„Woda jest dziedzictwem wszystkich ludzi i każdy człowiek powinien ją chronić…”

 

                                                   Europejska Karta Wody

                                                            

Każdy z nas wie, że bez wody nie ma życia oraz, że woda nie ma swojego zamiennika – nie może być niczym zastąpiona. Stanowi ona zatem kluczowy czynnik warunkujący życie. Wielu z nas ma swój udział w zanieczyszczeniu wód podziemnych. Wyrzucanie śmieci, a wraz z nimi także i odpadów niebezpiecznych (zużytych baterii, przeterminowanych lekarstw oraz środków ochrony roślin, opakowań po materiałach niebezpiecznych) do lasów, rowów i nieczynnych wyrobisk a także nieszczelne zbiorniki na ścieki lub ich wylewanie na łąk,i są głównymi przyczynami pogarszającej się jakości wód. Jest to tym bardziej ważne, iż eksploatowane ujęcia w głównej mierze czerpią wodę ze szczelinowo - krasowego zbiornika wód podziemnych nr 326, utworzonego w skałach wapiennych wieku górnojurajskiego, który jest zbiornikiem "odkrytym" tzn. charakteryzuje się niewielką miąższością i nieciągłością warstw skalnych, izolujących użytkowy poziom wodnośny jury górnej - przez co jest bardzo podatny na zanieczyszczenie z powierzchni terenu.   


Ilościowa ochrona zasobów wód podziemnych polega na takiej eksploatacji  ujęć wody, by została zachowana równowaga hydrodynamiczna  pomiędzy ilością wody pobieranej a ilością wody zasilającą  daną warstwę wodonośną.


Jakościowa ochrona wód podziemnych polega na zapobieganiu ich zanieczyszczeniu lub skażeniu i jest realizowana jest głównie poprzez ustanawianie stref ochronnych:

 • bezpośredniej,
 • pośredniej.

Tereny ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych:

Strefa ochrony bezpośredniej wyznaczana jest dla każdej studni głębinowej (jest to zwykle ogrodzony teren, w którym znajduje się otwór studzienny wraz z urządzeniami do poboru wody podziemnej - podwodny agregat pompowy wraz z armaturą tłoczącą i kontrolno - pomiarową) oraz obudowa studni.

Na terenach ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęć wody.

Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej należy:

1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;

2) zagospodarować teren zielenią;

3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;

4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a na ogrodzeniu umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych według wzoru określonego w obowiązujących w tym zakresie przepisach.

 Tereny ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych:  

 Strefy ochrone ustanowione zostały przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu dla wszystkich głównych ujęć wody oraz dla 3 ujęć pompcniczych. Strefy ochronne stanowią obszar zasilania ujęć wyznaczony 25 letnim czasem wymiany wody  w warstwie wodonośnej. W ustanowionych strefach ochronnych wprowadzone zostały między innymi następujące zakazy:

 • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
 • lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych,
 • lokalizownie cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych,
 • przechowywanie i składowanie odpadów promieniotwórczych,
 • składowanie środków ochrony roślin i opakowań po tych środkach,  
 • lokalizowanie przydomowych oczyszczalni ścieków,  
 • lokalizowania instalacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.: Prawo ochrony środowiska, których funkcjonowanie ze wzgledu na rodzaj i skalę prowadzonej w nich działalności może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu ustanawiające strefy ochronne ujęć głównych (podstawowych):

 • Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej wielootworowego ujęcia wody podziemnej "Srocko-Olsztyn" - opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 113 poz. 1818 z dnia 21 czerwca 2010 roku (dotyczy ujęć głównych: "Mirów" i "Olsztyn", jednocześnie obejmując obszary zasialnia ujęć pomocniczych:"Przymiłowice", "Biskupice" i "Bukowno"); 
 • Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "Wierzchowisko" - opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 227 poz. 4585 z dnia 18 grudnia 2009 roku;
 • Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniajace rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Wierzchowisko - opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 4172 z dnia 7 czerwca 2013 roku;
 • Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 10 września 2008 roku w sprawie ustanowienia strefy ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej Łobodno - opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 177 poz. 3247 z dnia 26 września 2008 roku;
 • Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 18 marca 2010 roku zmieniające Rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w Łobodnie oraz w sprawie zniesienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Łobodno położonego na terenie gmin Kłobuck i Miedźno złożonego ze studni nr: 2, 3, 7, 8, 10, ustanowionej decyzją Wojewody Częstochowskiego z dnia 15 grudnia 1997 roku - opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 93 poz. 1504.

Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu ustanawiające strefy ochronne ujęć pomocniczych: 

 • Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej - teren ochrony bezpośredniej i pośredniej dla studni S - 2 ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Cisie - opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 17 stycznia 2012 roku poz. 239.
 • Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych "Wielki Bór" w obszarze miasta Częstochowa i miejscowości Nowa Gorzelnia - opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 13 stycznia 2012 roku poz. 3390.
 • Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych "Blachownia" w mieście Blachownia - opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 13 sierpnia 2012 roku poz. 3389.
 • Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Rędziny” w Rędzinach -opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 10 listopada 2016r. poz. 5737.

Dzienniki Urzędowe w wersji elektronicznej  dostępne są na stronie internetowej pod linkiem: http://dzienniki.slask.eu/BookTabs.aspx.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl