1. Warunki techniczne wykonania sieci wod.-kan.

 

Druk do pobrania   Pobierz


 

2. Warunki techniczne wykonania przyłączy wod.-kan.

 

Druk do pobrania   Pobierz


 

3. Wniosek o podanie informacji/opinii

 

Druk do pobrania   Pobierz


 

4. Wniosek

Druk dotyczący spraw ogólnych Działu Technicznego.

Druk do pobrania   Pobierz


 

5. Wniosek o wycenę wykonania przyłączy wod.-kan.

 

Druk do pobrania   Pobierz


 

6. Warunki techniczne wykonania przyłączy kanalizacji deszczowej

 

Druk do pobrania   Pobierz


 

7. Warunki techniczne montażu dodatkowego zestawu wodomierzowego do wody zużywanej bezpowrotnie

Druk pozwalajacy uzyskać wytyczne (zasady) montażu wodomierza do rozliczania wody nie odprowadzanej do kanalizacji sanitarnej z terenu posesji.

Warunkiem posiadania podlicznika jest zrzut ścieków do kanalizacji sanitarnej.

Wzór wypełnienia  Pobierz

Druk do pobrania   Pobierz


 

8. Zgłoszenie zamiaru wykonania podłączenia instalacji wewnętrznej posesji do kanalizacji sanitarnej 

Druk dotyczny uproszczonego sposobu podłaczenia instalacji wewnętrznej kanalizacji  do wykonanego podłączenia odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie posesji. Termin uprawniający do podłączenia w trybie uproszczonym nie może przekroczyć roku od odbioru sieci kanalizacji  sanitarnej w ulicy.

Do wniosku należy załączyć wypełnione przez włąściciela posesji oświadczenie pb-5
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Wzór wypełnienia  Pobierz

Druk do pobrania   Pobierz


 

9. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzajacego odbiór techniczny przyłaczy wod-kan 

Druk niezbędny do uzyskania zaświadczenia uprawniajacego do wykonania odbioru budynku oraz zgłoszenia do użytkowania budynku w nadzorze budowlanym.

Wzór wypełnienia  Pobierz

Druk do pobrania   Pobierz


 

10. Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej 

Druk pozwalający:
• Uzyskać uzgodnienie dokumentacji projektowej na sieciach i przyłączach wod. kan.

Wzór wypełnienia  Pobierz

Druk do pobrania   Pobierz


 

11. Zlecenie wykonania usługi -Kompleksowe wykonanie podłączenia wod-kan

Druk do pobrania   Pobierz

Oświadczenie PB-5 Pobierz 

Inne

 

12. Wniosek o podanie warunków technicznych indywidualnego rozliczania w budynku wielolokalowym 

Druk dotyczy uzyskania informacji odnośnie rozliczania poszczególnych lokali w obrębie jednego  budynku. Druk wypełnia właściciel bądź zarządca posesji.

Wzór wypełnienia  Pobierz

Druk do pobrania   Pobierz13. Zlecenie wykonania usługi montażu wodomierza

Druk dotyczący zasad:

  • Montaż wodomierza po demontażu czasowym,
  • Montaż wodomierza po zmianie umowy (zmiana usługobiorcy),
  • Odroczony montażu wodomierza po odbiorze technicznym.

W okresie do dwóch lat bez konieczności sprawdzania stanu technicznego przyłącza wodociągowego.

 

Wzór wypełnienia  Pobierz

Druk do pobrania   Pobierz


 

14. Zlecenie wykonania usługi demontażu wodomierza / likwidacji przyłącza wodociągowego 

 

Druk dotyczący zasad:

  • Czasowego demontażu wodomierza,
  • Demontażu wodomierza w związku z rozwiązaniem umowy „o zaopatrzenie w wodę…”,
  • Demontażu całkowitego wodomierza + likwidacji przyłącza wodociągowego.

 

Wzór wypełnienia  Pobierz

Druk do pobrania   Pobierz


 

15. Wniosek o dokonanie odbioru technicznego 

Druk dotyczący uruchomienia istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej polegające na wykonaniu odmurowania w studni rewizyjnej. Uruchomienie podłączenia wiąże się z koniecznością podpisania umowy „o doprowadzenie wody i odprowadzanie ścieków”.

Wzór wypełnienia  Pobierz

Druk do pobrania   Pobierz


 

16. Wniosek o czasowe zamurowanie przyłacza sanitarnego 

Druk dotyczący czasowego zamknięcia odpływu ścieków z posesji. W okresie zamurowania nie będą pobierane opłaty za zrzut ścieków.

Wzór wypełnienia  Pobierz

Druk do pobrania   Pobierz17. Dane określające wielkość powierzchni z których odprowadzane są ścieki deszczowe do urządzeń kanalizacyjnych 

Wniosek dotyczący określenia ilości ścieków opadowych z terenu „elsen”.

Wzór wypełnienia  Pobierz

Druk do pobrania   Pobierz18. Zlecenie diagnostyki sieci, przyłącza lub wewnętrznej instalacji wodociągowej.

Druk do pobrania   Pobierz19. Zlecenie wykonania usługi wypompowania wody.

Druk do pobrania   Pobierz

 

 

20. Zlecenie inspekcji telewizyjnej kanalizacji.

Druk do pobrania   Pobierz21. Zlecenie przeczyszczenia (udrożnienia) kanalizacji.

Druk do pobrania   Pobierz22. Zlecenie lokalizacji nieszczelności kanalizacji sanitarnej.

Druk do pobrania   Pobierz23. Zgoda na obciążenie rachunku.

Druk do pobrania   Pobierz24. Cofnięcie zgody na obciążanie rachunku.

Druk do pobrania   Pobierz25. Wniosek o zmianę adresu korespondencyjnego

Druk do pobrania   Pobierz26. Wniosek o zwrot nadpłaty.

Druk do pobrania   Pobierz27. Wniosek o ujęcie w planach rozbudowy sieci wodociagowej.

Druk do pobrania   Pobierz28. Wniosek o odpłatne nabycie urządzenia wodociągowego / kanalizacyjnego.

Druk do pobrania   Pobierz

Oświadczenie         Pobierz29. Wniosek o ponowne rozliczanie podlicznika.

Druk do pobrania   Pobierz


 

30. Wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza.

Druk do pobrania   Pobierz31. Wniosek o wymianę podlicznika do wody zużywanej bezpowrotnie lub lokalowego pozostającego w eksploatacji odbiorcy.

Druk do pobrania   Pobierz32. Wniosek o najem stojaka hydrantowego z wodomierzem.

Druk do pobrania   Pobierz33. Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej.

Wzór wypełnienia  Pobierz

Druk do pobrania   Pobierz

 34. Wniosek: Dostawa wody z punktu czerpalnego.

Druk do pobrania   Pobierz

 


 

35. Wniosek o nieodpłatne przejęcie urobku z awarii wodociągowych

Druk do pobrania   Pobierz

 

 

 


 

36. Oświadczenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej.

Druk do pobrania   Pobierz
 

37. Oświadczenie odbiorcy usług w sprawie liczby osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym.

Druk do pobrania   Pobierz
 

38. Wniosek o aktualizację danych odbiorcy usług.

Druk do pobrania   Pobierz
 

39. Ankieta oceny zadowolenia Klienta.

Druk do pobrania   Pobierz
 

40. Informacja konsumencka.

Druk do pobrania   Pobierz


Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl