Zintegrowany System  Zarządzania

Mając na uwadze zapewnienie stałego wzrostu jakości świadczonych usług i zadowolenie Klientów oraz minimalizowanie wszelkich strat wewnętrznych i zewnętrznych, jak również wpływ, jaki firma wywiera na środowisko, Zarząd podjął decyzję o wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania według Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001. Realizując przyjęty cel, Zarząd zdefiniował i ogłosił Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie  jest jedną z niewielu firm tej branży w kraju, które wdrożyły Zintegrowany System Zarządzania z ww. normami i uzyskały certyfikat potwierdzający.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie jest zarządzane i zorganizowane zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami
i normami. Legitymując się certyfikatem Zintegrowanego Systemu Zarządzania dajemy Klientom nie tylko potwierdzenie i gwarancję właściwej pracy, ale również zapewnienie wysokiej jakości oferowanego produktu i świadczonych usług oraz spełnienia norm środowiskowych. Ustanowiona przez Zarząd Spółki Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz wyznaczone w tym zakresie cele i programy, zobowiązują całą organizację do ciągłego doskonalenia we wszystkich obszarach funkcjonowania. Wdrożony System wymusza jednolitą i powtarzalną jakość wyrobów i usług oraz ciągłe doskonalenie. Jednocześnie przyczynia się do zwiększenia przejrzystości działania organizacji, zarówno dla kierownictwa i personelu, jak również Klientów i kooperantów. Ponadto pozwala uporządkować organizację i ułatwia nadzór nad dokumentami, a w dłuższym okresie czasu pozwala również zmniejszyć koszty złej jakości. Dodatkowo w ramach Systemu Zarządzania Środowiskowego, poprzez nadzorowanie znaczących aspektów środowiskowych, a więc elementów działań gospodarczych Przedsiębiorstwa, przyczyniamy się do ochrony środowiska.

Zarząd Przedsiębiorstwa podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001 ponieważ priorytetem jest spełnianie oczekiwań Klientów
oraz ciągłe podnoszenie jakości  oferowanych usług. Wdrożenie systemu powoduje szereg pozytywnych konsekwencji, takich jak: usprawnienie organizacji, wzrost wiarygodności Przedsiębiorstwa, obniżenie kosztów funkcjonowania, stworzenie przejrzystych zasad odpowiedzialności pomagających eliminować konflikty wewnętrzne, usprawnienie obiegu informacji, podniesienie image firmy, obniżenie kosztów złej jakości, aktywne, skuteczne i szybkie  identyfikowanie problemów.

Zarząd Przedsiębiorstwa zdecydował również o wdrożeniu systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001. Realizacja następuje poprzez rozumne gospodarowanie zasobami naturalnymi, zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska, eliminację zanieczyszczeń u źródła, odpowiedzialność sprawcy za zanieczyszczenie oraz efektywność środowiskową rozumianą jako osiąganie ambitnych celów środowiskowych jak najmniejszym kosztem. 

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie służy mieszkańcom gmin zrzeszonych w Związku Komunalnym Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie poprzez świadczenie usług w zakresie produkcji i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.
We wszystkich działaniach kierujemy się troską o zdrowie ludzi, zachowanie zasobów wodnych oraz odpowiedzialnością za stan środowiska przyrodniczego prowadząc przy tym bieżący dialog z naszymi klientami i partnerami.
W prowadzonej działalności zapewniamy spełnianie wymagań zintegrowanego systemu zarządzania, obejmującego systemy zarządzania jakością ISO 9001 i zarządzania środowiskowego ISO 14001, rozszerzonego o wymagania europejskiego systemu ekozarządzania i audytu EMAS.
Zadowolenie klientów, ciągłe doskonalenie naszej działalności i wymagania zrównoważonego rozwoju zapewniamy poprzez:

 • świadczenie usług i obsługę klientów na coraz wyższym poziomie,
 • spełnianie wymagań prawnych i innych oraz wymagań klientów do realizacji których Spółka się zobowiązała,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz doskonalenie potencjału technologicznego i technicznego Spółki,
 • poprawę efektywności działalności środowiskowej,
 • odpowiedzialny dobór dostawców,
 • zmniejszanie bezpośrednich i pośrednich oddziaływań środowiskowych, w tym strat wody w procesie dystrybucji, ładunku zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach oczyszczonych, zużycia energii, ilości wytwarzanych odpadów itp.,
 • systematyczne podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników i stron zainteresowanych oraz zwiększanie znaczenia świadomości w systemie zarządzania,
 • udostępnianie wszystkim zainteresowanym informacji o oddziaływaniu Spółki na środowisko przyrodnicze.

Zarząd Spółki zapewnia niezbędne zasoby do utrzymania i ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania, a także zobowiązuje pracowników Spółki oraz podwykonawców do stosowania postanowień niniejszej Polityki.

 

DEKLARACJA POLITYKI ZSZ ZATWIERDZONA PRZEZ ZARZĄD PROTOKOŁEM NR 13/18 z dnia 24.05.2018r.


Znaczące aspekty środowiskowe

 

W toku przeprowadzonej identyfikacji aspektów środowiskowych  w Przedsiębiorstwie wyznaczono następujące znaczące aspekty środowiskowe:

 

-  pobór wód podziemnych,
-  wycieki (straty) wody,
-  substancje organiczne w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do wód powierzchniowych,
-  ustabilizowane komunalne osady ściekowe,
-  ścieki eksfiltrujące z sieci kanalizacyjnej do gruntu i wód podziemnych,
-  jakość wód podziemnych Głównego Zbiornika Wód  Podziemnych GZWP 326,
-  zużycie nośników energii,
-  substancje niebezpieczne, w tym przede wszystkim: podchloryn sodu, soda kaustyczna, kwas fosforowy, flokulanty, koagulanty, odczynniki chemiczne,
-   ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej (aspekt pośredni),
-  
ścieki oczyszczone odprowadzane z Oczyszczalni Ścieków "WARTA" SA (aspekt pośredni),
-  
edukacja prośrodowiskowa (aspekt pośredni),
-  nieruchomości nieprzyłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej (aspekt pośredni),
-  
oddziaływanie środowiskowe firm wykonujących przebudowy sieci wodociągowych (aspekt pośredni).

  

Znaczące aspekty środowiskowe są na bieżąco aktualizowane, a jeden raz w roku przeprowadza się ich weryfikację.

 

EMAS

Uznając, iż jedną z najważniejszych cech systemów zarządzania jest doskonalenie, Przedsiębiorstwo zadecydowało o wdrożeniu systemu zarządzania środowiskowego (EMAS), którego podstawę prawną stanowi Rozporządzenie (WE) nr 1221/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) ... z późniejszymi zmianami,
To bowiem ten system kładzie nacisk na te obszary systemu, na których Przedsiębiorstwu szczególnie zależy tj:

 zaangażowanie pracowników  Przedsiębiorstwa w poprawę efektów działalności środowiskowej,

 • otwarty dialog Przedsiębiorstwa  z zainteresowanymi stronami,
 • transparentność funkcjonowania firmy przede wszystkim w obszarze oddziaływania na środowisko przyrodnicze itp.

 W związku z tym w 2005r. Zarząd Przedsiębiorstwa podjął decyzję o udziale w programie pilotażowym „Wdrażanie i promocja systemu EMAS w Polsce” finansowanym z projektu Phare. Po trzech pracowitych latach, w roku 80–lecia istnienia Wodociągów Częstochowskich, po pozytywnym wyniku audytu weryfikacyjnego przeprowadzonego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA z Warszawy  oraz pozytywnej ocenie zgodności z wymaganiami prawnymi dokonanej przez Wojewodę Śląskiego, Minister Środowiska zarejestrował Przedsiębiorstwo w Krajowym rejestrze systemu EMAS. 

 Nasze Przedsiębiorstwo było:

 • dwunastą w kraju,
 • czwartą w województwie śląskim,
 • pierwszą w regionie Częstochowskim oraz
 • pierwszą z branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce

organizacją zarejestrowaną w systemie ekozarządzania i audytu EMAS.

Jednym z elementów systemu EMAS jest Deklaracja środowiskowa, w której przedstawiono między innymi informacje dotyczące:

 • opisu Przedsiębiorstwa,
 • funkcjonującego systemu zarządzania środowiskowego (w tym przede wszystkim znaczących aspektów środowiskowych),
 • faktycznego oddziaływania Przedsiębiorstwa na środowisko przyrodnicze.

Chcąc zostawić możliwość komentowania, przekazywania informacji zwrotnej przez czytelników każda Deklaracja zawiera krótką i anonimową ankietę, dzięki której każdy zainteresowany może przedstawić swoją opinię, a także zadać pytanie lub poprosić o przekazanie szerszego zakresu informacji.
Deklaracja Środowiskowa jest zatwierdzana przez niezależnego weryfikatora posiadającego akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie oraz wpisanego do Krajowego Rejestru Weryfikatorów EMAS, który to rejestr jest prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Z uwagi na powyższe dane zawarte w Deklaracji należy uznać  za wiarygodne i prawdziwe. 
Deklaracja Środowiskowa będzie rokrocznie aktualizowana.
Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące systemu EMAS, który funkcjonuje w Przedsiębiorstwie, prosimy o kontakt z Dariuszem Roszakiem tel. +48 34 3773-145 e-mail:  dariusz.roszak@pwik.czest.pl  Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
ankieta EMAS.pdf pdf 35,11 KB Pobierz
Polityka ZSZ.pdf pdf 225,78 KB Pobierz
Decyzja GDOŚ o utrzymaniu w rejestrze EMAS 2023 pdf 93,39 KB Pobierz
Oświadczenie Weryfikatora EMAS 2023 pdf 363,53 KB Pobierz
Deklaracja Środowiskowa 2023 pdf 4,75 MB Pobierz
Certyfikat ISO 2022-2025 pdf 661,67 KB Pobierz
Certyfikat ISO 2022-2025 ang pdf 643,89 KB Pobierz
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl