomocniczych ujęć, dostarczając wodę rurociągami o długości 2 446,33 km (z 11. zbiornikami wyrównawczymi oraz 13. hydroforniami i przepompowniami sieciowymi, stwarzając niepodzielny układ zaopatrzenia w wodę. Łączna zdolność produkcyjna ujęć wody podziemnej przedsiębiorstwa wg stanu na 31 grudnia 2018 r. wynosi 5 798 m3/h, 66 026,8 m3/d, 24 128 000 [m3/rok].

Zasadnicze znaczenie w zaopatrzeniu wodociągu regionu częstochowskiego w wode podziemną mają ujęcia wody podstawowe:

  • Ujęcie: „Mirów” - z dezynfekcją wody poprzez ozonowanie w stacji zlokalizowanej w dzielnicy Częstochowy – Mirów oraz studniami głębinowymi rozmieszczonymi w granicach miasta (rejon eksploatacji Mirów, z 9. studniami głębinowymi) oraz na terenie gminy Mstów (rejon eksploatacji Srocko z 9. studniami głębinowymi).
  • Ujęcie: „Wierzchowisko” - z uzdatnieniem wody (biologiczna denitryfikacja) i dezynfekcją w stacji zlokalizowanej w miejscowości Kolonia Wierzchowisko (gmina Mykanów), z 5 studniami głębinowymi i jednym ujętym źródłem. Studnie głębinowe i źródło zlokalizowane są na terenach gmin: Mykanów i Kłobuck.
  • Ujęcie: „Olsztyn” - z dezynfekcją wody podchlorynem sodu w stacji zlokalizowanej w miejscowości Olsztyn i 9 studniami głębinowymi, rozmieszczonymi w granicach gminy Olsztyn.
  • Ujęcie: „Łobodno” - z dezynfekcją wody podchlorynem sodu w stacji zlokalizowanej w miejscowości Łobodno oraz 5 studniami głębinowymi zlokalizowanymi na terenie gmin Kłobuck i Miedźno.


Ujęcia: "Mirów", "Wierzchowisko", "Olsztyn" i "Łobodno" zasilają miejski układ wodociągowy w głównej mierze poprzez zbiorniki wyrównawcze: "Kawie Góry", "Błeszno" i "Oleńki".

Poza wymienionymi ujęciami bezpośrednio do wodociągu tłoczona jest woda z ujęć pomocniczych, mających duże znaczenie dla zasilania wodociągu regionu częstochowskiego, głównie w strefach wzmożonych rozbiorów, bądź na jego peryferiach (końcówkach): "Wielki Bór", "Kłobuck", "Rząsawa", "Rędziny", "Rudniki", "Blachownia", "Rększowice","Kopalnia", "Przymiłowice", "Biskupice", "Bukowno", "Cisie", "Rybna". Pobierana z nich woda podlega dezynfekcji podchlorynem sodu. Z uwagi na konieczność obniżenia zawartości związków żelaza i manganu w wodzie, w procesie technologicznym produkcji wody niektórych ujęć pomocniczych oprócz końcowej dezynfekcji wody, stosuje się jej uzdatnianie (odżelazianie, odmanganianie).

Praca ujęć oraz napełnianie zbiorników wyrównawczych, współpracujących z siecią magistralną nadzorowana jest całodobowo przez centralną dyspozytornię, zlokalizowaną w siedzibie firmy w Częstochowie, przy ulicy Jaskrowskiej 14/20. Dyspozytor wykorzystując radiowo - komputerowy system przekazu i sterowania, prowadzi ciągłą obserwację wydajności ujęć podstawowych, sterując ich pracą (zwiększając lub ograniczając wydajność), w zależności od aktualnych rozbiorów oraz zapewniając konieczną retencję w zbiornikach wyrównawczych, dla pokrycia ewentualnych niedoborów.

Przedsiębiorstwo posiada wszystkie aktualne wymagane prawem decyzje w zakresie poboru wód (pozwolenia wodnoprawne). Ich wykaz przedstawiono w poniższej tabeli:

 

 Zestawienie pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych:

 Lp. Nazwa ujęcia Organ wydający,
nr pozwolenia, data wydania
 Określona
wielkość poboru
Data ważności  Ujęty(e) poziom/piętro wodonośne
 1

Ujęcie podstawowe

„Mirów”

Województwo Śląskie
3913/OS/2017
z dnia 24 listopada 2017 r.

Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach
Cz.OS.RR.76370/37/10
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Q(h) = 1600 m3/h

Q(d) = 23200 m3/d

Q(r) = 8,5 mln m3/a

do 31 grudnia 2030 r.jura górna

(J3)

 2

Ujęcie podstawowe

„Olsztyn”

Województwo Śląskie
4204/OS/2017
Z dnia 15 grudnia 2017 r.

Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach
Cz.OS.RR.76370/18/10
z dnia 9 września 2010 r.

Qmax(h) = 900 m3/h

Qśr(d) = 5438 m3/d

Q(r) = 2 mln m3/a
do 9 września 2030 r. jura górna

(J3)

 3

Ujęcie podstawowe

„Wierzchowisko”

Województwo Śląskie
3879/OS/2017
z dnia 23 listopada 2017 r.

Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach
Cz.OS.RR.76370/18/10
z dnia 19 sierpnia 2010 r.

Qmax(h) = 1000 m3/h

Qśr(d) = 13700 m3/d

Q(r) = 5 mln m3/a
 do 31 sierpnia

2030 r.

 jura górna

(J3)

 4Ujęcie podstawowe

„Łobodno”

Województwo Śląskie
4303/OS/2017
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Wojewoda Śląski
ŚR-I-6811/149/05
z dnia 17 stycznia 2006 r.

Q(h) = 800 m3/h

Q(d) = 6850 m3/d

Q(r) = 2,5 mln m3/a

 do 17   stycznia  2026 r. jura górna

(J3)

 5Ujęcie pomocnicze
„Wielki Bór”

Prezydent Miasta Częstochowy
OŚR-I.6341.174.2017
z dnia 01 grudnia 2017 r.

Prezydent Miasta Częstochowy
OŚR.I.6210-34/10
z dnia 20 grudnia 2010 r.

Qmax(h)=150 m3/h                  Qmax(d)=2100 m3/d

Qśr(d)=2054,8 m3/d

Q(r)=750000 m3/a
 do 31 grudnia 2030 r. czwartorzęd

(Q)

 6

Ujęcie pomocnicze

„Blachownia”

Starosta Częstochowski OŚ.6341.73.2017.IV.PW
z dnia 08 listopada 2017 r.

Starosta Częstochowski
OS.IV.6223-4/21/2010
z 31 grudnia 2010 r.

Qmax(h) = 100 m3/h

Qśr(d) = 300 m3/d

Q(r) = 110 000 m3/a

 do 31 grudnia 2030 r. 

czwartorzęd

(Q)

 7 Ujęcie pomocnicze

„Rudniki”

Starosta Częstochowski
OŚ.6341.77.2017.V-51
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Starosta Częstochowski
OS.IV.6223-4/20/2010
z dnia 31 grudnia 2010 r.

Qmax(h) = 50 m3/h

Qśr(d) = 328 m3/d

Q(r) = 120000 m3/a

 

 do 31 grudnia 2030 r. jura górna

(J3)

 8 Ujęcie pomocnicze

„Konopiska”

Starosta Częstochowski
OŚ.6341.70.2017.IV.PW
z dnia 08 listopada 2017 r.

Starosta Częstochowski
OS.IV.6223-4/13/06
z dnia 25 września 2006 r.
+ strefa bezpośrednia

Q(h) = 60 m3/h

Qśr(d) = 410 m3/d

Q(r) = 150 000 m3/a
 do 31 grudnia 2026 roku

 trias (T)

wapień muszlowy

 9 Ujęcie pomocnicze

„Rząsawa”

 Prezydent Miasta Częstochowy
OŚR-I.6341.175.2017
z dnia 01 lutego 2017 r.

Prezydent Miasta Częstochowy
OŚR.I.6210-36/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Decyzja Prezydenta Miasta Częstochowy OŚR.I.6210-33/05/06
z dnia 1 marca 2006 r.
w sprawie sposobu monitorowania pracy ujęcia
(stanowi załącznik do Pozwolenia)

    

Q max(h) = 110 m3/h  przy  s = 8,45 m

Q śr(d) = 548 m3/d

Q(r) = 200000 m3/a

 

 do 31 grudnia 2025 r. jura górna

(J3)

 10 Ujęcie pomocnicze

„Rędziny”

Starosta Częstochowski
OŚ.6341.78.2017.V-52
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
OS.IV.6223- 4/46/05
z dnia 16 listopada 2005 r.

Qmax(h) = 80 m3/h

Qśr(d) = 330 m3/d

Q(r) = 120000 m3/a

 

 

 do 31 października 2025 r. jura górna

(J3)

 11 Ujęcie pomocnicze

„Rększowice”

 Starosta Częstochowski
OŚ.6341.74.2017.V-48
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Starosta Częstochowski
OS.IV.6223-4/19/06
z 6 października 2006 r.

Qmax(h) = 80 m3/h

Qśr(d) = 865 m3/d

Q(r) = 315 000 m3/a
 do 31 grudnia 2026 r.

 trias (T)

wapień muszlowy

 12 Ujęcie pomocnicze

„Kłobuck”

Starosta Kłobucki
ROŚ.IV.6223/2/07
z 27 sierpnia 2007 roku

Qmax(h) = 110 m3/h

Q(d) = 2 640 m3/d

Q(r) = 960 000 m3/a
 do 31 grudnia 2027 r. jura środkowa

(J2)

 13 Ujęcie pomocnicze

„Cisie”

Starosta Częstochowski
OŚ.6341.72.201.7.IV.PW
z dnia 08 listopada 2017 r.


Starosta Częstochowski
OS.V.6341.32.2012.IV.11
z dnia 12 lipca 2012 r.
 Qmax(h) = 75 m3/h

Qśr(d) = 300 m3/d

Q(r) = 110 000
m3/a

 

 do 30 czerwca 2032 r.czwartorzęd

(Q)

 14 Ujęcie pomocnicze

„Rybna”

Starosta Częstochowski
OŚ.6341.75.2017.V-49
z dnia 13 grudnia 2017 r.

 
Starosta Częstochowski
OS.IV.6223-4/7/07
z 10 października 2007 r.

Qmax(h) = 140 m3/h

Qśr(d) = 960 m3/d

Q(r) = 350 000 m3/a

 

do 30 września 2027 r. jura górna

(J3)

 15

Ujęcie pomocnicze

„Mokra”
 Starosta Kłobucki
ROŚ.6341.2.039.2017.IV
Z dnia 21 listopada 2017 r.

Starostwo Powiatowe
w Kłobucku
ROŚ.6341.2.088.2015.IV
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Q max(h) = 23 m3/h                  Q śr(d) = 85 m3/d

Q(r) = 31 000 m3/a

do
 27 stycznia 2036 roku
 jura górna

(J3)

 16 Ujęcie pomocnicze

„Biskupice”

Starosta Częstochowski
OŚ.6341.76.2017.V-50
z dnia 13 grudnia 2017 r. 

Starosta Częstochowski
OS.IV.6223-4/23/2010
z 31 grudnia 2010 r.

Qmax(h) = 30 m3/h                  Qśr(d) = 320 m3/d

Q(r) = 116 800 m3/a
 do 31 grudnia 2030r. jura górna

(J3)

 17Ujęcie pomocnicze

„Bukowno”

Starosta Częstochowski
OŚ.6341.71.2017.IV.PW
z dnia 08 listopada 2017 r.


Starosta Częstochowski
OS.IV.6341.27.2011
z dnia 1 sierpnia 2011 r.

 Qmax(h) = 15 m3/h                  Qśr(d) = 76 m3/d

Q(r) = 28 000 m3/a

 do 31 lipca 2031r.

jura górna

(J3)

18

Ujęcie

Zawodzie na Terenie Walcowni Blach Grubych Częstochowa

 

Prezydent Miasta Częstochowy
OŚR-I.6341.172.2017
z dnia 01 grudnia 2017 r.

Urząd Miasta Częstochowy
OŚR-I.6341.6.2014
z dnia 5 marca 2014 r.

Q max(h) = 410 m3/h

Q śr(d) = 6 300 m3/d

Q(r) = 2 300 000 m3/a

do

5 marca
2034 roku

czwartorzęd

(Q)

 

19

 

Ujęcie pomocnicze

„Przymiłowice”

Starosta Częstochowski
OS.6341.72.2012.IV.35
z dnia 4 grudnia 2012 r.

Q max(h) = 65 m3/h                  Q śr(d) = 1 280 m3/d

Q(r) = 467 200 m3/a

do

30 listopada 2022 roku

jura górna

(J3)

Razem:   

5 798  m3/h

66 026,8 m3/d

24 128 000 m3/a

  

 

 

 

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl