Punkt zlewny nieczystości ciekłych zlokalizowany jest w północno-wschodniej części miasta, przy ulicy Wały Dwernickiego. Obecnie na stację zlewczą poprzez tabor asenizacyjny dowożone są ścieki z nieskanalizowanych części miasta oraz osady z przydomowych oczyszczalni. Na stacji odbierane są zarówno ścieki bytowo-gospodarcze jak i przemysłowe. Ścieki w całości kierowane są do miejskiego systemu kanalizacyjnego i dalej do Oczyszczalni Ścieków Warta.

W skład stacji wchodzą:

  • kontenerowa stacja zlewna z dwoma stanowiskami zrzutu nieczystości ciekłych,
  • kontenerowa stacja zlewna z jednym stanowiskiem zrzutu nieczystości ciekłych,
  • instalacja dezodoryzacji,
  • zbiornik neutralizacji ścieków.

 

Jakość ścieków jest systematycznie kontrolowana poprzez zainstalowaną na stanowiskach zrzutu aparaturę kontrolno-pomiarową, gdzie badane są wskaźniki pH i przewodnictwa.

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl