Punkt zlewny nieczystości ciekłych zlokalizowany jest w północno-wschodniej części miasta, przy ulicy Wały Dwernickiego. Obecnie na stację zlewczą poprzez tabor asenizacyjny dowożone są ścieki z nieskanalizowanych części miasta. Na stacji odbierane są zarówno ścieki bytowo-gospodarcze jak i przemysłowe. W ciągu roku do stacji dowożonych jest ok. 138 000 m3 ścieków, ścieki w całości odprowadzane są kanalizacją do oczyszczalni ścieków Warta.

W skład stacji wchodzą :

  • budynek socjalno-techniczny
  • kontenerowa stacja zlewna z dwoma stanowiskami zrzutu nieczystości ciekłych
  • kontenerowa stacja zlewna z jednym stanowiskiem zrzutu nieczystości ciekłych
  • instalacja dezodoryzacyjna
  • zbiornik neutralizacji ścieków
  • krata

Jakość ścieków jest systematycznie kontrolowana poprzez zainstalowaną na stanowiskach zrzutu aparaturę kontrolno pomiarową tj. pH i przewodnictwa. W razie wystąpienia przekroczeń automatycznie pobierana jest próba do badań laboratoryjnych.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl