Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków wykonuje fizyko -chemiczne badania ścieków:

 

 • surowych i oczyszczonych pochodzących z oczyszczalni ścieków
 • przemysłowych
 • socjalno – bytowych i komunalnych
 • wód opadowych lub roztopowych

 

zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn. 12.07.2019 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1311)

oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dn. 14.07.2006 r. (Dz.U. Nr 136 poz. 964) ze zmianami

z dn. 25.08.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1456)

 

Zakres badań ustalany jest w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.

 

Aby zlecić badanie ścieków należy:

 

 1. Co najmniej 2 dni przed zleceniem badania ścieków skontaktować się z Kierownikiem Laboratorium
  lub jego zastępcą i ustalić datę pobrania próbki oraz liczbę próbek             
  Kontakt pod nr tel. 34 377-31-40  Kierownik Laboratorium

                                 34 377-31-42  Z-ca  Kierownika ds. badania ścieków

     

       2.  Wypełnić aktualne „Zlecenie wykonania badania ścieków” i „Formularz F -9b”

           oraz, w przypadku badań podzlecanych, „Formularz F- 9c” (dostępne w Laboratorium

            lub na naszej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty do pobrania”)  

            i dostarczyć do Laboratorium. W przypadku pobierania próbki ścieków przez próbkobiorcę

            ścieków wypełniony formularz zlecenia należy przekazać próbkobiorcy wraz z próbkami.

 

 1. Pobrać próbkę ścieków w uzgodnionym terminie. Próbkę ścieków może pobrać:

 

 • Próbkobiorca ścieków – pobranie próbki ścieków jest odpłatne.
 • Klient, wówczas należy pobrać z Laboratorium odpowiednie naczynia
  do badań

 

Uwaga! Niewłaściwe pobranie próbki ścieków do badań ma znaczący wpływ
na wiarygodność wyników badań. W przypadku samodzielnego pobierania, klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe pobranie próbki ścieków.

 

  Szczegółowych informacji o tym, jak prawidłowo pobrać próbkę ścieków, udziela

  Kierownik Laboratorium – kontakt pod nr tel. 34377-31-40

  Z-ca Kierownika ds. badania ścieków - kontakt pod nr tel. 34377-31-42

           

 1. Dostarczyć próbkę ścieków do Laboratorium tego samego dnia, w którym została pobrana
  (maksymalnie 4 godziny od momentu jej pobrania).

 

Informacje dotyczące dostarczania próbek ścieków do badań można uzyskać u Zastępcy Kierownika ds. badania ścieków pod nr tel. 34 377-31-42 lub u Kierownika Laboratorium
pod nr tel. 34 377-31-40

 

Próbki do badań fizyko-chemicznych ścieków przyjmowane są:

 

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 12:30
 • w piątek w godzinach od 7:30 do 10:30

Oczekiwanie na wyniki badań jest uzależnione od wielkości zlecenia. Informacji na temat postępu prac i ich zakończenia można uzyskać u Kierownika Laboratorium oraz u Zastępcy Kierownika ds. badania ścieków.

 

Za wykonaną usługę zostanie wystawiona faktura VAT, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.

 

Płatności można dokonać przelewem na konto:


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
ul. Jaskrowska 14/20
42 – 202 Częstochowa
NIP: 573-000-38-41

 

Konto bankowe:
09 2030 0045 1110 0000 0197 8840
 BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl